Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Nowogardzki Bieg Uliczny TOYOTY na 10 km

Regulamin III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego TOYOTY na 10 km

 

I. CEL IMPREZY

  • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
  • promocja Gminy Nowogard;
  • rozbudzenie zainteresowań sportowych społeczeństwa szczególnie wśród dzieci
    i młodzieży,
  • Propagowanie zdrowego trybu życia  

II. ORGANIZATOR
Nowogardzki Dom Kultury, 72-200 Nowogard ul Plac Wolności 7, Urząd Miejski
w Nowogardzie.  72-200 Nowogard, pl. Wolności 1, tel/faks:  91 39 26 200;  e-mail: sekretariat@nowogard.pl;  www.nowogard.pl

Przy współpracy : Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, Nowogardzkiego Klubu Biegacza „Endorfina”.

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW
Biegi odbędą  się dnia 2 października 2016 r. na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski.
Biuro Zawodów –  świetlica promyk przy Placu Szarych Szeregów (72-200 Nowogard, pl. Szarych Szeregów 6)

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów przewidywany jest  bieg główny na 10 km oraz dodatkowe biegi.

ü  III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – start  godz. 13.00

ü  Biegi dodatkowe zostaną ustalone odrębnym regulaminem.

 

V. TRASA BIEGÓW

 III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – trasa wg mapy. Start: Alejka nad jeziorem
w okolicy parku – bieg alejkami nad jeziorem – pl. Szarych szeregów – Promenada – ul Wojska Polskiego – ul. R. Traugutta – ul. Kościuszki – ul. Głowackiego – ul. Kosynierów – ul. M. Rataja – ul. S. Grota-Roweckiego – ul. Lipowa – ul. Świerkowa- ul. Wiejska – ul. T. Kościuszki – ul. Wojska Polskiego – ul. Kard. S. Wyszyńskiego – ul. Stolarska – alejkami przy murach -  alejki nad jeziorem.

Podana trasa ma 5 km długości. Bieg obejmuje 2 okrążenia ww trasy.

 

VI.ZGŁOSZENIA:  do III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego na 10 km

Elektronicznie: przyjmowane są wyłącznie  poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

www.nowogard.pl


 

Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia   i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową.  Prosimy przy zgłoszeniu o podanie e- maila,  adresu zwrotnego na który prześlemy informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.  Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej. Do dnia 30 września 2016 r. do godz. 24.00 można dokonywać płatności za elektroniczny zapis do biegu lub do wyczerpania miejsc startowych.

W przypadku gdy lista zostanie zapełniona (osiągnie limit 300 uczestników) a na liście znajdą się zarejestrowani  startujący, którzy nie opłacili startu organizator usunie z listy startujących bez opłaty w celu zwolnienia miejsca dla innych chętnych. Osoby usunięte mają możliwość ponownego zapisu pod warunkiem  opłaty za start. 

Zawodnik, który w terminie do 30.09.2016 do godz. 24.00 nie opłaci startu zostanie skreślone z listy startujących z powodu braku opłaty. W sytuacji gdy znajdą się na liście startowej wolne miejsca może zapisać się wyłącznie w biurze zawodów w dniu 1.10.2016 w godz. 10.00-15.00 lub w dniu 2.10.2016 w godz. 9.00-11.30. Biuro Zawodów (Świetlica PROMYK pl. Szarych Szeregów 6, 72-200 Nowogard)

W dniu 1.10.2016 r. zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi elektronicznej rejestracji. W dniu 2.10.2016 r. o godz. 12.30 w biurze zawodów zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi rejestracji.

Możliwe jest dokonywanie zapisów w dniu biegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w biegu zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc metodą „kto pierwszy”. 

Systemy płatności: do dnia 30.09.2016 – elektroniczny system płatności,

W dn. 1 i 2.10.2016 – płatność w biurze zawodów.

 

VII.OPŁATY

  1. Opłata za udział wynosi w zależności od terminu zapisów:
  1. 40 zł (brutto) w terminie do 31.08.2016r. godz. 24.00
  2. 50 zł (brutto) w terminie od 01.09.2016r. godz. 00.00 do 30.09.2016r. godz. 24.00
  3. 60 zł ( brutto) w dniu 1.10.2016 w godz. 10.00-15.00 (płatność tylko w biurze zawodów) oraz w dniu 2.10.2016 w godz. 9.00-11.30 (płatność tylko w biurze zawodów

 2. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

3. Opłata uiszczona nie podlega przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmiany terminu zapisów
i zmiany wysokości opłat.

 

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunki ogólne udziału w biegach:

1.1. Akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania  niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA i  IAAF.

1.2. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia, życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

1.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegów w tym na zamieszczanie ich w przekazach  medialnych.
1.4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp. wizerunku. 
1.5. Dokonania zgłoszenia i opłaty zgodnie z zasadami zawartymi w punktach VI i VII. 

 

2. Bieg Open na 10 km.

2.1. W biegu Open  na 10 km prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej na dzień 2 października 2016 roku ukończyły 18 rok życia.

2.2. W biegu Open na 10 km dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
2.3. Wszyscy zawodnicy w biegu Open na 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego.   W dniu 1.10.2016 r.  od godz. 10.00 do godz. 15.00.  W dniu 2.10.2016r. (w dniu biegów) od 9.00 do 12.00 w biurze  zawodów

w świetlicy środowiskowej "PROMYK" 72-200 Nowogard, Pl. Szarych Szeregów 6. Podstawą   odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest  osobiste zgłoszenie się
i okazanie  dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

2.4. Zawodnik ma prawo startu tylko w zgłoszonym przez siebie biegu Open
2.5. Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej i innych  następują bezpośrednio po biegu.
2.6. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie, nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Każdy zawodnik  uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.                                       
2.7. Pomiar czasu w biegu Open odbywa się za pomocą  chipów. 
2.8. Ewentualne decyzje lekarzy dotyczące udziału w biegu są ostateczne                                             i nieodwołalne.                                                           

2.9. Podczas biegów możliwa jest wyrywkowa kontrola antydopingowa.
2.10. Uczestników biegów obowiązują przepisy IAAF, PZLA oraz niniejszy regulamin.
2.11. Po zakończonym biegu chipy należy zwrócić organizatorom.

IX. PUNKTY  MEDYCZNE, KONTROLNE I Z NAPOJAMI
1. Bieg zabezpieczony będzie przez karetkę pogotowia jadącą za biegaczami i w punkcie na wysokości linii mety, obsługiwanym przez ratowników medycznych.
2. W biegu  na 10 km ustawiony będzie  punkt z napojami.
3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na każdym okrążeniu na linii mety
i w połowie pokonywanej pętli.

 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe koszulki i medale. Osoby, które opłacą start poprzez elektroniczny system płatności do dnia 31.08.2016 i podadzą swój rozmiar koszulki mają zagwarantowany ten rozmiar koszulki. Osoby opłacające start w późniejszym terminie otrzymają standardowe rozmiary koszulek przyjęte przez organizatora. Nie ma możliwości wymiany rozmiaru koszulki. W klasyfikacji mieszkańców gminy Nowogard (min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III  nagrody rzeczowe.

2. III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – klasyfikacja generalna kobiet - nagrody pieniężne w postaci bonów dla pierwszych 3 zawodników. III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – klasyfikacja generalna mężczyzn - nagrody pieniężne w postaci bonów dla pierwszych 3 zawodników. Dla  najlepszych mieszkańców Gminy Nowogard – nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy wymienieni w tym punkcie otrzymują dodatkowo puchar..

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który  każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować będą się maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zapewnienia nagród w innych klasyfikacjach, o których powiadomi uczestników w dniu biegu przed startem.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 

2. Przekazywanie swojego numeru  startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 

3. Przebywanie na trasie III Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyoty bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania  po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.


4. Wyniki biegów zostaną podane na stronie organizatora biegów.  
 

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 11 października  2016 do godz. 15.00 na adres mailowy sekretariat@nowogard.pl  Protesty będą rozpatrzone w ciągu 48 godzin.

6. Depozyty: zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie znajdującym się w przebieralniach, gdzie otrzymają worek oznaczony numerem. Worek można odebrać tylko na podstawie drugiego egzemplarza numeru. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytu, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni. 

8. III Nowogardzki Bieg Uliczny Toyoty jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegu Open na 10 km oraz charakter trasy, organizator wprowadza limit liczby uczestników biegów oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegu Open na 10 km - 300 zawodników.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

11. Zgłoszenie do biegów i opłacenie startowego  jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów regulaminu.

12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi.

13. Zawartość zestawów startowych zostanie podana w późniejszym terminie.

14. Dla zawodników biegu na 10 km przygotowany będzie ciepły posiłek po biegu.

Lokalizacja/Data zawodów:
Nowogard
Zapisy do :
30/09/2016 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności

13 września 2016

Zapraszamy do zapisów do III NBU http://sport-time.com.pl/zapisy-online