Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

2 TERENOWY BIEG PRZETRWANIA

R E G U L A M I N

„2. TERENOWEGO BIEGU PRZETRWANIA”

 

ZAŁOŻENIA IMPREZY

Dystans ok. 5 km z przeszkodami.

Start i meta: Plac Witosa

Limit startujących:

• 200 osób

 

 

I. CEL IMPREZY

• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.

• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

 

II. TERMIN

Sobota – 06.05.2017 r.

Godz. 12:00

 

III. MIEJSCE

Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa

(MAPKA NR 1)

 

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1

(wejście przy basenie)

 

IV. ORGANIZATOR

Powiat Choszczeński

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”

Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej

 

V. WSPÓŁORGANIZATOR

Stowarzyszenie Lider Pojezierza

 

VI. PATRON MEDIALNY

E-cho Sp. z o. o. Choszczno

GRAFIT - Agencja Reklamy

ARES – usługi poligraficzne

 

VII. TRASA I DYSTANS

1.Dystans biegu: ok. 5 km

2.Trasa biegu charakteryzuje się wysokim stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy w dniu imprezy.

3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.

4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

5. Mapka z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów duża hala sportowa przy basenie.

(MAPKA NR 1)

 

VIII. PROGRAM

08:00 – otwarcie biura zawodów duża hala sportowa przy basenie

11:30 – zamknięcie biura zawodów, 

11:30 – rozgrzewka,

12:00 – START „ 2. Terenowego Biegu Przetrwania”

12:30 – START ostatniej fali

14:30 – uroczyste podsumowanie biegu

 

STARTY:

FALA po 20 osób wypuszczana co 3 minuty.

*Skład pierwszych dwóch fal ustala organizator na podstawie weryfikacji zawodników

*Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 2 falach:

- pod adres mailowy: kontakt@aktywnechoszczno.pl należy wysłać link z wynikiem z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 01.05.2017 r.

 

IX. Pomiar czasu elektroniczny

 • Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na starcie oraz mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety

 

 

X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

 1. Opłaty:

- do 31.03.2017r. – 30 zł

- do 30.04.2017r. – 40 zł

- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

 

- dla mieszkańców zameldowanych w  powiecie choszczeńskim

(weryfikacja w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego)

- do 31.03.2017r. – 20 zł

- do 30.04.2017r. – 30 zł

- w dniu imprezy w biurze zawodów - 50 zł

 

 1. Jeżeli chcemy otrzymać koszulkę opłaty startowej musimy dokonać do 17.IV.2017 r.,
 2. Zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.sport-time.com.pl do dnia 25.04.2017 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby miejsc (200).
 3. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i jednocześnie uiszczenia opłaty startowej.
 4. Zgłoszenia i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto:

 

Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno

BGŻ BNP PARIBAS

74 2030 0045 1110 0000 0423 1950

W tytule podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, BIEG

 1. Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż do 1 godziny przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, które będzie mieścić się w dużej Hali Sportowej przy basenie.
 2. Prawo startu w biegu mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby nieletnie w dniu zawodów muszą mieć ukończone 16 lat, mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu pisemnego oświadczenia w biurze zawodów).
 4. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 535191440, 600041983

 

XI. KLASYFIKACJE

OPEN:

 • K/M  MIESCE I-III –wg uzyskanych czasów

WIEKOWE:

 • K/M  16 – 29 lat
 • K/M  30 – 39 lat
 • K/M  40 – 49 lat 
 • K/M  50 +  

 

− klasyfikacja wszystkich służb mundurowych

(weryfikacja po wylegitymowaniu się w Biurze Zawodów):
„2. Bieg o puchar Dowódcy Garnizonu Choszczno”

Kobiety:         miejsca I – III

Mężczyźni:    miejsca I – III

 

XII. NAGRODY

W KATEGORII OPEN:

-Za miejsca I – III trofea,

-Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi,

-Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach i kategoriach.

 

XIII. UCZESTNIK BIEGU OTRZYMA

-  koszulkę jeżeli dokona opłaty startowej do 17.IV.2017r.,

- medal okolicznościowy,

-  numer startowy z agrafkami,
-  CHIP elektroniczny do pomiaru czasu zwrotny na mecie!!

-  napój, słodycze, owoc

 

XIV. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach jego przeprowadzenia, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,

 

XV. UBEZPIECZENIE 

-Organizator posiada ubezpieczenie OC.                                                                                      

-Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do przepisów ruchu drogowego podczas biegu gdyż odbywa się on w ruchu ulicznym oraz w miejscach turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,

- zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora Zawodów, 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu,

- opłata startowa jest przeznaczona na organizację zawodów i nie jest równoznaczna z zakupem pakiety startowego.

 

XVII. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
02/05/2017 00:59:11

Aktualności