Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski

Regulamin IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyota Kozłowski na 10 km

 

I. CEL IMPREZY

 • popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
 • promocja Gminy Nowogard;
 • rozbudzenie zainteresowań sportowych społeczeństwa szczególnie wśród dzieci
  i młodzieży,
 • Propagowanie zdrowego trybu życia  

 

II. ORGANIZATOR
- Gmina Nowogard,  72-200 Nowogard, pl. Wolności 1, tel/faks:  91 39 26 200;  e-mail: sekretariat@nowogard.pl;  www.nowogard.pl

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW
Biegi odbędą  się dnia 1 października 2017 r. na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski.
Biuro Zawodów –  świetlica promyk przy Placu Szarych Szeregów (72-200 Nowogard, pl. Szarych Szeregów 6)

 

IV. PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów przewidywany jest  bieg główny na 10 km oraz dodatkowe biegi.

 • IV Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski na 10 km – start  godz. 13.00
 • Biegi dodatkowe zostaną ustalone odrębnym regulaminem.

 

V.TRASA BIEGÓW

 IV Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski na 10 km – trasa wg mapy. Start: Alejka nad jeziorem
w okolicy parku – bieg alejkami nad jeziorem – pl. Szarych szeregów – Promenada – ul Wojska Polskiego – ul. R. Traugutta – ul. Kościuszki – ul. Głowackiego – ul. Kosynierów – ul. M. Rataja – ul. S. Grota-Roweckiego – ul. Lipowa – ul. Świerkowa- ul. Wiejska – ul. T. Kościuszki – ul. Wojska Polskiego – ul. Kard. S. Wyszyńskiego – ul. Stolarska – alejkami przy murach -  alejki nad jeziorem.

Podana trasa ma 5 km długości. Bieg obejmuje 2 okrążenia ww trasy.

 

VI.ZGŁOSZENIA:  do IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyota Kozłowski na 10 km

 1. Elektronicznie: przyjmowane są wyłącznie  poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

 

http://nowogard.pl/bieg-nowogardzki

 

Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia   i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową.  Prosimy przy zgłoszeniu o podanie e- maila,  adresu zwrotnego na który prześlemy informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.  Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej. Do dnia  28 września 2017 r. do godz. 24.00 można dokonywać płatności za elektroniczny zapis do biegu lub do wyczerpania miejsc startowych.

 

W dniu 1.08.2017 r. organizator dokona weryfikacji płatności w zapisach elektronicznych. W przypadku braku zapłaty do dnia 1.08.2017 r. zawodnik zostanie skreślony z listy startujących. Zawodnik ma możliwość po tym terminie ponownego zapisu do
Biegu, jednakże musi on dokonać ponownej rejestracji na stronie elektronicznego zapisu.
Również w dniu 29.09.2017 r. organizator dokona ponownie weryfikacji płatności w zapisach elektronicznych. W przypadku braku zapłaty do dnia 28.09.2017 r. zawodnik zostanie skreślony z listy startujących.

 1. Zapisy w biurze zawodów: Zawodnik, który po terminie 28.09.2017 zostanie skreślone z listy startujących może zapisać się wyłącznie w biurze zawodów w dniu 30.09.2017  w godz. 10.00-15.00 lub w dniu 1.10.2017 w godz. 9.00-11.30. Biuro Zawodów (Świetlica PROMYK pl. Szarych Szeregów 6, 72-200 Nowogard)

W dniu 30.09.2017 r. zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi elektronicznej rejestracji. W dniu 1.10.2017 r. o godz. 12.30 w biurze zawodów zamieszczona zostanie lista zawodników, którzy spełnili wymogi rejestracji.

Możliwe jest dokonywanie zapisów w dniu biegu. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w biegu zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc metodą „kto pierwszy”. 

Systemy płatności: do dnia 28.09.2017 – elektroniczny system płatności,

W dn. 30.09.2017 i 1.10.2017 – płatność w biurze zawodów.

3.W przypadku zapełnienia listy startujących Organizator zastrzega możliwość skreślenia z listy startujących w biegu wszystkich zawodników, którzy nie opłacili startu.

 

VII.OPŁATY

 1. Opłata za udział wynosi w zależności od terminu zapisów:
 1. 40 zł (brutto) w terminie do 31.07.2017r. godz. 24.00
 2. 50 zł (brutto) w terminie od 01.08.2017r. godz. 00.00 do 28.09.2017r. godz. 24.00
 3. 60 zł ( brutto) w dniu 30.09.2017 w godz. 10.00-15.00 (płatność tylko w biurze zawodów) oraz w dniu 1.10.2017 w godz. 9.00-11.30 (płatność tylko w biurze zawodów

 

 2.  Osobom, które opłacą start w zawodach do dnia 31.08.2017 r. do godz. 24.00 organizator zapewni pełny komplet pakietu startowego tj. koszulka, medal, napój energetyczny lub baton, gadżet lub folder informacyjny. Osobom, które opłacą start w zawodach po dniu 31.08.2017 r.  organizator zastrzega sobie możliwość zapewnia niepełnego komplet pakietu startowego lub zmienionego pakietu startowego.

3. Organizator nie przyjmuje innych wpłat niż wpłaty dokonane za pomocą elektronicznego systemu Dot-pay udostępnionego przy procedurze zapisów na stronie internetowej i wpłat bezpośrednich w biurze zawodów zgodnie z punktem VII ppkt 1 regulaminu. Organizator nie przyjmuje m.in. przelewów bankowych, przekazów pocztowych czy wpłat w kasie urzędu miejskiego.

4. Opłata uiszczona nie podlega przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmiany terminu zapisów
i zmiany wysokości opłat.

 

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunki ogólne udziału w biegach:

1.1. Akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania  niniejszego regulaminu oraz przepisów PZLA i  IAAF.

1.2. Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia, życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

1.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegów w tym na zamieszczanie ich w przekazach  medialnych.
1.4. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp. wizerunku w celach promocyjnych biegu i organizatorów.
1.5. Dokonania zgłoszenia i opłaty zgodnie z zasadami zawartymi w punktach VI i VII. 

 

2. Bieg Open na 10 km.

2.1. W biegu Open  na 10 km prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej na dzień 1 października 2017 roku ukończyły 16 rok życia.

Niepełnoletnie osoby wymagają zgody opiekunów prawnych. Zgodę opiekun prawny składa osobiście w obecności niepełnoletniego zawodnika w chwili odbioru pakietu startowego w biurze zawodów (w dniu 30.09.2017  w godz. 10.00-15.00 lub w dniu 1.10.2017 w godz. 9.00-11.30)

2.2. W biegu Open na 10 km dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
2.3. Wszyscy zawodnicy w biegu Open na 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego.   W dniu 30.09.2017 r.  od godz. 10.00 do godz. 15.00.  W dniu 1.10.2017r. (w dniu biegów) od 9.00 do 12.00 w biurze  zawodów

w świetlicy środowiskowej "PROMYK" 72-200 Nowogard, Pl. Szarych Szeregów 6. Podstawą   odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest  osobiste zgłoszenie się
i okazanie  dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

2.4. Zawodnik ma prawo startu tylko w zgłoszonym przez siebie biegu Open

2.5. W kategorii gmina Nowogard w biegu OPEN może wziąć udział osoba zameldowana
 i zamieszkująca w  gminie Nowogard. Organizator ma prawo sprawdzić wśród zwycięzców tej kategorii spełnienie ww. warunku.
2.6. Dekoracje zawodników w klasyfikacji generalnej i innych  następują po biegu.
2.7. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania lekarskie, nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Każdy zawodnik  uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.                                       
2.8. Pomiar czasu w biegu Open odbywa się za pomocą  chipów. 
2.9. Ewentualne decyzje lekarzy dotyczące udziału w biegu są ostateczne                                             i nieodwołalne.                                                           

2.10. Podczas biegów możliwa jest wyrywkowa kontrola antydopingowa.
2.11. Uczestników biegów obowiązują przepisy IAAF, PZLA oraz niniejszy regulamin.
2.12. Po zakończonym biegu chipy należy zwrócić organizatorom.

 

IX. PUNKTY  MEDYCZNE, KONTROLNE I Z NAPOJAMI
1. Bieg zabezpieczony będzie przez karetkę pogotowia jadącą za biegaczami i w punkcie na wysokości linii mety, obsługiwanym przez ratowników medycznych.
2. W biegu  na 10 km ustawiony będzie  1 punkt z napojami lub 2 punkty z napojami.
3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na każdym okrążeniu na linii mety
i w połowie pokonywanej pętli.

 

X. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Zawodnicy otrzymują pamiątkowe koszulki i medale. Osoby, które opłacą start poprzez elektroniczny system płatności do dnia 31.08.2016 i podadzą swój rozmiar koszulki mają zagwarantowany podany przez siebie rozmiar koszulki. Nie ma możliwości wymiany rozmiaru koszulki. W klasyfikacji mieszkańców gminy Nowogard (min. 3 sklasyfikowanych) – za miejsca I-III  nagrody rzeczowe.

 

2. III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – klasyfikacja generalna kobiet - nagrody pieniężne w postaci bonów lub nagród rzeczowych dla pierwszych 3 zawodników. III Nowogardzki Bieg Uliczny na 10 km – klasyfikacja generalna mężczyzn - nagrody pieniężne w postaci bonów lub nagród rzeczowych dla pierwszych 3 zawodników. Dla  najlepszych mieszkańców Gminy Nowogard – nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy wymienieni w tym punkcie otrzymują dodatkowo puchar.

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który  każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Na trasie biegu znajdować będą się maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zapewnienia nagród w innych klasyfikacjach, o których powiadomi uczestników w dniu biegu przed startem.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 

2. Przekazywanie swojego numeru  startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 

3. Przebywanie na trasie IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyota Kozłowski bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania  po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.


4. Wyniki biegów zostaną podane na stronie organizatora biegów.  
 

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 7 października  2017 do godz. 15.00 na adres mailowy sekretariat@nowogard.pl  Protesty będą rozpatrzone w ciągu 72 godzin.

6. Depozyty: zawodnicy mają możliwość zdeponowania rzeczy w depozycie znajdującym się w przebieralniach, gdzie otrzymają worek oznaczony numerem. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytu, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni. 

8. IV Nowogardzki Bieg Uliczny Toyota Kozłowski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w biegu Open na 10 km oraz charakter trasy, organizator wprowadza limit liczby uczestników biegów oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń. Limit uczestników w biegu Open na 10 km - 400 zawodników.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zawodników w biegu Open na 10 km. O ewentualnie zwiększonym limicie uczestników zawodnicy zostaną poinformowani w dniu zawodów przed otwarciem biura zawodów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

12. Zgłoszenie do biegów i opłacenie startowego  jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów regulaminu.

13. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi.

14. Zawartość zestawów startowych zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej www.nowogard.pl/biegnowogardzki lub w biurze zawodów przed startem.

15. Dla zawodników biegu na 10 km przygotowany będzie ciepły posiłek po biegu.

Lokalizacja/Data zawodów:
Nowogard
Zapisy do :
28/09/2017 23:59:00

Aktualności