Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Bieg PUM dla Zdrowia

Regulamin

Bieg Przełajowy 5km

21.10.2017 r. 

CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów.

 

ORGANIZATOR

Firma Handlowo-usługowa Zbigniew Balik

 

PARTNERZY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

MIEJSCE I TERMIN

START I META: Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie.

TERMIN:21.10.2017 r.

GODZ: 11:00

 

TRASA

- dystans ok 5,0 km ścieżkami Parku Kasprowicza

 

PROGRAM ZAWODÓW

- godz. 9:00 – 10:30 – wydawanie numerów startowych,

- godz. 10:45 - oficjalne otwarcie biegu,

- godz. 11:00 - start do biegu,

- godz. 11:50 - wręczenie pucharów, medali,

- godz. 12:00 - oficjalne zakończenie biegu,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

- ukończyli 18 lat , lub otrzymali pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start

w biegu.

- zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową,

- dokonali opłaty startowej do 20.10.2017r. 20 zł., ( płatność elektroniczna )

- 21.10.2017 r. w biurze zawodów podczas wydawania pakietów startowych 30 zł ( płatność gotówkowa ) w przypadku dostępności pakietów startowych.

- złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru

ustalonego przez Organizatora (oświadczenia w biurze zawodów).

Limit zawodników 400

 

ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na

stronie internetowej www.pumdlazdrowia.pl do dnia 20.10.2017 r. do godz. 18:00 pod warunkiem dostępności pakietów startowych,

oraz osobiście w biurze zawodów 21.10.2017 r. od godziny 9:00 do 10:30 pod warunkiem

dostępności pakietów startowych.

biuro zawodów, Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie

ZASADY FINANSOWANIA

- opłata startowa wynosi:

0 zł STUDENCI PUM

20 zł do 20.10.2017 r. ( płatność elektroniczna )

30 zł w dniu zawodów ( płatność gotówkowa)


 

SAMO WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA

OPŁATY STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJI  NUMERU STARTOWEGO

I PAKIETU.

Płatność przelewem na konto bankowe do dnia 20.10.2017 r., w przypadku braku pakietów

startowych opłata po tym terminie zostanie przekazana na konto wpłacającego.

- zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej,

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy .

 

PAKIET STARTOWY ZAWIERA

• numer startowy wraz z agrafkami

• elektroniczny pomiaru czasu

• pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

• oznaczenie trasy, Biura Zawodów oraz Depozytu

• relacja fotograficzna z biegu

• pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy

• wodę po biegu

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY

- puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn,

- puchar dla najszybszego studenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz najszybszej studentki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

- puchar dla najszybszego wykładowcy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym,

Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,

ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i

podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka,

- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu

centralnie na klatce piersiowej,

- zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,

- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,

- interpretacja regulaminu należy do organizatora,

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian,

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania

powodów,

- decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,

- protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu

wyników,

- opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Bieg Przełajowy 5km, a nie

opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu,

- pakiety nie odebrane przed startem przepadają .

DYREKTOR BIEGU

Paweł Sworobowicz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
20/10/2017 18:00:00

Aktualności