Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - Choszczno

Regulamin Zawodów
BIEG TROPEM WILCZYM - CHOSZCZNO

REGULAMIN

BIEG TROPEM WILCZYM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
04.03.2018r.

 

1. Organizator: Klub Sportowy Aktywne Choszczno, Fundacja Wolność i Demokracja

 2. Cel zawodów: - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                             - udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

                             - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                             - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

                             - promocja przyjaznego dla biegaczy i amatorów rekreacji Miasta Choszczno.

 3. Patronat honorowy: Starostwo Powiatu Choszczeńskiego, Urząd Gminy Choszczno,

 4. Biuro zawodów:  Hala sportowa przy Państwowej Straży Pożarnej, godziny otwarcia w dniu zawodów 8:00 – 11:30,  

 5. Termin i miejsce:  4 marzec 2018 r. (niedziela),

godz. 12.00 – bieg na dystansie 1963 m                             

godz. 12.20 – bieg na dystansie 5 km

Start i meta: ul. Bolesława Chrobrego, okolice Państwowej Straży Pożarnej         

 

6. Uczestnictwo:

-  w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zarejestrowały się na stronie: http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online oraz dokonały opłaty startowej w wysokości:

 - 25 zł – dorośli;

- 15 zł – dzieci, które ukończyły 10 rok życia, z podpisanym oświadczeniem rodzica/opiekuna w Biurze Zawodów,

- 20 zł – osoby dorosłe z orzeczeniem  o niepełnosprawności

na konto: BGŻ BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0423 1950 w tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA
z dopiskiem BIEG TROPEM WILCZYM.

- LIMIT DZIECI: 50 UCZESTNIKÓW

- LIMIT DOROSŁYCH: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

- w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów na hali sportowej.

 7. Pakiety startowe:

pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowy medal, opaska, torba papierowa i materiały promocyjne;

- pakiety startowe wydawane będą w dniu biegu w biurze zawodów po wcześniejszym uiszczeniu opłaty startowej.

 8. Ograniczenia wiekowe

Dzieci: powyżej 10 roku życia stawiają się w Biurze Zawodów z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu weryfikacji i podpisania „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.

Dorośli:. W trakcie rejestracji muszą posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu nie zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

9.  Różne

  • Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie www.tropemwiczym.pl 
  • W miejscu zawodów będzie znajdować się punkt medyczny.
  • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem projektu : Kamil Dzietczyk tel. 600 041 983 (po godzinie 16:00), kontakt@aktywnechoszczno.pl lub w biurze organizacyjnym .

 

10. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Regulamin może ulec zmianie.

 

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.


www.tropemwilczym.pl

 

 ORGANIZATOR

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
01/03/2018 23:59:00

Aktualności