Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III BIEG NAŁĘCZA

Regulamin

„III BIEG NAŁĘCZA „

Włodarka - Trzebiatów

 

Organizator:

Klub Wojskowy 7 BOW w Trzebiatowie

Współorganizatorzy:

Urząd Miejski w Trzebiatowie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Nałęcz" z Trzebiatowa

Patronat honorowy:

Burmistrz Trzebiatowa

Patronat medialny:

Mrzeżyno 24pl., Gryfickie Info.

Partner Techniczny -www.sport-time.com.pl

 

1. Cel i założenia biegu.

A) Popularyzacja wiedzy o Stanisławie Komornickim ps. „Nałęcz”, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

B) Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Trzebiatowa, Powiatu Gryfickiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

C) Popularyzacja masowych biegów, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

D) Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

E) Promocja walorów turystycznych Trzebiatowa.

 

2. Program Szczegółowy dotyczący zawodów.

A) Bieg odbędzie się na dystansie 5 km. Na trasie Włodarka – Trzebiatów.

B) Bieg główny odbędzie się w dniu 08.04.2018 r. (niedziela) o godz. 12.00.

C) Nordic Walking godz. 11.30.

D) Start biegu głównego oraz Nordic Walking m. Włodarka, meta biegu Trzebiatów most kamienny ul. Głęboka. Bieg młodzieżowy dla zawodników poniżej 16-tu lat na dystansie 1 km. godz. 10.30

E) Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:30 przy Ratuszu.

F) Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w biurze zawodów.

 

3.Charakterystyka imprezy oraz biegu głównego.

A) Bieg jest częścią Trzebiatowskich obchodów VIII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, jej oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 08:41, 08 kwietnia 2018 r. (niedziela) przy obelisku Stanisława Komornickiego.

B) Trasa biegu rozpoczyna się w miejscowości Włodarka przy sklepie, meta w Trzebiatowie na moście kamiennym ul Głęboka. Nawierzchnia asfaltowa w 100% przebiega drogą wojewódzką 102.

C) Transport (autobus) na miejsce startu zapewnia organizator.

D) Sygnałem do startu będzie wystrzał z moździerza o godz. 12:00.

E) Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu zasady fair-play.

F) Bieg ma charakter rekreacyjny.

 

4. Pomiar czasu.

Na linii mety rozstawiony zostanie zegar elektroniczny mierzący czas od momentu sygnału przekazanego od dyrektora biegu. Nie będzie prowadzona rejestracja indywidualna każdego zawodnika.

 

5. Klasyfikacje, kategorie wiekowe, nagrody.

A) Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

B) Bieg główny 5 km kobiety miejsca I – III, mężczyźni miejsca I – III

C) Nordic Walking miejsce I-III

D) Każdy uczestnik biegu otrzyma medal okolicznościowy.

F.) Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowa koszulkę

D) W biegach młodzieży za miejsca I- III zawodnicy otrzymują medale i drobne upominki.

E) Nagroda specjalna dla najstarszego zawodnika.

E) Po dekoracji biegu głównego odbędzie się losowanie drobnych upominków spośród uczestników biegu

 

6.Zgłoszenia i numery startowe

A) Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:

www.sport-time.com.pl/zapisy-online w terminie do 27.03.2018 godz.23:59

B) zgłoszenia w dniu zawodów do biegu głównego przyjmowane będą w Trzebiatowie w biurze zawodów mieszczącym się przy Ratuszu Miejskim od godz. 9:30 do 10:30

C) Opłata startowa wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych)

D) Wpłaty opłaty startowej można dokonać na konto bankowe organizatora .

Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”

nr PKO 35 1020 2821 00001702 0078 8828.

w tytule przelewu należy wpisać:

„Imię, nazwisko, rok urodzenia, z dopiskiem

opłata startowa: III Bieg "Nałęcza”.

 

7. Pakiet Startowy

A) W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. pamiątkową koszulkę okolicznościową, numer startowy, agrafki (jest to pakiet niezależny od nagród).Limit koszulek 140 sztuk. Limit Medali 140 sztuk. W pakiecie słodka niespodzianka. Grochówka, kawa i herbata dla wszystkich.

B) Pakiety wydawane są wyłącznie w biurze zawodów przed biegiem, za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej oraz (o ile osobą odbierającą nie jest uczestnik) stosownego upoważnienia podpisanego przez uczestnika.

 

8.Uwagi Organizatora

A) W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową. Dzieci i młodzież uczestniczą w biegu na dystansie 1000 m.

B) Osoby startujące w biegach oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i startują w nich na swoją wyłączną odpowiedzialność. Są również świadome tego, że udział w biegu wiąże się z podjęciem wysiłku fizycznego, a co za tym idzie naturalnym ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, ewentualnie strat i szkód o charakterze majątkowym.

C) Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać aktualne zezwolenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia przygotowane przez organizatora; dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu;

D) Wszyscy zgłoszeni zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w biurze zawodów w celu odbioru pakietu startowego oraz weryfikację danych osobowych (prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego).

E) Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

F) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.

G) Po biegu przewidziany jest poczęstunek ciepłą zupą..

 

9Postanowienia końcowe

A) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

B) Zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków przez Organizatora;

C) Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną wraz z karetką w trakcie trwania imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych.

D) Za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

E) Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, publikacji materiałów z przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

F) Zabrania się startu w biegu osobom będącym pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających.

G) We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.

H) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Więcej informacji:

Klub Wojskowy 7 BOW Trzebiatów

ul. Zagórska 20

72-320 Trzebiatów

Tel. 261459306, 261459269, 261459280, 261459283

Dyrektor Biegu :

Jerzy Nowak

tel. 261459306, kom. 501 776 592

e-mail: kg_trzebiatow@wp.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Włodarka - Trzebiatów
Zapisy do :
27/03/2018 23:59:00

Aktualności