Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV Trzciński Bieg Wzdłuż Murów i Nordic Walking

REGULAMIN

IV TRZCIŃSKIEGO BIEGU WZDŁUŻ MURÓW

pod nazwą

„SZLAKIEM ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY”

w ramach realizacji projektu

pt. „POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL KULTURY I SPORTU – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018”

26 maja 2018 r. – Trzcińsko-Zdrój

I. ORGANIZATOR i PARTNER

 1. Organizator – Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Partner – Urząd Miasta Angermünde.
 3. Współorganizator – Urząd Miasta i Gminy w Trzcińsku-Zdroju.

II. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.
 2. Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych w Euroregionie Pomerania.

III. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Trzcińskie Centrum Kultury

ul. Młyńska 4

74-510 Trzcińsko-Zdrój

tel. 914148043

e-mail: tck@interia.eu

www.tcktz.naszgok.pl

Kierownik biegu – Jacek Limanówka (tel. +48 604 942 513, e-mail: lewlimanowka@wp.pl)

IV. TERMIN, MIEJSCE, CZAS STARTU, DYSTANS

 1. Bieg odbędzie się 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 2. Start – godz.12.30, ul. Rynek w Trzcińsku-Zdroju (przy Urzędzie Miasta).
 3. Dystans – 10 km.

V. TRASA BIEGU

 1. Przebieg trasy biegu – zgodnie z załączoną mapką do Regulaminu (start – Rynek, 2 Lutego,
  Kościuszki, Rynek; a następnie 3 okrążenia: 2 Lutego, Kościuszki, Cmentarna, Okólna, Uzdrowiskowa, chodnik nad jeziorem, Aleja Róż, chodnik nad jeziorem, Sojuszników, Rynek).
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenia dystansu na odcinkach, co 1 km od startu do mety.
 3. Na trasie będzie dostępna woda mineralna (niegazowana) w oznakowanych punktach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo do startu w biegu mają zawodnicy, którzy spełnią następujące warunki: 
 1. zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi,
 2. dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie
  internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
 3. uiszczą opłatę startowa w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
 4. dokonają weryfikacji w biurze zawodów.
 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów, tj. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju (ul. Cmentarna 12 – około 600 m od miejsca startu):
 1. 25.05.2018 r. w przeddzień zawodów od godz. 16.30 do 18.00,
 2. 26.05.2018 r. w dniu zawodów od godz. 8.00 do 12.00,
 3. przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza sportowego stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w biegu na dystansie 10 km oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument).

 

 

 1. W przypadku braku ww. zaświadczenia lekarskiego zawodnicy startują w biegu na własną
  odpowiedzialność, co wymaga podpisania stosownego oświadczenia:
 1. przez zawodnika pełnoletniego;
 2. przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego.
 1. Zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, woda).
 2. Pomiar czasu (kolejność na mecie) dokonywany będzie za pomocą elektronicznych chipów
  umocowanych do numerów startowych.
 3. Zawodnicy biorący udział w biegu bez numerów startowych (z chipem) nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do
  jego bezwzględnego przestrzegania.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu.
 6. Szatnie i toalety będą dostępne w miejscu weryfikacji, tj. w biurze zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Cmentarna 12), dodatkowe toalety będą dostępne w Szkole Podstawowej przy
  ul. 2 Lutego 3 (200 m od miejsca startu).

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza
  dostępnego na stronie internetowej: sport-time.com.pl/competitions/view?id=235 w terminie do 13 maja 2018 r. i w biurze zawodów w dniach 25-26 maja 2018 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej na rachunek bankowy Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju
  (ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) – numer rachunku: 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001; Nr SWIFT GBWCPLPP (dot. przelewów zagranicznych); tytuł opłaty: Bieg główny; imię i nazwisko zawodnika.

 

Forma płatności

Termin

Kwota

Przelew

do dnia 13 maja 2018 r.

30 zł

Gotówka w biurze zawodów
(pod warunkiem niewyczerpania
limitu zawodników)

w dniach 25-26 maja 2018 r.

40 zł

 

 

 1.  Limit przyjęć do biegu wynosi 100 zawodników.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do biegów.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegach opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej.

 

VIII. KLASYFIKACJA

MĘŻCZYŹNI

 

KOBIETY

OPEN – wszyscy startujący

OPEN – wszyscy startujący

przedział wiekowy:

kategoria:

przedział wiekowy:

kategoria:

16-29 lat (2002-89) 

M-16

16-29 lat (2002-89)

K-16

30-39 lat (1988-79)

M-30

30-39 lat (1988-79)

K-30

40-49 lat (1978-69)

M-40

40-49 lat (1978-69)

K-40

50-59 lat (1968-59)

M-50

50-59 lat (1968-59)

K-50

60 lat i więcej (1958 i starsze)

M-60

60 lat i więcej (1958 i starsze)

K-60

Najlepszy zawodnik z Gminy Trzcińsko-Zdrój

Najlepsza zawodniczka z Gminy Trzcińsko-Zdrój

IX. NAGRODY

 1. Zawodnicy w każdej kategorii otrzymują puchar za zajęcie I, II i III miejsca.
 2. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej – OPEN (kobiet i mężczyzn) nie będą nagradzani w pozostałych kategoriach wiekowych.
 3. Trzech zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (osobno kobiety i mężczyźni), którzy uzyskają najlepszy czas (bez względu na kategorię) otrzyma puchar.
 4. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.
 5. Wśród zawodników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Numery startowe powinny być umieszczone na wysokości klatki piersiowej zawodnika.
 3. Na trasie oraz na mecie organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
 4. Zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad „fair-play” podczas trwania zawodów.
 5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 8. Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (przy Hali Widowiskowo-Sportowej).
 9. Trzcińskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegów.
 10. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl; sport-time.com.pl
 11. Galeria zdjęć dostępna będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl

UWAGA
Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania w rozmieszczonych na trasie biegu punktach z wodą odżywek zawodników.

XI. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

25.05.2018 r. (piątek)

godz. 16.30-18.00

BIURO ZAWODÓW – weryfikacja zawodników

26.05.2018 r. (sobota)

godz. 8.00-12.00
BIURO ZAWODÓW – weryfikacja zawodników

godz. 09.00 – MARSZ NORDIC WALKING

godz. 10.00 – BIEGI dla DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

godz. 12.30 – BIEG GŁÓWNY dla DOROSŁYCH pn. „Szlakiem Średniowiecznej Architektury”

godz. 14.30 – DEKORACJA ZAWODNIKÓW – Amfiteatr, ul. Młyńska (scena plenerowa)

 

Oświadczenie zawodników

Oświadczam, że:

 1. znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
 2. jestem zdolny/na do udziału w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność;
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy;
 4. przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania;
 5. zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

 

 

 

WETTBEWERBSORDNUNG

4. STADTMAUER-LAUF IN TRZCIŃSKO

„AUF DEN SPUREN DER MITTELATERLICHEN ARCHITEKTUR“

im Rahmen des Projekts

„POLNISCH-DEUTSCHES KULTUR und SPORTFESTIVAL – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018“

26. Mai 2018 – Trzcińsko-Zdrój

 

I. WETTBEWERBSVERANSTALTER UND PARTNER

 1. Veranstalter - Kulturzentrum in Trzcińsko-Zdrój
 2. Partner - Stadtverwaltung Angermünde
 3. Mitveranstalter - Stadt- und Gemeindeverwaltung Trzcińsko-Zdrój

II. WETTBEWERBSZWECK

 1. Förderung des Laufsports als einer einfachen und allgemein zugänglichen Sportart und Form der aktiven Erholung.
 2. Bewerbung der Gemeinde und Region, Beitrag zur Popularisierung von Massenläufen im Gebiet der Euroregion Pomerania.

III. KONTAKT ZUM VERANSTALTER

Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju

ul. Młyńska 4

74-510 Trzcińsko-Zdrój (POLSKA)

Tel. 91 4148043

E-Mail: tck@interia.eu

www.tcktz.naszgok.pl

Laufleiter – Jacek Limanówka (Tel. +48 604 942513, E-Mail: lewlimanowka@wp.pl)

IV. TERMIN, ORT, STARTZEIT, DISTANZ

 1. Der Lauf findet am 26. Mai 2018 (Samstag) im Stadtgebiet von Trzcińsko-Zdrój statt.
 2. Start – 12.30 Uhr, Marktplatz in Trzcińsko-Zdrój (vor der Stadtverwaltung)
 3. Laufstrecke – 10 km.

V. LAUFROUTE

 1. Verlauf der Route - entsprechend der beigefügten Karte (Start - Marktplatz, 2 Lutego, Kościuszki, Marktplatz, und dann 3 Runden: 2 Lutego, Kościuszki, Cmentarna, Okólna, Uzdrowiskowa, Gehweg am See, Aleja Róż, Gehweg am See, Sojuszników, Marktplatz).
 2. Die Route ist nach jeweils einem Kilometer vom Start an bis zum Ziel mit einem Hinweisschild ausgeschildert.
 3. An gekennzeichneten Punkten wird Mineralwasser (ohne Kohlensäure) zur Verfügung stehen.

VI. TEILNAHMEBEDINGUNGEN

 1. Startberechtigt sind Personen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
 2. Geburtsjahr 2002 und älter,
 3. sich fristgerecht mit Hilfe des elektronischen Formulars auf der Laufwebseite anmelden,
 4. fristgerecht die Startgebühr entrichten,
 5. sich im Wettbewerbsbüro persönlich melden und ausweisen.
 6. Zu Identifizierungszwecken hat sich jeder Teilnehmer persönlich im Wettbewerbsbüro (Sport- und Veranstaltungshalle in Trzcińsko-Zdrój, ul. Cmentarna 12, ca. 600 m vom Startpunkt entfernt)
  zu melden:
 7. 25.05.2018 - am Vortag des Laufes zwischen 16.30 und 18.00 Uhr,
 8. 26.05.2018 - am Tag des Laufes zwischen 08.00 und 12.00 Uhr,
 9. es sind eine aktuelle, durch einen Sportarzt ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen 10-km-Lauf sowie ein Identitätsnachweis (Personalausweis u. ä.) vorzulegen.

 

 

 1. Wird die o. g. Bescheinigung nicht vorgelegt, startet der jeweilige Teilnehmer auf eigene Gefahr. Dazu hat er seine Unterschrift unter eine entsprechende Erklärung zu setzen:
 2. bei volljährigen Teilnehmern - persönlich,
 3. bei minderjährigen Teilnehmern - durch einen Elternteil oder gesetzlichen Vertreter.
 4. Jeder ausgewiesene Teilnehmer erhält ein Startpaket (Nummer, Chip, Trikot, Wasser).
 5. Die Zeitmessung (Reihenfolge am Ziel) erfolgt über elektronische Chips, die an die Startnummer befestigt werden.
 6. Teilnehmer ohne Startnummer mit Chip werden in der Endauswertung nicht berücksichtigt.
 7. Jeder Teilnehmer hat die vorliegende Wettbewerbsordnung zur Kenntnis zu nehmen und strikt
  zu befolgen.
 8. Mit dem Empfang der Startnummer akzeptiert der Teilnehmer die Wettbewerbsordnung.
 9. Umkleidekabinen und Toiletten sind am Ort der Identifizierung vorhanden, d. h. im Wettbewerbsbüro (Sport- und Veranstaltungshalle in Trzcińsko-Zdrój, ul. Cmentarna 12). Zusätzliche Toiletten stehen im Grundschulgebäude, Str. 2 Lutego 3 (200 m vom Startpunkt entfernt) zur Verfügung.

VII. ANMELDUNG

 1. Die Anmeldung erfolgt mit der Ausfüllung und Übersendung eines elektronischen Formulars unter dem folgenden Link http: sport-time.com.pl/competitions/view?id=235 bis zum 13. Mai 2018 und im Wettbewerbsbüro am 25. bzw. 26. Mai 2018 (sofern die Höchstzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird).
 2. Als angemeldet gilt der Teilnehmer, der das Anmeldeformular ausgefüllt und übersandt sowie die Startgebühr entrichtet hat, und zwar auf das Bankkonto des Trzcińskie Centrum Kultury
  w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój - Nummer 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001, SWIFT-Code GBWCPLPP (für ausländische Überweisungen). Verwendungszweck: Bieg główny. Vor- und Zuname des Teilnehmers.
 • Zahlungsform
 • Termin
 • Betrag
 • Überweisung

bis zum 13. Mai 2018

30 Zloty

Barzahlung im Wettbewerbsbüro

(sofern das Teilnehmerlimit nicht erschöpft)

25.-26. Mai 2018

40 Zloty

 
 1. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 100 Personen.
 2. Der Veranstalter behält sich vor, das o. g. Limit zu ändern.
 3. Verzichtet ein Teilnehmer auf seinen Start, wird die Startgebühr nicht zurückerstattet.
 4. Angemeldete Personen, die binnen 7 Tage ab Anmeldung keine Startgebühr entrichten, werden von der Startliste gestrichen.

 

VIII. KLASSIFIZIERUNG

MÄNNER

 

FRAUEN

OPEN - alle Teilnehmer

 

OPEN - alle Teilnehmerinnen

Altersgruppe

Kategorie

 

Altersgruppe

Kategorie

16-29 Jahre (2002-89)

M-16

 

16-29 Jahre (2002-89)

K-16

30-39 Jahre (1988-79)

M-30

 

30-39 Jahre (1988-79)

K-30

40-49 Jahre (1978-69)

M-40

 

40-49 Jahre (1978-69)

K-40

50-59 Jahre (1968-59)

M-50

 

50-59 Jahre (1968-59)

K-50

60 J. u. mehr (1958 u. älter)

M-60

 

60 J. u. mehr (1958 u. älter)

K-60

Bester Teilnehmer aus der
Gemeinde Trzcińsko-Zdrój

 

Beste Teilnehmerin aus der
Gemeinde Trzcińsko-Zdrój

 

IX. PREISE

 1. Teilnehmer in jeder Alterskategorie, die den 1. 2. und 3. Platz belegen, erhalten Pokale.
 2. Teilnehmer, die in der OPEN-Gesamtauswertung (Frauen und Männer) ausgezeichnet werden,  erhalten keine Preise mehr in den jeweiligen Altersgruppen.
 3. Die drei besten TeilnehmerInnen (Frauen und Männer getrennt), die in der Gemeinde Trzcińsko-Zdrój wohnhaft sind und die besten Zeiten (unabhängig von der Altersgruppe) erzielen, erhalten Pokale.
 4. Jeder Wettkämpfer erhält eine Gedenkmedaille und eine Mahlzeit.
 5. Unter den Laufteilnehmern werden Sachpreise verlost.

X. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

 1. Die Veranstaltung findet unabhängig von den Witterungsverhältnissen statt.
 2. Die Startnummer ist auf Brustkorbhöhe des Teilnehmers anzubringen.
 3. Der Veranstalter sichert auf der Laufstrecke und am Ziel die medizinische Versorgung.
 4. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Fair-Play-Regeln während der Veranstaltung zu befolgen.
 5. Die Wettkämpfer nehmen am Lauf auf eigene Gefahr teil und verzichten auf jegliche Ansprüche gegenüber dem Veranstalter, die sich aus unvorhersehbaren Ereignissen während der Veranstaltung ergeben können.
 6. Mit der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten und Bilder zu Zwecken der internen Organisation und sowie der Werbung der Veranstaltung sind die Teilnehmer einverstanden.
 7. Während des Wettbewerbs übernimmt der Veranstalter keine Haftung für abhanden gekommene persönliche Sachen der Teilnehmer.
 8. Der Parkplatz befindet sich am Ort der Identifizierung (Sport- und Veranstaltungshalle).
 9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die vorliegende Wettbewerbsordnung zu ändern, wobei er sich verpflichtet, alle Teilnehmer vor Beginn des Laufs darüber in Kenntnis zu setzen.
 10. Ein Bericht über den Lauf wird auf den folgenden Webseiten veröffentlicht:

tcktz.naszgok.pl, trzcinsko-zdroj.pl, sport-time.com.pl

 1. Die Bildergalerie wird auf den folgenden Webseiten veröffentlicht:

tcktz.naszgok.pl, trzcinsko-zdroj.pl

ACHTUNG:

Der Veranstalter sieht keine Möglichkeit vor, Nährmittel der Teilnehmer an den auf der Marschroute lokalisierten Punkten mit Wasser zu platzieren.

XI. RAHMENPROGRAMM DER VERANSTALTUNG

25.05.2018 (Freitag)

16.30-18.00 Uhr

WETTBEWERBSBÜRO – Teilnehmeridentifizierung

26.05.2018 (Samstag)

08.00 – 12.00 Uhr

WETTBEWERBSBÜRO – Teilnehmeridentifizierung

09.00 Uhr – NORDIC-WALKING-Lauf

10.00 Uhr – LÄUFE für KINDER und JUGENDLICHE

12.30 Uhr – HAUPTLAUF FÜR ERWACHSENE „Auf den Spuren der mittelalterlichen Architektur“

14.30 Uhr – Siegerehrung – Amphitheater, ul. Młyńska (Freilichtbühne)

Teilnehmererklärung

Ich erkläre hiermit wie folgt:

 1. Die Wettbewerbsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich, diese
  zu befolgen.
 2. Ich bin imstande, am Wettbewerb teilzunehmen und starte auf eigene Gefahr.
 3. Mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten und Bilder zu Zwecken der Organisation
  und Förderung der Veranstaltung bin ich einverstanden.
 4. Ich nehme zur Kenntnis, dass mir das Recht zusteht, meine persönlichen Daten einzusehen
  und zu korrigieren.
 5. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist mit der Genehmigung der obigen Erklärung gleichbedeutend.

 

 

 

 

REGULAMIN

MARSZU NORDIC WALKING

w ramach realizacji projektu

pt. „POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL KULTURY I SPORTU – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018”

26 maja 2018 r. – Trzcińsko-Zdrój

I. ORGANIZATOR i PARTNER

 1. Organizator – Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Partner – Urząd Miasta Angermünde.
 3. Współorganizator – Urząd Miasta i Gminy w Trzcińsku-Zdroju.

II. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.
 2. Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych w Euroregionie Pomerania.

III. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Trzcińskie Centrum Kultury

ul. Młyńska 4

74-510 Trzcińsko-Zdrój

tel. 914148043

e-mail: tck@interia.eu

www.tcktz.naszgok.pl

Kierownik biegu – Jacek Limanówka (tel. +48 604 942 513, e-mail: lewlimanowka@wp.pl)

IV. TERMIN, MIEJSCE, CZAS STARTU, DYSTANS

 1. Marsz odbędzie się 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój.
 2. Start – godz. 9.00, ul. Rynek w Trzcińsku-Zdroju (przy Urzędzie Miasta).
 3. Dystans – 5 km (3 okrążenia po ok. 1,7 km)

V. TRASA BIEGU

 1. Przebieg trasy marszu – zgodnie z załączoną mapką do Regulaminu (start – Rynek, 2 Lutego,
  Kościuszki, Młyńska, park, chodnik nad jeziorem, Aleja Róż, Wodna, Rynek).
 2. Na trasie będzie dostępna woda mineralna (niegazowana) w oznakowanych punktach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo do startu w marszu mają zawodnicy, którzy spełnią następujące warunki: 
 1. zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi,
 2. dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie
  internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
 3. uiszczą opłatę startowa w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
 4. dokonają weryfikacji w biurze zawodów.
 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów, tj. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju (ul. Cmentarna 12 – około 600 m od miejsca startu):
 1. 25.05.2018 r. w przeddzień zawodów od godz. 16.30 do 18.00,
 2. 26.05.2018 r. w dniu zawodów od godz. 8.00 do 12.00,
 3. przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza sportowego stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w marszu Nordic Walking na dystansie 5 km oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument).
 1. W przypadku braku ww. zaświadczenia lekarskiego zawodnicy startują w marszu na własną
   odpowiedzialność, co wymaga podpisania stosownego oświadczenia:
 1. przez zawodnika pełnoletniego;
 2. przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego.
 1. Zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, woda).
 1. Pomiar czasu (kolejność na mecie) dokonywany będzie za pomocą elektronicznych chipów
  umocowanych do numerów startowych.
 2. Zawodnicy biorący udział w marszu bez numerów startowych (z chipem) nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do
  jego bezwzględnego przestrzegania.
 4. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacja regulaminu marszu.
 5. Szatnie i toalety będą dostępne w miejscu weryfikacji, tj. w biurze zawodów (Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Cmentarna 12), dodatkowe toalety będą dostępne w Szkole Podstawowej przy
  ul. 2 Lutego 3 (200 m od miejsca startu).

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza
  dostępnego na stronie internetowej: sport-time.com.pl/competitions/view?id=235 w terminie do 13 maja 2018 r. i w biurze zawodów w dniach 25-26 maja 2018 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników).
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej na rachunek bankowy Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju
  (ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) – numer rachunku: 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001; Nr SWIFT GBWCPLPP (dot. przelewów zagranicznych); tytuł opłaty: Marsz Nordic Walking; imię
  i nazwisko zawodnika
  .

 

Forma płatności

Termin

Kwota

Przelew

do dnia 13 maja 2018 r.

30 zł

Gotówka w biurze zawodów
(pod warunkiem niewyczerpania
limitu zawodników)

w dniach 25-26 maja 2018 r.

40 zł

 

 

 1.  Limit przyjęć do biegu wynosi 26 zawodników.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do marszu.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej.

VIII. NAGRODY

 1. Trzech zawodników, którzy uzyskają najlepszy czas (bez względu na wiek i płeć) otrzyma puchar.
 2. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Numery startowe powinny być umieszczone na wysokości klatki piersiowej zawodnika.
 3. Na trasie oraz na mecie organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
 4. Zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad „fair-play” podczas trwania zawodów.
 5. Zawodnicy biorą udział w marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 8. Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (przy Hali Widowiskowo-Sportowej).
 9. Trzcińskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem marszu.
 10. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl;
  trzcinsko-zdroj.pl; sport-time.com.pl
 11. Galeria zdjęć dostępna będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl

UWAGA
Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania w rozmieszczonych na trasie marszu punktach z wodą odżywek zawodników.

X. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW

25.05.2018 r. (piątek)

godz. 16.30-18.00

BIURO ZAWODÓW – weryfikacja zawodników

26.05.2018 r. (sobota)

godz. 8.00-12.00
BIURO ZAWODÓW – weryfikacja zawodników

godz. 09.00 – MARSZ NORDIC WALKING

godz. 10.00 – BIEGI dla DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

godz. 12.30 – BIEG GŁÓWNY dla DOROSŁYCH pn. „Szlakiem Średniowiecznej Architektury”

godz. 14.30 – DEKORACJA ZAWODNIKÓW – Amfiteatr, ul. Młyńska (scena plenerowa)

 

Oświadczenie zawodników

Oświadczam, że:

 1. znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania;
 2. jestem zdolny/na do udziału w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność;
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy;
 4. przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania;
 5. zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia.

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”

 

 

WETTBEWERBSORDNUNG

NORDIC-WALKING-LAUF

im Rahmen des Projekts
„POLNISCH-DEUTSCHES KULTUR- und SPORTFESTIVAL – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2018“

26. Mai 2018 – Trzcińsko-Zdrój

 

I. WETTBEWERBSVERANSTALTER UND PARTNER

 1. Veranstalter - Kulturzentrum in Trzcińsko-Zdrój.
 2. Partner - Stadtverwaltung Angermünde.
 3. Mitveranstalter - Stadt- und Gemeindeverwaltung Trzcińsko-Zdrój.

II. WETTBEWERBSZWECK

 1. Förderung des Laufsports als einer einfachen und allgemein zugänglichen Sportart und Form der aktiven Erholung.
 2. Bewerbung der Gemeinde und Region, Beitrag zur Popularisierung von Massenläufen im Gebiet der Euroregion Pomerania.

III. KONTAKT ZUM VERANSTALTER

Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju

ul. Młyńska 4

74-510 Trzcińsko-Zdrój (POLSKA)

Tel. 91 4148043

E-Mail: tck@interia.eu

www.tcktz.naszgok.pl

Laufleiter - Jacek Limanówka (Tel. +48 604 942513, E-Mail: lewlimanowka@wp.pl)

IV. TERMIN, ORT, STARTZEIT, LAUFSTRECKE

 1. Der Lauf findet am 26. Mai 2018 (Samstag) im Stadtgebiet von Trzcińsko-Zdrój statt.
 2. Start – 09.00 Uhr, Marktplatz in Trzcińsko-Zdrój (vor der Stadtverwaltung)
 3. Laufstrecke - 5 km (3 Runden mit je ca. 1,7 km).

V. MARSCHROUTE

 1. Verlauf der Route - entsprechend der beigefügten Karte (Start – Marktplatz, 2 Lutego, Kościuszki, Młyńska, Park, Gehweg am See, Aleja Róż, Wodna, Marktplatz).
 2. An gekennzeichneten Punkten wird Mineralwasser ohne Kohlensäure zur Verfügung stehen.

VI. TEILNAHMEBEDINGUNGEN

 1. Startberechtigt sind Wettkämpfer, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
 2. Geburtsjahr 2002 und älter,
 3. sich fristgerecht mit Hilfe des elektronischen Formulars auf der Laufwebseite anmelden,
 4. fristgerecht die Startgebühr entrichten,
 5. sich im Wettbewerbsbüro persönlich melden und ausweisen.
 6. Zu Identifizierungszwecken hat sich jeder Teilnehmer persönlich im Wettbewerbsbüro (Sport- und Veranstaltungshalle in Trzcińsko-Zdrój, ul. Cmentarna 12, ca. 600 m vom Startpunkt entfernt)
  zu melden:
 7. 25.05.2018 - am Vortag des Wettbewerbs zwischen 16.30 und 18.00 Uhr,
 8. 26.05.2018 - am Tag des Wettbewerbs zwischen 08.00 und 12.00 Uhr,
 9. es ist eine aktuelle, durch einen Sportarzt ausgestellte Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen 5-km-Nordic-Walking-Marsch sowie ein Identitätsnachweis (Personalausweis u. ä.) vorzulegen.
 10. Wird die o. g. Bescheinigung nicht vorgelegt, startet der jeweilige Teilnehmer auf eigene Gefahr. Dazu hat er eine entsprechende Erklärung zu unterzeichnen:
 11. bei volljährigen Teilnehmern - persönlich,
 12. bei minderjährigen Teilnehmern - durch einen Elternteil oder gesetzlichen Vertreter.
 13. Identifizierte Teilnehmer erhalten ein Startpaket (Nummer, Chip, Trikot, Wasser).
 14. Die Zeitmessung (Reihenfolge am Ziel) erfolgt über elektronische Chips, die an die Startnummer befestigt werden.
 15. Teilnehmer ohne Startnummer mit Chip werden in der Endauswertung nicht berücksichtigt.
 16. Jeder Teilnehmer hat die vorliegende Wettbewerbsordnung zur Kenntnis zu nehmen und strikt
  zu befolgen.
 17. Mit dem Empfang der Startnummer akzeptiert der Teilnehmer die Wettbewerbsordnung.
 18. Umkleidekabinen und Toiletten sind am Ort der Identifizierung vorhanden, d. h. im Wettbewerbsbüro (Sport- und Veranstaltungshalle in Trzcińsko-Zdrój, ul. Cmentarna 12). Zusätzliche Toiletten stehen im Grundschulgebäude, Str. 2 Lutego 3 (200 m vom Startpunkt entfernt) zur Verfügung.

VII. ANMELDUNG

 1. Die Anmeldung erfolgt mit der Ausfüllung und Übersendung des elektronischen Formulars unter dem folgenden Link: sport-time.com.pl/competitions/view?id=235 bis zum 13. Mai 2018 und im Wettbewerbsbüro am 25. bzw. 26. Mai 2018 (sofern die Höchstzahl der Teilnehmer nicht erreicht wird).
 2. Als angemeldet gilt der Teilnehmer, der das Anmeldeformular ausgefüllt und übersandt sowie die Startgebühr entrichtet hat, und zwar auf das Bankkonto des Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju, ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój - Nummer 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001, SWIFT-Code GBWCPLPP (für ausländische Überweisungen). Verwendungszweck: Marsz Nordic Walking. Vor- und Zuname des Teilnehmers.

 

Zahlungsform

Termin

Betrag

Überweisung

bis zum 13. Mai 2018

30 Zloty

Barzahlung im Wettbewerbsbüro
(sofern das Teilnehmerlimit nicht erschöpft)

25.-26. Mai 2018

 40 Zloty

 

 

 1. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 26 Personen.
 2. Der Veranstalter behält sich vor, das o. g. Limit zu ändern.
 3. Verzichtet ein Teilnehmer auf seinen Start, wird die Startgebühr nicht erstattet.
 4. Angemeldete Personen, die binnen 7 Tagen ab Anmeldung keine Startgebühr entrichten, werden von der Startliste gestrichen.

VIII. PREISE

 1. Die ersten drei Teilnehmer mit den besten Zeiten (unabhängig vom Alter und Geschlecht) erhalten Pokale.
 2. Alle Teilnehmer erhalten Gedenkmedaillen und eine Mahlzeit.

IX. ABSCHLIESSENDE  BESTIMMUNGEN

 1. Die Veranstaltung findet unabhängig von den Witterungsverhältnissen statt.
 2. Die Startnummer ist auf Brustkorbhöhe des Teilnehmers anzubringen.
 3. Am Start und am Ziel sichert der Veranstalter die medizinische Versorgung.
 4. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Fair-Play-Regeln während der Veranstaltung zu befolgen.
 5. Die Wettkämpfer nehmen am Nordic-Walking-Lauf auf eigene Gefahr teil und verzichten auf jegliche Ansprüche gegenüber dem Veranstalter, die sich aus unvorhersehbaren Ereignissen während der Veranstaltung ergeben können.
 6. Mit der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten und Bilder zu Zwecken der internen Organisation und sowie der Werbung der Veranstaltung sind die Teilnehmer einverstanden.
 7. Während des Wettbewerbs übernimmt der Veranstalter keine Haftung für abhanden gekommene persönliche Sachen der Teilnehmer.
 8. Der Parkplatz befindet sich am Ort der Identifizierung (Sport- und Veranstaltungshalle).
 9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die vorliegende Wettbewerbsordnung zu ändern, wobei er sich verpflichtet, alle Teilnehmer vor Beginn des Marsches darüber in Kenntnis zu setzen.
 10. Ein Bericht über den Nordic-Walkig-Lauf wird auf den folgenden Webseiten veröffentlicht: tcktz.naszgok.pl, trzcinsko-zdroj.pl, sport-time.com.pl
 11. Die Bildergalerie wird auf den folgenden Webseiten veröffentlicht: tcktz.naszgok.pl,
  trzcinsko-zdroj.pl

 

 

ACHTUNG:

Der Veranstalter sieht keine Möglichkeit vor, Nährmittel der Teilnehmer an den auf der Marschroute lokalisierten Punkten mit Wasser zu platzieren.

X. RAHMENPROGRAMM DER VERANSTALTUNG

25.05.2018 (Freitag)

16.30-18.00 Uhr

Wettbewerbsbüro – Teilnehmeridentifizierung

 

26.05.2018 (Samstag)

08.00-12.00 Uhr

Wettbewerbsbüro – Teilnehmeridentifizierung

 

09.00 Uhr – Nordic-Walking-Lauf

10.00 Uhr – Läufe für Kinder und Jugendliche

12.30 Uhr – Hauptlauf für Erwachsene „Erkundung mittelalterlicher Architektur“

14.30 Uhr – Siegerehrung – Amphitheater, ul. Młyńska (Freilichtbühne)

 

Teilnehmererklärung

Ich erkläre hiermit wie folgt:

 1. Die Wettbewerbsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und verpflichte mich,
  diese zu befolgen.
 2. Ich bin imstande, am Wettbewerb teilzunehmen und starte auf eigene Gefahr.
 3. Mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten und Bilder zu Zwecken der Organisation
  und Förderung der Veranstaltung bin ich einverstanden.
 4. Ich nehme zur Kenntnis, dass mir das Recht zusteht, meine persönlichen Daten einzusehen
  und zu korrigieren.
 5. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist mit der Genehmigung der obigen Erklärung gleichbedeutend.
Lokalizacja/Data zawodów:
Trzcińsko-Zdrój
Zapisy do :
13/05/2018 23:59:00

Aktualności