Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego - 10 km

REGULAMIN

„IV BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

DYSTANS 10 KM

 

I.          CEL IMPREZY:

 • Promocja Miasta Kamień Pomorski w Polsce i na świecie.
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

 

II.       ORGANIZATOR:

 • Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski
 • Współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
 • Partnerem Strategicznym biegu jest Urząd Miejski w  Kamieniu Pomorskim

 

III.    TERMIN I MIEJSCE:

 • 03 sierpnia 2019 roku (sobota), godz. 16:30
 • Start i meta: ulica Stary Rynek w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

 

IV.    TRASA:

 • Dystans 10 km. (2 okrążenia po 5 km.).
 • Trasa oznakowana znakami poziomymi co 1 kilometr.
 • Trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym.
 • Nawierzchnia 98% utwardzona (asfalt, polbruk).
 • Na trasie  ustawione zostaną dwa punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.

 

V.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów. Dodatkowo w przypadku osób, które w dniu biegu, tj. 03 sierpnia 2019 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności Organizator wymaga przedstawienia  zaświadczenia lekarskiego o zdolności        do pokonania wskazanego dystansu  (nie starsze niż 30 dni od daty biegu).
 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 1                      im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5.
 • Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 • Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 10 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując      w „IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służ odpowiedzialnych                  za kierowaniem ruchem drogowym, w tym Policji, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuowania biegu           są ostateczne i niepodważalne.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

VI.    ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 23 lipca 2019 roku                 do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
 • Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 • Limit  Uczestników w obu dystansach łącznie (opłaconych zgłoszeń) w IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego wynosi 350 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator  zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
 • Opłata startowa płatna na konto 73 2030 0045 1110 0000 0411 4210 – Klub Biegacza Kamień Pomorski.
 • Tytuł wpłaty: startowe „WPISOWE NA BIEG, oraz IMIĘ I NAZWISKO STARTUJĄCEGO”.
 • Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu   na konto):

·             40,00 złotych brutto do 31 maja 2019 roku.

·             50,00 złotych brutto od 01 czerwca 2019 roku do 23 lipca 2019 roku.

·             70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy       (w przypadku wolnych miejsc).

 • Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 23 lipca 2019 roku             do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy),            po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
 • Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową  powinny przesłać maila na adres kontakt@kb-kamien.eu z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w biegu, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych  osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na bieg odbywający się           w roku następnym.
 • Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który         nie posiada  jeszcze numeru startowego, odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2019 roku. Zgłoszenie przeniesienia numeru  startowego     na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy: kontakt@kb-kamien.eu (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępującą Pakiet Startowy        i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet, dodatkowo osoba przejmująca pakiet musi być zarejestrowana w systemie zgłoszeniowym). Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z w/w zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach Uczestnika         w imprezach organizowanych  przez Organizatora na 2 lata.
 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych biegu.
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów zlokalizowanym w dniu 03 sierpnia 2019 roku, w godzinach 11:00 - 15:40 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5.
 • W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik biegu uprawniony jest do otrzymania: numeru startowego z czterema agrafkami, zwrotnego chipa, gratisowych upominków od sponsorów, możliwości pokonania trasy "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego" wyłączonej z ruchu kołowego, wody na trasie biegu, pamiątkowego medalu na mecie, posiłku regeneracyjnego w strefie zawodnika, pomiaru czasu (w tym możliwości uzyskania wyniku w formie SMS) oraz możliwości skorzystania z szatni, depozytu i natrysku.  

 

VII. POMIAR CZASU:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują     pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.

 

VIII.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W trakcie "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego" będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Klasyfikacja Generalna - kobiet i mężczyzn.
 • Klasyfikacje Wiekowe - kobiet i mężczyzn:

            K16 (16-19) – rocznik 2003 – 2000              M16 (16-19) – rocznik 2003 - 2000

            K20 (20-29) – rocznik 1999 - 1990               M20 (20-29) – rocznik 1999 - 1990

            K30 (30-39) - rocznik 1989 - 1980               M30 (30-39) – rocznik 1989 - 1980

            K40 (40-49) – rocznik 1979 – 1970              M40 (40-49) – rocznik 1979 - 1970

            K50 (50-59) – rocznik 1969 - 1960               M50 (50-69) – rocznik 1969 – 1960

            K60 (60-69) – rocznik 1959 – 1950              M60 (60-69) – rocznik 1959 - 1950

            K70 (70 i więcej) – 1949 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1949 i starsi

 • Najszybszy mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego - o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego  lub czasowego zameldowania na terenie Powiatu Kamieńskiego.
 • Najszybszy mieszkaniec Gminy Kamień Pomorski - o przynależności do kategorii decyduje udokumentowanie stałego  lub czasowego zameldowania na terenie Powiatu Kamieńskiego.
 • Najlepsze małżeństwo - o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku takiego samego czasu dwóch małżeństw o zajętym miejscu decyduje  lepszy wynik kobiety danego małżeństwa. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków - dla ułatwienia weryfikacji - w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska - nazwisko męża albo mąż podaje obok swojego nazwiska - nazwisko żony.
 • Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego Uczestnika.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować będą się maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się  Uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację Uczestnika.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto - liczonych od przekroczenia linii startu).
 • W wynikach końcowych biegu każdy Uczestnik otrzyma informację o uzyskanym czasie brutto i netto, dodatkowo wyniki zostaną przesłane w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji                   i kategorii.

 

IX.    NAGRODY:

 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar/statuetka.
 • W kategorii mieszkaniec Gminy Kamień Pomorski za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) - puchar/statuetka.
 • W kategorii mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety  i mężczyźni) - puchar/statuetka.
 • W kategoriach wiekowych za miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar/statuetka.
 • W kategorii najlepsze małżeństwo za miejsca I-III puchar/statuetka.
 • Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
 • Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
 • Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.

 

X.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Administratorem danych osobowych jest Organizator Wykonawczy (Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, e-mail: kontakt@kb-kamien.eu
 • Dane osobowe Uczestników "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego" będą przetwarzane w celu:

·         zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej jako RODO;

·         dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·         W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO         w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

·         promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO    w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

 • Dane osobowe Uczestników biegu „IV Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

·         Podmiot, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

·         Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Klub Biegacza Kamień Pomorski,                 ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski;

·         Podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy,   w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane                   są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

·         Innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

 • Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 2 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane  przez Organizatora.
 • Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego".
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność      z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • „IV Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” odbędzie się bez względu          na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, szatnie depozytowe i toalety w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim,                       ul. Plac Katedralny 5.
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty        z przodu na piersiach.
 • Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego             w całości lub w części i skracanie trasy.
 • Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji        w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 • Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (przed Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim) przed rozpoczęciem imprezy.

 

XII. KONTAKT:

Lokalizacja/Data zawodów:
Kamień Pomorski
Zapisy do :
23/07/2019 23:59:00

Aktualności