Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - Trzebiatów

Organizator: 3 batalion zmechanizowany Legi akademickiej w Trzebiatowie.

36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Mrzeżynie.

Urząd Miejski w Trzebiatowie.

Fundacja Wolność i Demokracja.

          Partner Techniczny:  "Sport-time"

Współorganizatorzy: Klub Wojskowy 7 BOW w Trzebiatowie, Grupa  Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”. 

 

1.  Cel zawodów: - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                             - udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

                             - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                             - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

     -promocja walorów klimatycznych i turystycznych Gminy Trzebiatów.

                             

2. Biuro: organizacyjne – Biuro zlokalizowane będzie na stadionie miejskim w Trzebiatowie czynne   w dniu zawodów 03.03.2019 r.- w godzinach 14:00-17:00

 

3. Termin i miejsce: 3 marzec 2019 r. (niedziela), godz. 17.30 – bieg na dystansie 1963 m.

 

4. Uczestnictwo:

 -  w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zarejestrowały się na stronie:http://www.sport-  time.com.pl/zapisy-online  - LIMIT WYNOSI 140 UCZESTNIKÓW

- w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit 140 uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia się               w dniu biegu w biurze zawodów zlokalizowanym na stadionie miejskim w Trzebiatowie.

 

5. Pakiety startowe:

pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowego medalu, torby papierowej i materiałów promocyjnych;

- pakiety startowe wydawane będą w dniu biegu w biurze zawodów po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia.

„BIEG JEST BEZPŁATNY”

 

6. Ograniczenia wiekowe:

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 30.04.2003r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna” prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu nie zabrania się startu z kijami (trekkingowymi                 i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

7.  ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM:

  • CIEPŁY POSIŁEK REGENARYCYJNY W POSTACI ZUPY GROCHOWEJ (SPORZADZONEJ WEDŁUG ORGINALNEJ WOJSKOWEJ RECEPTURY
  • KIEŁBASEK Z OGNISKA
  • SŁODKI POCZĘSTUNEK
  • CIEPŁĄ HERBATĘ LUB KAWĘ 

 

8.  Różne”

  • Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie www.tropemwiczym.pl 
  • Organizator dysponuje dwiema karetkami  pogotowia.
  • Organizator wykupuje police OC dla uczestników.
  • Organizator przewiduje pamiątkowe wyróżnienia dla  III najszybszych zawodników  w kat. Kobiet i Mężczyzn.
  • Impreza może zostać odwołana w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla zdrowia                 i życia uczestników.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem projektu: Marcin Wawiórko tel. 669332017 (e-mail: sport@trzebiatow.pl ) 

 

9. Postanowienia końcowe”

  Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy                           do Organizatora.

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzebiatów
Zapisy do :
26/02/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności