Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Wiosenny Bieg Świąteczny - BIEGI DZIECI

Regulamin bieguWiosenny Bieg Świąteczny”

Bieg Zajączka 22.04.2019 r.

 

CEL

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów leśnych Las Arkoński w Szczecinie.
 • Zaszczepienie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców Szczecina.
 • Promocja idei foodsharingu. (Partner – Stowarzyszenie Jadłodzielnia )

ORGANIZATOR

 • Organizatorem biegu „Wiosenny Bieg Świąteczny” (Imprezy) jest Stowarzyszenie Fizjosport.

TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2019 roku w Szczecinie, a sam start biegu nastąpi o godz. 10.00 według harmonogramu.
 • Start i Meta biegu „Wiosenny Bieg Świąteczny” usytuowana będzie na Polanie Sportowej przy ulicy Miodowej w Szczecinie. Trasa będzie wyznaczona na Polanie Sportowej oraz będzie przebiegać ścieżkami Lasu Arkońskiego.
 • Kategorie i Dystanse: (D – kategoria dziewczynek, C – kategoria chłopców)

- D1 i C1 – 2-3 lata (2016-2017) – 100metrów

- D2 i C2 – 4-5 lat (2014-2015) – 100 metrów

- D3 i C3 – 6-7 lat (2012-2013) – 100 metrów

- D4 i C4 – 8-9 lat (2010-2011) – 500 metrów

- D5 i C5 – 10-11 lat (2008-2009) – 500 metrów

 • Wstępny Program Minutowy:

- D1 i C1 – 10:00

- D2 i C2 – 10:15

- D3 i C3 – 10:30

- D4 i C4 – 10:45

- D5 i C5 – 11:00

 • Dekoracja najlepszych dzieci w kategoriach od D1 do D5 i od C1 do C5 odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji dla dzieci
 • O przynależność do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
 • Jedynie najmłodszym dzieciom (kategoria D1 i C1) podczas biegu mogą towarzyszyć rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Biuro Zawodów: Namioty zlokalizowane na Polanie Sportowej, czynne w dniu imprezy w godzinach 9:00 do 10:00.
 • W biegach dla dzieci nie będzie przeprowadzony elektroniczny pomiar czasu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
 

 • W biegach dla dzieci prawo startu mają wyłącznie te osoby, których rodzic/opiekun prawny podpiszą oświadczenie/zgodę w Biurze Zawodów w dniu biegu.
 • W Biurze Zawodów przy stanowisku „Bieg Zajączka” uczestnicy imprezy otrzymują numer startowy i agrafki.
 • W momencie weryfikacji - odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 • Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez rodzica lub prawnego opiekuna zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy Biegów dla Dzieci zobowiązani są do udziału w biegu w kategorii odpowiadającej ich rokowi urodzenia . W innym wypadku grozi to dyskwalifikacją.
 • Limit zawodników 120

 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 

 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej www.sport-time.com.pl  do dnia 16.04.2019r. pod warunkiem dostępności pakietów startowych. Wypełniając zgłoszenie rodzic/opiekun prawny w polu „PSEUDONIM” zobowiązany jest podać Imię I Nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika/dziecka. Zakwalifikowanie do biegu „Wiosenny Bieg Świąteczny Bieg Zajączka” wymaga rejestracji i uiszczenia opłaty startowej.
 • Opłata startowa w ramach zgłoszeń elektronicznych udziału w biegu „Wiosenny Bieg Świąteczny Bieg Zajączka” wynosi: 15 zł.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi, czy przeniesieniu na kolejną Imprezę.
 • Nie istnieje możliwości przeniesienia numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika
 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów. W momencie odbioru nr startowego rodzic/ opiekun prawny przekazuje podpisane oświadczenie. Bez przekazania oświadczenia uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie, pakiety przepadają.
 • W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • pamiątkowy medal dla uczestników, którzy ukończą bieg,
  • oznaczenie trasy biegu,
  • słodki upominek,
  • relację fotograficzną z biegu.
 • Z opłaty startowej zwolnieni są członkowie grupy FIZJOKIDS

 

 NAGRODY, WYNIKI

 • Dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej z kategorii.
 • Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów na adres bieg@fizjobiegacze.pl. Protest rozstrzyga Organizator Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnik oraz jego rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.) oraz Regulaminem.                     Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom,
  i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnik oraz jego rodzice/opiekunowie udzielają Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika oraz rodziców/opiekunów prawnych w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka jego rodziców/opiekunów prawnych oraz
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych na Mecie Biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
 • Rodzic / opiekun prawny potwierdza, iż małoletni uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica /opiekuna prawnego i ponosi związane z tym ryzyko i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
 • Małoletni uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie przez rodzica/opiekuna prawnego. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników ich rodziców/opiekunów prawnych.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Rodzicom/opiekunom prawnym małoletnich uczestników doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu małoletniego uczestnika w bezpieczne miejsce. Rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania. Rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Rodzic/opiekun prawny małoletniego uczestnika który startuje, startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
 • Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Dzieci i osoby postronne bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne
  i nieodwołalne.
 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie i w czasie trwania imprezy.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy oraz rodzice opiekunowie prawni powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy,
  że Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 71-344 przy ulicy Litewskiej 20,
  NIP 8513188243 są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji
  i przeprowadzenia biegu „Wiosenny Bieg Świąteczny”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie Sport-Time, ul. Ks.Ruta 85/1, 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 71-344 przy ulicy Litewskiej 20, NIP 8513188243. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
16/03/2019 23:59:00

Aktualności