Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Nocna "9"

Regulamin Zawodów „Nocna 9”

Regulamin

„Nocna 9” III edycja

14 sierpnia 2019 r.

 

I. ORGANIZATOR

            Stowarzyszenie „Biegacze Świnoujście”, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 17/6 w Świnoujściu, NIP:8551599089, REGON: 383688614

 

II. CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców  miasta Świnoujście oraz województwa zachodniopomorskiego.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 4. promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. 14 sierpnia 2019 roku godz. 21:00.
 2. Park Zdrojowy w  rejonie fontann przy ulicy Bolesława Chrobrego (Parku Zdrojowy za rondem „Róży Wiatrów” w kierunku promenady).

 

IV. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

 1. Dystans biegu głównego wynosi: 9 km po nawierzchni mieszanej: parkowe alejki, asfalt
 2. Start: ul. Bolesława Chrobrego  w rejonie fontann - Bieg będzie składał się z 5 pętli po1800 m każda (łącznie 9 km)
 3. Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.
 4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa zostanie przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

V. LIMIT CZASU:

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 90 minut.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia
   z trasy.

 

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie www.sport-time.com.pl. Bieg jest bezpłatny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników biegu jest ograniczona - 100 osób.
 4. Zapisy będą przyjmowane najpóźniej do dnia 11.08.2019 r. do godziny 23:59 (decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy elektroniczne po tym terminie nie będą realizowane.
 5. W sytuacji nieprzekroczenia limitu zawodników (100 startujących) do końca podanego wyżej okresu, będzie istniała możliwość zapisu bezpośrednio w dniu startu w rejonie rozpoczęcia biegu w godzinach 20:00 – 20:45. Uzyskane w trakcie rejestracji dane posłużą jedynie do weryfikacji zawodników oraz nadania numerów startowych, po okresie 2 miesięcy od zakończenia imprezy zostaną one usunięte (zniszczone) z poczty e-mail oraz wersji papierowej.
 6. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów tj. 14 sierpnia 2019 r.
  w godz. 20:00-20:45, lokalizacja biura zawodów Park Zdrojowy w  rejonie fontann przy ulicy Bolesława Chrobrego (Parku Zdrojowy za rondem „Róży Wiatrów”
   w kierunku promenady).

 

VII. UCZESTNICTWO:

 1. Prawo do uczestnictwa:
 2. W biegu głównym na dystansie 9 km - osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 16 rok życia, za zgodą rodzica/opiekuna
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. W pakiecie startowym na bieg  wszyscy uczestnicy biegów otrzymują numer startowy.
 5. Po biegu wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz upominki.

 

VIII. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time -www.sport-time.com.pl
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
 3. Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

IX. OPŁATY:

 1. Impreza  ma charakter bezpłatny.
 2. Odbiór numeru startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

 

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 2. Nagrody w biegu głównym na dystansie 9 km - OPEN dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki
 3. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na koniec odbędzie się losowanie nagród rzeczowych oraz upominków.

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego.
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych
  z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka „Biegacze Świnoujście” i „Nocna 9”
 8. Dane osobowe uczestników biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Nocna 9”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany).
  W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

XIII KONTAKT:

Zarządu Stowarzyszenia „Biegacze Świnoujście”:

 • Prezes Zarządu:       Arkadiusz Drzewiecki,    tel. 606-642-609
 • Członek Zarządu:     Karolina Romańska,       tel. 664-704-852

                                             Dominika Duszkiewicz,  tel. 669-745-666

Kontakt mailowy do organizatora: biegaczeswinoujscie@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Świnoujście
Zapisy do :
11/08/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności