Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Nordic Walking Movember "Bieg z Wąsem"

Regulamin Nordic WalkingBieg z Wąsem” Szczecin

17.11.2019 r.

 

CEL

 • Popularyzacja i upowszechnienie Nordic Walking jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 • Promocja akcji MOVEMBER.

 

ORGANIZATOR

 • Organizatorem Nordic Walking „Bieg z Wąsem” (Imprezy) jest Stowarzyszenie Fizjosport.

 

TERMIN I MIEJSCE

 • Impreza odbędzie się w dniu 17 listopada 2019 roku w Szczecinie, a sam start biegu nastąpi o godz. 11.00.
 • Start i Meta Nordic Walking „Bieg z Wąsem” usytuowana będzie pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie. Trasa biegu „Bieg z Wąsem” będzie przebiegać ścieżkami Parku Kasprowicza i zamieszczona zostanie na witrynie biegu.
 • Dystans: ok. 5 km.
 • Biuro Zawodów:
  • 16.11.2019 stoisko w Centrum Handlowym GALAXY w Szczecinie
  • 17.11.2019 w dniu imprezy Restauracja A Nóż Widelec (Mini Golf) przy Pomniku Czynu Polaków
 • Depozyt: na terenie Restauracji A Nóż Widelec (Mini Golf) przy Pomniku Czynu Polaków
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów (elektroniczny pomiar czasu).
 • Limit czasu: 75 minut
 • Program zawodów
  • godz. 10:00 – otwarcie Biura Zawodów,
  • godz. 10:50 – oficjalne otwarcie biegu,
  • godz. 11:00 – start Nordic Walking,
  • godz. 12:10 – wręczenie pucharów, medali,
  • godz. 12:20 – oficjalne zakończenie biegu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:
  • ukończyli 18 lat,
  • zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową,
  • dokonali opłaty startowej w terminie 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku                        w wysokości 35 zł (płatność elektroniczna),
  • dokonali opłaty startowej w terminie od 01.09.2019 roku do 13.11.2019 roku 50 zł. Opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do dnia 13.11.2019 roku.
  • Wszyscy Uczestnicy startujący w Biegu z Wąsem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 16.11.2019 roku (C.H. Galaxy Szczecin) na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Wyjątkowo, osoby spoza Szczecina, mogą zostać zweryfikowani w dniu zawodów, tj. w dniu 17.11.2019 roku w przypadku otrzymania pisemnej zgody od Organizatora. Uzasadniony wniosek o wyrażenie takiej zgody wysłać należy na adres: biegzwasem@fizjobiegacze.pl
  • złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora (oświadczenia w biurze zawodów).
 • Limit zawodników 100

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 

 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej www.sport-time.com.pl do dnia 13.11.2019r. pod warunkiem dostępności pakietów startowych.
 • Opłata startowa w ramach zgłoszeń elektronicznych udziału w Nordic Walking „Bieg z Wąsem” wynosi: odpowiednio:
  •  w terminie od 01.08.2019 roku do 31.08.2019 roku – 35 zł.
  • w terminie od 01.09.2019 roku do 13.11.2019 roku – 50zł
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biegzwasem@fizjobiegacze.pl podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania Biegu z Wąsem 2019 z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na kolejną Imprezę.
 • Istnieje możliwości przeniesienia numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika do 31.10.2019 roku (poprzez wysłanie na adres biegzwasem@fizjobiegacze.pl informacji i danych do zamiany) po tym terminie nie będzie już możliwości przeniesienia numeru startowego
 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
 • Weryfikacja zawodników oraz wydawanie Pakietów Startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie, pakiety przepadają.
 • W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik Imprezy otrzyma:
  • numer startowy wraz z agrafkami,
  • pamiątkowy gadżet,
  • elektroniczny pomiar czasu (chip),
  • pamiątkowy medal dla uczestników, którzy ukończą bieg,
  • gratisowe upominki od Partnerów imprezy,
  • oznaczenie trasy biegu,
  • worek depozytowy (dostępny w Depozycie),
  • napoje i posiłek regeneracyjny w strefie mety,
  • relację fotograficzną z biegu.

 

 

KLASYFIKACJE, NAGRODY, WYNIKI

 • Puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn,
 • Puchary dla trzech najlepiej wystylizowanych uczestników Biegu z Wąsem.
 • Wyniki opublikowane będą na stronie internetowej www.sport-time.com.pl. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników na adres biegzwasem@fizjobiegacze.pl.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom,
  i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka,
 • Uczestnicy biorący udział w biegu muszą posiadać wąsy (naturalne) bądź biec z przyklejonym sztucznym wąsem, który dostarczony będzie w pakiecie startowym. Dopuszczony jest również bieg z wąsami i brodą.
 • Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 • Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie i w czasie trwania imprezy.
 • Rzeczy do depozytu będą przyjmowane/wydawane w dniu startu w godzinach od 10:00 do 13:30. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru nadanego przez obsługę Depozytu. Zagubienie nadanego numeru przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 70-727 przy ulicy Metalowej 34, NIP: 851-318-82-43 są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „Bieg z Wąsem”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie Sport-Time, ul. Ks. Ruta 85/1, 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Stowarzyszenie Fizjosport z siedzibą w Szczecinie 70-727 przy ulicy Metalowej 34, NIP: 851-318-82-43. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
13/11/2019 23:59:00

Aktualności