Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI

I „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI (12 km)

 

I. ORGANIZATOR

 • Gmina Lubniewice

Ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice

NIP: 596-001-04-25

 • Współorganizatorem wydarzenia jest:

Lubniewickie Towarzystwo Sportowe „Aktywni”

ul. Jana Pawła II 51B

69-210 Lubniewice

Konto bankowe nr:46 8369 0008 7107 8168 2000 0010

 • Ośrodek Wypoczynkowy „Magic Camping”

ul. Leśna 1

Lubniewice 69-210

 

II. CELE

 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 • Upowszechnienie biegania w terenie.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 13 października 2019 w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż.
 • Dystans wynosi 12 km.
 • Start będzie miał miejsce na plaży Ośrodka Wypoczynkowego „Magic Camping” o godz. 11.00.
 • Biuro Zawodów czynne będzie w godz. 8.00-10.45.
 • Trasa przebiegać będzie wokół jeziora Lubiąż. Start i meta będą znajdować się na plaży Ośrodka Wypoczynkowego „Magic Camping”. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

IV. LIMIT CZASU

 • Organizator nie przewiduje określonego limitu czasu na pokonanie trasy.

 

V. ZGŁOSZENIA

 • Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Zapisy elektroniczne prowadzone będą na stronie: https://www.sport-time.com.pl/
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 • Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 300 osób.
 • Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 2 października. Po tym terminie zgłoszenie jest niemożliwe. W dzień zawodów nie przewiduje się zapisów.
 • Na liście startowej widoczne będą osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 • Odbiór pakietów startowych: 13 października, w godz. 8.00-10.45 w Biurze Zawodów.

 

VI. UCZESTNICTWO

 • Prawo uczestnictwa ma każdy, kto na dzień 13 października 2019 roku ukończył 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 • Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • W pakiecie startowym biegów każdy uczestnik otrzymuje: numer startowy, napój i baton energetyczny i 4 agrafki.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym (zwrotne po zawodach).
 • Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i może skutkować brakiem odczytu z punktów pomiarowych na starcie, trasie i mecie biegu.
 • W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt i przebieralnia dla zawodników.

 

VII. OPŁATY

 • Opłata startowa za udział w Biegu wynosi: przy zapisach do 9 września 30 zł. Od 10 września do 2 października 35 zł.

Opłaty należy dokonać po zapisaniu się na Bieg na konto: Lubniewickiego Towarzystwa Sportowego „Aktywni” nr:  46 8369 0008 7107 8168 2000 0010 z dopiskiem: Bieg w Lubniewicach 13 października

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Z opłaty zwolnienie są uczestnicy powyżej 70 roku życia.

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (I-III miejsce)
 2. Kategorie wiekowe (I-III miejsce)
 • Kobiety:

K16 (16-19)

K20 (20-29)

K30 (30-39)

K40 (40-49)

K50 + (50 i więcej lat)

 • Mężczyźni:

M16 (16-19)

M20 (20-29)

M30 (30-39)

M40 (40-49)

M50 (50-59)

M60 (60-69)

M70 + (70 i więcej lat)

 

 1. Najlepsza Mieszkanka Gminy Lubniewice
 2. Najlepszy Mieszkaniec Gminy Lubniewice

 

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl.  W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub niezbędne do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 4. a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubniewice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Lubniewic.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - tel. +48 728892199
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu
 3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 4. Wyniki zawodów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.lubniewice.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.
 6. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
Lokalizacja/Data zawodów:
Lubniewice
Zapisy do :
02/10/2019 23:59:00

Aktualności