Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

IV BIEG ULICZNY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

REGULAMIN

 

 

I. Cel imprezy

 • popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu,
 • promocja sołectwa Opatów  oraz Gminy Łęka Opatowska,
 • propagowanie zdrowej rywalizacji,
 • kształtowanie pozytywnych postaw i charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe,
 • ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,
 • kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia; promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

 

 

II. ORGANIZATOR

 • Urząd Gminy Łęka Opatowska,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie,
 • Szybkie Żółwie Opatów

 

Kontakt:

Urząd Gminy Łęka Opatowska

Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

promocja@leka-opatowska.pl

Karolina Goj 515 145 746

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 16 lipca 2022 r. /sobota/
 • Start biegaczy  nastąpi o godzinie 18:00.
 • Wspólna rozgrzewka przed biegiem 17:40
 • Miejsce: zbiórka uczestników boisko sportowe w OPATOWIE

 

IV. DYSTANS I TRASA

 • Dystans:  około 10 km
 • Start i Meta: Boisko sportowe w Opatowie
 • Trasa płaska, nawierzchnia asfaltowa i gruntowa
 • Każdy kilometr trasy oznaczony
 • Przebieg trasy: załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu

MAPKA BIEGU DOSTĘPNA PO KLIKNIĘCIU TUTAJ

 

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godz. 30 minut

Pomiar czasu:

 • pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów montowanych do buta, zwrotnych na mecie

V. Warunki uczestnictwa

 1. Limit uczestników biegu wynosi łącznie 150 osób.
 2. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 15 lipca 2022 r. ukończyli 16 rok życia.
 3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w Biegu. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
  o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 16 lipca  2022r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna    w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, popisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w biurze zawodów.
 5. Każdy zawodnik  musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 6. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu
  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 8. W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w biurze zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać  w formularzu zgłoszeniowym.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
 2. http://sport-time.com.pl/zapisy-online oraz w biurze zawodów
  w dniu imprezy.
 3. Terminy zgłoszeń: zgłoszenia drogą elektroniczną będą przyjmowane
  do dnia  11 lipca 2022 r., do godz. 24.00  natomiast pozostałe zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu imprezy 16.07.2022 r.         od godz. 12.00 do 17.00.
 4. W dniu biegu odbiór pakietów startowych – 12:00 – 17:00 /osoby zapisane internetowo/oraz rejestracja nowych zawodników/w przypadku wolnych miejsc/;

17:00 – 17:40 przepisywanie pakietów /wszystkie pakiety startowe nie odebrane do godz. 17:00 zostaną przekazane do rejestracji nowych zawodników/

 

VII. OPŁATY

1. Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system elektronicznych płatności Przelewy24 w wysokości:

 • 40,00 zł przy wpłacie dokonanej do dnia  do 30.06.2022 r. –
 • 60,00 zł przy wpłacie dokonanej od dnia 01.07.2022 r. do 11.07.2022 r.  oraz w dniu biegu

2. Osoby powyżej 60 lat kobiety i mężczyźni są zwolnieni z opłaty /wpisowego.

 1. Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat w odpowiednim terminie i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.

3. Wpłaty na konto nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach

 4. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW

Namiot - boisko sportowe w Opatowie ul. Kępińska 10 A, 63-645 Łęka Opatowska W dniu zawodów biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 12.00  do czasu zakończenia zawodów 

 

 

IX. KATEGORIE I NAGRODY

 

 

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród na boisku sportowym  w Opatowie

 

1. Za zajęcie miejsc I do III w biegu  zawodnicy/zawodniczki /KATEGORIA KOBIET I MĘŻCZYZN/ otrzymują puchar oraz kartę podarunkową Decathlon o wartości:

I miejsce 700,00 zł

II miejsce 500,00 zł

III miejsce 200,00 zł

2. Najstarsza zawodniczka i zawodnik, którzy ukończą bieg otrzymują puchar oraz kartę podarunkową Decathlon o wartości: 200,00 zł

3. Mieszkańcy Gminy Łęka Opatowska będą klasyfikowani w kategorii „MIESZKANIEC GMINY ŁĘKA OPATOWSKA”. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn - puchary. Dodatkowo w kategorii „Mieszkaniec Gminy Łęka Opatowska” trzy pierwsze najlepsze kobiet i trzech najlepszych mężczyzn otrzymają kartę podarunkową Decathlon o wartości:

I miejsca 400,00 zł

II miejsce 300,00 zł

III miejsce 200,00 zł

4. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody jest obecność osoby podczas losowania wraz z numerem startowym.
W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody wyczytanej osoby, losowanie nagrody odbywa się ponownie.

 

5. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:

 • pakiet  startowy /koszulka, materiały promocyjne/,
 • okolicznościowy medal po przebiegnięciu linii mety,
 • napoje (woda) na trasie biegu (po 5 km)  i mecie,
 • ciepły posiłek po biegu.  

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą:

dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz www.leka-opatowska.pl

 1. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 3. Organizator zapewnia szatnie, przebieralnie, toalety na terenie boiska sportowego.
 4. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 5. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 6. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
 7. Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.
 8. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 12. Dojazd - wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na  własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.
 13. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie   zależnych od organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.)
 14. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim   i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1062 ze zm.)  – co jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas biegu zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i rozpowszechniane  w tym celu. Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń istniejących  i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Urzędu Gminy Łęka Opatowska z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby określone
  w Regulaminie.
 15. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem
  w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku   z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łęka Opatowska reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska mający swoją siedzibę ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska tel. 62 78 14 536, e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl, strona internetowa http://leka opatowska.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@leka-opatowska.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
IV Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska na podstawie:  
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
w celu realizacji zawodów pn.: IV Bieg Uliczny o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska organizowany w dniu 16.07.2022r;

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych;

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Gminą
  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne
do wzięcia udziału w w/wym. zawodach.;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

 8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma
  podstawy prawnej do dalszego przetwarzania;

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
  przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Lokalizacja/Data zawodów:
Łęka Opatowska
Zapisy do :
11/07/2022 23:59:00

Aktualności