Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

„Nocna 9”

Regulamin Zawodów „Nocna 9”

Regulamin

„Nocna 9” IV edycja

14 sierpnia 2022 r.

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegacze Świnoujście”, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Grunwaldzka 17/6 w Świnoujściu, NIP:8551599089, REGON: 383688614

 

II. CEL ZAWODÓW:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców  miasta Świnoujście oraz województwa zachodniopomorskiego.
 3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 4. promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody

 

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. 14 sierpnia 2022 roku godz. 21:00.
 2. Park Zdrojowy w  rejonie fontann przy ulicy Bolesława Chrobrego (Parku Zdrojowy za rondem „Róży Wiatrów” w kierunku promenady).

 

IV. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

 1. Dystans biegu głównego wynosi: 9 km po nawierzchni mieszanej: parkowe alejki, asfalt
 2. Start: ul. Bolesława Chrobrego  w rejonie fontann - Bieg będzie składał się z 5 pętli po1800 m każda (łącznie 9 km)
 3. Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.
 4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa zostanie przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

V. LIMIT CZASU:

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 90 minut.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

2. zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. W pakiecie startowym na bieg wszyscy uczestnicy biegów otrzymują numer startowy.

5. Po biegu wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz upominki.

6. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,,Nocna 9” oraz dokumentowania zawodów.

 

VII. ZGŁOSZENIA:

1. zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.sport-time.com.pl

2. termin zgłoszeń internetowych:

- do 08.08.2022 (poniedziałek) do g. 23:59 – opłata startowa – 30 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 19.45 – 20.30 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (100 osób) – 50 zł

3. wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

4. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej. Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system płatności Dotpay. Zawodnicy, którzy nie dokonają płatności w terminie 5 dni po dokonaniu rejestracji zostaną automatycznie usunięci z listy startowej.

5. Organizator ogłasza limit startujących Biegu „Nocna 9”- 100 osób (opłaconych)

6. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN

7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi

8. Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 09.08.2022r. lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty.

9. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów tj. 14 sierpnia 2022 r.
w godz. 19.45-20:30, lokalizacja biura zawodów Park Zdrojowy w rejonie fontann przy ulicy Bolesława Chrobrego (Parku Zdrojowy za rondem „Róży Wiatrów” w kierunku promenady).

 

IX. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time -www.sport-time.com.pl
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
 3. Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 2. Nagrody w biegu głównym na dystansie 9 km - OPEN dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki
 3. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na koniec odbędzie się losowanie nagród rzeczowych oraz upominków.

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego.
 4. Podczas startu, na trasie i w strefie mety uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do aktualnych na dzień startu, nałożonych przepisami prawa, nakazów i zakazów, w tym w szczególności odnośnie gromadzenia się, zachowania odległości od innych osób, czy obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka „Biegacze Świnoujście” i „Nocna 9”
 9. Dane osobowe uczestników biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „Nocna 9”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

XIII KONTAKT:

Zarządu Stowarzyszenia „Biegacze Świnoujście”:

 • Prezes Zarządu:             Arkadiusz Drzewiecki, tel. 606-642-609
 • Członek Zarządu:          Karolina Romańska, tel. 664-704-852

                                               Beata Krajewska, tel. 691-800-248

Kontakt mailowy do organizatora:biegacze.swinoujscie@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Świnoujście
Zapisy do :
03/08/2022 10:46:24
Status :
Nieaktywny

Aktualności