Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - BYTNICA BIEG DZIECI

Regulamin
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

BYTNICA-SMOLARY BYTNICKIE 5 MARCA 2023 R.

 

1. CELE BIEGU

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 – tzw. Żołnierzom Wyklętym,
 2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą,
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania,
 4. Promocja społecznej funkcji lasów oraz ich udostępniania na terenie Nadleśnictwa Bytnica.

 

2. ORGANIZATORZY

 1. Fundacja Wolność i Demokracja – ul. Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa, KRS 0000249712
 2. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica – Bytnica 160, 66-630 Bytnica

 

3. TERMIN, MIEJSCE

 1. 5.03.2023 r. (niedziela) start i meta – teren szkółki leśnej Nadleśnictwa Bytnica – Smolary Bytnickie.
 2. Start do biegu głównego godzina 11.00
 3. Start do biegu szkolnego godzina 12.00
 4. Z uwagi na możliwość wprowadzenia dalszych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, w tym zakazu organizowania imprez sportowych, Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania biegu.

 

4. TRASA BIEGU, DYSTANS

 1. Bieg Główny dystans ok. 10,5 km - trasa obejmuje ścieżki i drogi leśne. Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona, podczas biegu czas będzie mierzony elektronicznie.
 2. Bieg szkolny dla uczniów szkół podstawowych na dystansie ok. 1963 m - trasa obejmuje ścieżki i drogi leśne. Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona. Podczas biegu szkolnego nie będzie mierzony czas.

 

5. KLASYFIKACJA

 1. Bieg Główny OPEN bez podziału na kategorie wiekowe:
  1. - kobiet,
  2. - mężczyzn,
 2. Bieg szkolny bez podziału na kategorie wiekowe:
 3. - dziewczyny klasy IV-VIII,
 4. - chłopcy klasy IV-VIII.

 

6. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. puchar w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I-III
 2. nagrody w biegu szkolnym dziewcząt i chłopców za zajęcie miejsca I-III,
 3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek i wodę,
 5. organizator zapewnia przebieralnie oraz toalety.
 6. na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 7. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
 8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

7. ZGŁOSZENIE DO BIEGU

 1. Zapisy do biegu głównego odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegu www.sport-time.com.pl/zapisy-online.

Zapisy  obsługuje na zlecenie Nadleśnictwa Bytnica Firma Sport Time               (Sport Time ul. ks. Ruta 85/1 , 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06, woj. Lubuskie). Zapisów poprzez formularz można dokonywać do dnia 28 lutego 2023 r.

 1. Organizator wprowadza limit 100 uczestników do biegu głównego,
 2. Zapisy do biegu szkolnego odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie biegu www.sport-time.com.pl/zapisy-online.
 3. do dnia 28 luty 2023 r. lub osobiście w dniu 5 marca 2023 r. w biurze zawodów. Zapisy do biegu szkolnego obsługuje firma, o której mowa w punkcie 1.

 

8. WPISOWE

 1. Opłata startowa od uczestnika biegu głównego wynosi 40 zł. Ze względu na limit uczestników decyduje kolejność wpłat.
 2. Uczestnictwo w biegu szkolnym nie podlega opłacie,
 3. Weryfikacja zawodników odbędzie się w dniu 5 marca od godziny 8.45 do 10.45 w biurze zawodów, pod adresem Smolary Bytnickie 46a, 66-630 Bytnica
 4. Wpłata wyłącznie przez płatność online na stronie zapisów,
 5. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

9. UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie dostarczenie organizatorowi własnoręcznie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu), zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika biegu (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) na zasadach określonych w punkcie 2) oraz okazanie w dniu biegu w biurze zawodów dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. W przypadku uczestników którzy nie ukończyli 18 roku życia warunkiem dopuszczenia do biegu jest również dostarczenie organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). Oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych za uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: katarzyna.baginska@zielonagora.lasy.gov.pl lub w formie papierowej do biura zawodów w dniu biegu do godziny 10.45.
 3. Do startu dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy, których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów,
 4. W biegu głównym mogą wystartować osoby, które ukończyły 16 lat.
 5. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, składając oświadczenie o stanie zdrowia,
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym naturalnym ryzykiem i potencjalnym zagrożeniem wypadkami, możliwością obrażeń ciała i urazów fizycznych,
  w tym śmierci,
 7. Zgłoszenie do biegu poprzez formularz oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,
 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji oraz umieszczania w komunikacie końcowym biegu. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane do materiałów reklamowych biegu oraz promocji organizatorów biegu, a szczegóły zawarte są w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika biegu.
 9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 10. Zgłoszenie się do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) Administratorzy danych osobowych

Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych:

Współadministrator 1: Fundacja Wolność i Demokracja, email: biuro@tropemwilczym.org, Telefon: +48 781 470 408

Współadministrator 2: Nadleśnictwo Bytnica z siedzibą Bytnica 160, 66-630 Bytnica.

2) Wspólne uzgodnienia między Administratorami

Wspólnym celem współadministrowania danymi osobowymi jest organizacja „Biegu wilczym tropem”.

3) Punkt kontaktowy

Współadministrator 1: Fundacja Wolność i Demokracja email: biuro@tropemwilczym.org, Telefon: +48 781 470 408, Maja Jastrzębska-Nonas, e-mail: biuro@tropemwilczym.org, Telefon: +48 781 470 408.

Wspóladministrator 2: Nadleśnictwo Bytnica z siedzibą Bytnica 160, 66-630 Bytnica, IOD: Monika Jędro, z którą należy się skontaktować na adres e-mail: iod@comp-net.pl.

 

4) Cele i podstawy przetwarzania

Ustaliliśmy cele przetwarzania Twoich danych. Za przetwarzanie Twoich danych:

 •  w celu promocji biegu odpowiada Fundacja Wolność i Demokracja na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

oraz

 •  w celu organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz promocji biegu odpowiada Nadleśnictwo Bytnica na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

6) Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe wynikające z wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

7) Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy informatyczne.

8) Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do realizacji ww. celów.

 

 

11. INFORMACJE I WYTYCZNE DLA ZAWODNIKÓW ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zawodników i organizatorów, wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych organizatorów w zakresie COVID-19.
 2. W przypadku wprowadzenia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, organizatorzy zastrzegają ich uwzględnienie w celu bezpiecznej organizacji biegu.
 3. Wytyczne dla strefy biura zawodów:

- Dezynfekcja rąk przed wejściem do biura,,

- Obowiązek zachowania dystansu społecznego,

 1. Wytyczne dla strefy startu i mety:

- W strefie startowej może przebywać tylko grupa czekająca na start,

- Obowiązek zachowania dystansu społecznego

 

 

    

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione w szatni. 
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania biegu.
 5. Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 6. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

 

Sporządził:

Katarzyna Bagińska

Organizator,
Piotr  Niemiec
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika biegu
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia
 3. Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Bytnica- Smolary Bytnickie 5 marca 2023 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” 
BYTNICA-SMOLARY BYTNICKIE 5 MARCA 2023 R.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika biegu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie[1]:

 • Imię i nazwisko ……………………………………………………………… w celu organizacji i przeprowadzenia „Biegu wilczym tropem”

2. Wyrażam zgodę na1:

 • Podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, tj. imienia i nazwiska poprzez ich publikację na stronie internetowej Nadleśnictwa Bytnica https://bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/ ,
 • Nieodpłatnej publikacji wizerunku utrwalonego podczas „Biegu wilczym tropem” na stronie internetowej Nadleśnictwa Bytnica https://bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/ w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych.
 • Podanie do publicznej wiadomości danych osobowych, tj. imienia i nazwiska poprzez ich publikację fanpage na Facebooku Nadleśnictwa Bytnica
 • Nieodpłatnej publikacji wizerunku utrwalonego podczas „Biegu wilczym tropem” na fanpage na Facebooku w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych.
 • Przekazanie Fundacji Wolność i Demokracja wizerunku utrwalonego podczas „Biegu wilczym tropem” oraz danych osobowych tj. imienia i nazwiska w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych.

 

Zgłoszenie do biegu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

………………………………………………………

Data i podpis składającego oświadczenie

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, adres e-mail: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl nr tel. 68 391 57 54. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia ww. biegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z udzieloną zgodą. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Pani/Pana praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej https://bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/  lub na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” 
BYTNICA-SMOLARY BYTNICKIE 5 MARCA 2023 R.

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 

OŚWIADCZAM, ŻE STAN ZDROWIA (imię i nazwisko) ........................................................................

 

POZWALA MI  NA UDZIAŁ W BIEGU TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ZOŁNIERZY WYKLĘTYCH 5 MARCA 2023 r. w BYTNICY – SMOLARY BYTNICKIE

 

 

 

                                                                                       .........................................................................

 data i podpis*

*W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica, adres e-mail: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl nr tel. 68 391 57 54. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia ww. biegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w związku z udzieloną zgodą. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, poprzez złożenie oświadczenia u Administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Pani/Pana praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej https://bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/  lub na tablicy informacyjnej w siedzibie Administratora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” 
BYTNICA-SMOLARY BYTNICKIE 5 MARCA 2023 R.

 

 

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” Bytnica- Smolary Bytnickie                         5 marca 2023 r.
 

Ja, niżej podpisany(-a):
Imię i nazwisko:....................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................
Będąc Rodzicem / Opiekunem prawnym dziecka:
Imię i nazwisko:..................................................................................
Rok urodzenia: ..........................
 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki / podopiecznego / podopiecznej* na
warunkach określonych w Regulaminie w Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Biegu Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania

 

.......................................
miejscowość i data

 

………………………….

czytelny podpis uczestnika

 

…………………….

czytelny podpis Rodzica /Opiekuna Prawnego

 

 

[1] Właściwe zaznaczyć / właściwe wypełnić

Lokalizacja/Data zawodów:
Bytnica
Zapisy do :
28/02/2023 23:59:00

Aktualności