Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "V Mikołajkowy – Nordic Walking"

Regulamin

V Mikołajkowy – Nordic Walking

 

Police - 03.12.2017 r.

START: godz. 10:00 – stadion OsiR ul. Piaskowa 97,  POLICE 

 

I. CEL ZAWODÓW

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz Nordic Walking jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym           powietrzu,

- promocja Gminy Police oraz Powiatu Police,

- promocja sponsorów oraz partnerów biegu.

II. ORGANIZATORZY

- Stowarzyszenie BiegamBoLubię Police,

III. TERMIN I MIEJSCE

Dzień imprezy :    3 grudnia 2017 roku ( niedziela ), godz. 10:00

START i META: stadion OSiR Police,  ul. Piaskowa 97

Program imprezy:

godz. 8:00 – 10:00           Otwarcie biura zawodów

godz. 09:00                      Biegi dzieci i dekoracje

godz. 09:50                      ZUMBA z ADĄ ( rozgrzewka )

godz. 10:00                     Start Nordic Walking ( 5 km )

godz. 10:15                      Bieg dla niepełnosprawnych

godz. 11:10                      Świąteczna Sztafeta Marzeń

godz. 11:45                      ZUMBA z ADĄ ( rozgrzewka )

godz. 12:00                       Start Bieg Główny  (10 km )

godz. 14:00                       Dekoracje i Losowanie Nagród

IV. TRASA

Start i meta biegu na stadionie OSiR w Policach. Trasa lekko pofałdowana, drogami szutrowymi i leśnymi Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież. Nordic Walking jedno okrążenie (5 km).

Plan trasy biegu dostępny na stronie internetowej   www.bblpolice.pl

V. BIURO ZAWODÓW

Odbiór pakietów startowych :

01.12 ( piątek )                 DECATHLON – USTOWO , ul. Ustowo 48

14:00 – 18:00

02.12 ( sobota )                SP 8 im. Jana Pawła II, Police ul. Piaskowa 99

11:00 – 14:00

03.12 (dzień imprezy)      Biuro zawodów

08:00 – 10:00                   SP 8 im. Jana Pawła II, Police ul. Piaskowa 99

VI. PAKIET STARTOWY

Każdy uczestnik Biegu Głównego otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy, 

PREZENT od MIKOŁAJA ( koszulka V Biegu Mikołajkowego, świąteczny medal, czapka mikołaja, worek do biegania, pyszny piernik, świąteczny napój Mikołaja ).

Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe świąteczne medale.

Po zakończeniu marszu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny (pyszne pierogi, barszcz oraz kawa / herbata).

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

  Nordic Walking

Limit startujących Nordic Walking 5 km : 250 ( opłaconych )

Limit czasowy: 60 min.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od dnia 13.08.2017r. do 24.11.2017. Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.sport-time.com.pl. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej.

Opłata startowa:

do  14 września                – 50 pln

do 24 października           – 60 pln

do 24 listopada                - 70 pln

w biurze zawodów           – 80 pln

Opłatę należy dokonać wykonując przelew na konto:

STOWARZYSZENIE BIEGAMBOLUBIĘ TEAM POLICE

Bank Polski PKO Nr konta:        67 1020 4795 0000 9902 0337 3578

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek: „WPISOWE V BIEG MIKOŁAJKOWY”.

W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 24.11.2017 roku , po upływie terminu dodatkowa opłata 10 pln. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com

Zgłoszenia drużyn dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska zawodników wchodzących w skład drużyny/rodziny.

Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 24.11.2017 r. o godz.23.59.

Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach : 01.12 – 03.12.2017r - tylko w przypadku dostępnych miejsc.

VIII. UCZESTNICTWO

Udział w Nordic Walking następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w konkurencji.

W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Nordic Walking osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Nordic Walking:

Ze względów bezpieczeństwa w Nordic Walking zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących i biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.

Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Nordic Walking, w szczególności zasad fair play.

Podczas Nordic Walking uczestnicy zobowiązani są do posiadania nr startowego umieszczonego na przodzie koszulki.

Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.

Dane uczestnika marszu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.). Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego regulaminu biegu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

IX. KLASYFIKACJA

Nordic Walking

- klasyfikacja OPEN (nagradzane będą miejsca I-VI w kategorii kobiet oraz mężczyzn)

Klasyfikacje drużynowe

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Nordic Walking.

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy przy biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić 5-ciu zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2, 4, 5 oraz kobiety miejsca Open Kobiet – 1 i 7. Suma ich pkt. łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1, 2, 3, 4, 5 to suma ich pkt. łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

Klasyfikacja przebierańców

Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w jednej z konkurencji  Nordic Walking ( 5km ). Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu: wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej  świątecznej.

Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców . W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od 1 do 3 osób ) - zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) - zostanie nagrodzonych 6 miejsc. Przebierańcy wyłaniani są spośród wszystkich uczestników imprezy (bieg+NW).

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

X. Nagrody

- miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Nordic Walking – statuetki i nagrody rzeczowe;

- miejsca I-III w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ – statuetki i upominki

- miejsca I – VI w klasyfikacji Przebierańcy – statuetki i upominki

Po dekoracji zwycięzców LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH– sprzęt RTV, obuwie sportowe, inne cenne nagrody.

XI. Świadczenia organizatora

Każdy uczestnik Nordic Walking otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy

PREZENT od MIKOŁAJA (czapka mikołaja, worek do biegania, koszulka V Biegu Mikołajkowego, pyszny piernik, świąteczny napój Mikołaja ).

Wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe świąteczne medale.

Po zakończeniu konkurencji zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny (pyszne pierogi, barszcz oraz kawa / herbata).

Każdy uczestnik może skorzystać z szatni i natrysków.

Na trasie zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po konkurencji otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

XII. Postanowienia końcowe

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Nordic Walking. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący imprezę, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Nordic Walking.

Serdecznie zapraszamy na największą sportową Wigilię w Polsce !

 

Dodatkowe informacje dostępne:

Organizator

Zbigniew Pokrzywiński

Tel:            518-362-444

mail:          biegmikolajkowypolice@gmail.com

 

Współorganizator

Agnieszka Miller

Tel: 515-187-342

mail:          biegmikolajkowypolice@gmail.com


Księgowość / opłaty startowe

Adriana Kamińska

Tel : 506-423-557

mail: adrianakaminska86@wp.pl