Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "III Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego - 5 km"

REGULAMIN

„III BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

 

I.          CEL IMPREZY:

Promocja Miasta Kamień Pomorski w Polsce i na świecie.
Popularyzacja biegów masowych.
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

 

II.       ORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w  Kamieniu Pomorskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski

 

III.    TERMIN I MIEJSCE:

04 sierpnia 2018 roku (sobota), godz. 16:00
Start i meta: ulica Stary Rynek w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

 

IV.    TRASA:

Dystans ok. 5 km (1 okrążenie).
Trasa oznakowana znakami poziomymi co 1 kilometr.
Trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym.
Nawierzchnia 98% utwardzona (asfalt, polbruk).
Na 1579 m. oraz 3722 m. ustawione zostaną punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.

 

V.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w III Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 5 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „III Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służ odpowiedzialnych                  za kierowaniem ruchem drogowym, w tym Policji, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuowania biegu           są ostateczne i niepodważalne.
Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

VI.    ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 30 lipca 2018 roku                 do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
Obowiązuje limit zgłoszeń 300 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
Opłata startowa płatna na konto 73 2030 0045 1110 0000 0411 4210 – Klub Biegacza Kamień Pomorski.
Tytuł wpłaty: startowe „WPISOWE NA BIEG, oraz IMIĘ I NAZWISKO STARTUJĄCEGO”.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):

·             35,00 złotych brutto do 30 kwietnia 2018 roku.

·             45,00 złotych brutto od 01 maja 2018 roku do 30 lipca 2018 roku.

·             70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy       (w przypadku wolnych miejsc).

Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 30 lipca 2018 roku             do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy),            po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

 

VII.POMIAR CZASU:

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują     pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.

 

VIII.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet                i mężczyzn:

            K18 (16-19) – rocznik 2002 – 1999              M18 (16-19) – rocznik 2002 - 1999

            K20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989               M20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989

            K30 (30-39) - rocznik 1988 - 1979               M30 (30-39) – rocznik 1988 - 1979

            K40 (40-49) – rocznik 1978 – 1969              M40 (40-49) – rocznik 1978 - 1969

            K50 (50-59) – rocznik 1968 - 1959               M50 (50-69) – rocznik 1968 – 1959

            K60 (60-69) – rocznik 1958 – 1949              M60 (60-69) – rocznik 1958 - 1949

            K70 (70 i więcej) – 1948 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1948 i starsi

Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja mieszkańców Gminy Kamień Pomorski (kobiet i mężczyzn) oraz Powiatu Kamieńskiego (kobiet i mężczyzn).
Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami             oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.sport-time.com.pl

 

IX.    NAGRODY:

W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar oraz dyplom.
W kategorii mieszkaniec Gminy Kamień Pomorski za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
W kategorii mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety  i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
W kategoriach wiekowych za miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar.
Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.

 

X.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

„III Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” odbędzie się bez względu          na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, szatnie depozytowe i toalety w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim,                       ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty        z przodu na piersiach.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego             w całości lub w części i skracanie trasy.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji        w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (przed Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim) przed rozpoczęciem imprezy.

 

XI.    KONTAKT:

Marek Szymański, tel. 505209676, e-mail: kontakt@kb-kamien.eu