Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "BIEG TROPEM WILCZYM - Skwierzyna"

REGULAMIN

"BIEG ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" - 4.03.2018

 

1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz 35 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

 

2. Cel zawodów:

aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

- udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

- upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu

- promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

- promocja przyjaznego dla biegaczy i amatorów rekreacji Miasta Skwierzyny.

 

3. Patronat honorowy:Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia i Dowódca 35 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej -mjr. Robert Pulikowski

 

4. Biuro: organizacyjne – Rynek miejski.

Data zawodów – 04.03.2018 godz. 10:00-14:00, Rynek Miejski (biuro czynne od 9:30)

 

5.Termin i miejsce:4 marzec 2018 r. (niedziela), godz. 12.00 – bieg na dystansie 1963 m

 

6. Uczestnictwo:

-w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zgłosiły swój udział: na stronie internetowej www.sport-time.com.pl , osobiście w budynku OSiR-u w Skwierzynie przy ul. Sportowej 1  oraz dokonały opłaty startowej w wysokości 20 zł na konto 59 8372 0008 0005 6531 2002 0102 lub w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA ORAZ BIEG TROPEM WILCZYM.

-z opłaty startowej zwolnione są dzieci i młodzież do 15 roku życia i osoby niepełnosprawne.

LIMIT WYNOSI 350 UCZESTNIKÓW

- w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit do 350 uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów na rynku miejskim w Skwierzynie(do godziny 10:30).

 

7. Ograniczenia wiekowe

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 26.02.2001r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu:

 Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

8.Różne

 

9. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Rejestracja zawodnika oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Nawrot Jakub