Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "III Helenowski Bieg Przełajowy"

III Helenowski Bieg Przełajowy
 
 
1. CEL IMPREZY:
Promocja Helenowa - osiedla miasta Goleniów.
Popularyzacja biegów masowych.
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
Popularyzowanie kontaktu z naturą.
 
 
2. ORGANIZATORZY:
Rada Osiedla Helenów
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Helenów
 
3. TERMIN I MIEJSCE:
8 czerwca 2019 roku (sobota), godz. 11:00
Start i meta: ulica Jodłowa 33 w Goleniowie-Helenowie (budynek Szkoły Podstawowej nr 3), gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie
 
 
4. TRASA:
Dystans 9 km (2 pętle po 4,5 km).
Trasa przecinkami leśnymi w lesie obok SP nr 3 w Helenowie.
Na każdej pętli zawodnicy będą mieli do pokonania przeszkody terenowe.
Nawierzchnia 90% leśne dukty.
MAPA biegu i lokalizacja dostęna na stronie internetowej biegu www.bieg-helenow.pl
Na 4 km (po pierwszej pętli), zostanie ustawiony punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.
 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów.
Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U.     Nr 101 poz. 1095).
Organizator zwraca uwagę Uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in.. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
      Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 9 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „II Helenowskim Biegu Przełajowym” na własną odpowiedzialność.
Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 
 
6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 1 czerwca 2019 roku do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
Obowiązuje limit zgłoszeń 250 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
Opłata startowa płatna na konto 85 1240 3839 1111 0010 6714 8342
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Helenów", Goleniów, ul. B.Krzywoustego 16.
Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):
- 35,00 złotych brutto do 15 maja 2019 roku.
- 50,00 złotych brutto od 15 maja 2019 roku do 1 czerwca 2019 roku.
- 60,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc).
Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 24 maja 2019 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
 
 
7. POMIAR CZASU:
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nie ujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.
 
 
8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
            K18 (18-29) – rocznik 2001 - 1990               M18 (1829) – rocznik 2001 - 1990
 
            K30 (30-39) - rocznik 1989 - 1980               M30 (30-39) – rocznik 1989 - 1980
 
            K40 (40-49) – rocznik 1979 – 1970              M40 (40-49) – rocznik 1979 - 1970
 
            K50 (50-59) – rocznik 1969 - 1960               M50 (50-69) – rocznik 1969 – 1960
 
            K60 (60-69) – rocznik 1959 – 1950             M60 (60-69) – rocznik 1959 - 1950
 
            K70 (70 i więcej) – 1949 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1949 i starsi
 
Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.sport-time.com.pl
 
8. Pakiet Startowy
  Będzie się na niego składać: numer startowy, koszulka techniczna z logo imprezy, bandana-komin z logo imprezy, pamiątkowy medal, suplementy, torba papierowa i materiały promocyjne;
 
- pakiety startowe wydawane będą w przeddzień 7 czerwca 2019r w godz. 17-20 oraz w dniu biegu w godz. 8-10, w biurze zawodów po wcześniejszym uiszczeniu opłaty startowej.
 
9. NAGRODY:
W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar, dyplom oraz nagrody pieniężne (I miejsce 300zł, II miejsce 200zł, III miejsce - 100zł.
W kategorii mieszkaniec Gminy Goleniów (osobno kobieta  i mężczyzna) - puchar 1 miejsce, dyplom 2-3 miejsce.
Laureaci pierwszych trzech miejsc w kategorii mieszkaniec gminy Goleniów oraz kategorii open otrzymają również nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z  nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 II Przełajowy Bieg Helenowski” odbędzie się bez względu  na pogodę.
Wszelkie aktualności i informacje dotyczące Biegu można będzie znaleźć na stronie internetowej biegu www.bieg-helenow.pl 
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, natryski i toalety w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów.
Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np..: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.
 
11. KONTAKT:
Dariusz Religa, tel. 601 950-226, e-mail: biuro@bieg-helenow.pl