Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "PUM dla zdrowia EDYCJA 5"

Regulamin

PUM dla zdrowia EDYCJA 5

16.06.2019 r.

 

 

CEL IMPREZY

Popularyzacja biegów.

 

ORGANIZATOR

Firma Handlowo-usługowa Zbigniew Balik

 

PARTNERZY

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

MIEJSCE I TERMIN

START I META: Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie.

TERMIN: 16.06.2019 r.

GODZ: 11:00

 

TRASA

- dystans ok 5,0 km ścieżkami Parku Kasprowicza

 

PROGRAM ZAWODÓW

- godz. 9:00 – 10:30 – wydawanie numerów startowych,

- godz. 10:45 - oficjalne otwarcie biegu,

- godz. 11:00- start do biegu,

- godz. 11:50 - wręczenie pucharów, medali,

- godz. 12:00 oficjalne zakończenie biegu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy:

- ukończyli 18 lat , lub otrzymali pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start

w biegu.

- zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę startową,

- dokonali opłaty startowej do 14.06.2019r. 25 zł., ( płatność elektroniczna ), opłata powinna być wpłacona w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, nie później jednak jak do 14.06.2019 r.

- 16.06.2019 r. w biurze zawodów podczas wydawania pakietów startowych 30 zł ( płatność gotówkowa ) w przypadku dostępności pakietów startowych.

- złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru

ustalonego przez Organizatora (oświadczenia w biurze zawodów).

Limit zawodników 300

 

ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na

stronie internetowej www.sport-time.com.pl do dnia 14.06.2019 r. pod warunkiem dostępności pakietów startowych,

oraz osobiście w biurze zawodów 16.06.2019r. od godziny 9:00 do 10:30 pod warunkiem

dostępności pakietów startowych.

biuro zawodów obok restauracji MiniGolf przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie

 

ZASADY FINANSOWANIA

Opłata startowa wynosi:

- studenci oraz pracownicy PUM 0 zł

- pozostali:

25 zł do 14.06.2018 r. ( płatność elektroniczna )

30 zł w dniu zawodów ( płatność gotówkowa)

 

 

SAMO WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA

OPŁATY STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJI NUMERU STARTOWEGO

I PAKIETU.

Płatność przelewem na konto bankowe do dnia 14.06.2019 r., w przypadku braku pakietów

startowych opłata po tym terminie zostanie przekazana na konto wpłacającego.

- zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej,

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy .

 

PAKIET STARTOWY ZAWIERA

- numer startowy wraz z agrafkami

- elektroniczny pomiaru czasu

- pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

- pamiątkowy gadżet

- oznaczenie trasy, Biura Zawodów oraz Depozytu

- relacja fotograficzna z biegu

- pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy

- wodę po biegu

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY

- puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn,

 

- puchar dla najszybszego studenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz najszybszej studentki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

 

- puchar dla najszybszego pracownika (podkat. kobiety i mężczyźni) Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność,

- uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez

jednostki zgłaszające lub indywidualnie,

- uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym,

Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926,

ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i

podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów

filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela

Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć,

wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania

i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka,

- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia

jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem

w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne

ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i

paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika

w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez

Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg,

a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z

obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi

związane z tym ryzyko,

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu

centralnie na klatce piersiowej,

- zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,

- pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,

- interpretacja regulaminu należy do organizatora,

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian,

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania

powodów,

- decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne,

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki,

- protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu

wyników,

- opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Bieg Przełajowy 5km, a nie

opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu,

- pakiety nie odebrane przed startem przepadają .

 

SPRAWY RÓŻNE:

- Kontakt:

https://www.facebook.com/pg/PUM-dla-zdrowia-2139983832940046

- Zawodnikowi zgłoszonemu, który nie może w biegu wystartować, pakiet startowy nie przysługuje.

- Przydzielony numer startowy musi się znajdować na klatce piersiowej zawodnika,

- Galeria zdjęć będzie dostępny na stronie:

https://www.facebook.com/pg/PUM-dla-zdrowia-2139983832940046

- Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

- Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania zawodów.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:, Firma Handlowo-usługowa Zbigniew Balik, ul.Henryka Pobożnego 13, 70-507 Szczecin, NIP: 8521032194 są administratorami danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia biegu „PUM dla zdrowia”. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a rodzaj pobieranych danych i sposób ich przetwarzania jest niezbędny do prawidłowej organizacji biegu. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie Sport-time, ul.ks.Ruta 85/1, 72-300 Gryfice NIP: 857-191-76-06 zajmującej się prowadzeniem zapisów na biegi oraz pomiarem czasu na zawodach. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: Firma Handlowo-usługowa Zbigniew Balik, ul.Henryka Pobożnego 13, 70-507 Szczecin, NIP: 8521032194 Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

DYREKTOR BIEGU