Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO"

Regulamin

I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO

Szczecin 29 września 2019 r.

 

I. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sportowe „Fani Formy”  z siedzibą  w Szczecinie

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

  1. Drużyna Łobuziaków
  2. Rolking
  3. Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Chrobry" Gryfice

III.CEL

1. Upowszechnianie jazdy na rolkach i sportów wrotkarskich.

2 . Współzawodnictwo sportowe  dzieci i młodzieży, 

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

4. Promocja Pomorza Zachodniego

IV.TERMIN I MIEJSCE

1. Przejazdy  na rolkach odbędą  się w dniu  29 września  2019 r. (niedziela) w Szczecinie, na trasie ścieżki rekreacyjnej Arkonka, dystans dla dorosłych OPEN 10 km, dystans dla młodzieży  1,7
(jedno okrążanie), dystans dla dzieci  500 metrów.

2. Wyścigi  dziecięce i młodzieżowe  rozpoczną  się o godzinie 11:00, Strat i Meta - kompleks Rekreacyjny Arkonka -Parking.

3. Start OPEN na 10 km nastąpi o godzinie 12:00, Strat i Meta - kompleks Rekreacyjny Arkonka - Parking.

4. Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy  SPORT-TIME z wykorzystaniem chipów elektronicznych.

 

5. Trasa będzie oznakowana co 1 km, obowiązuje ruch prawostronny.

 

6. Zawodników przejazdu głównego obowiązuje limit czasu 1:30. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.  Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do  przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

7. W dniu startu biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Kompleks Rekreacyjny Arkonka, parking  i czynne będzie w godzinach 9:00-10:30

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. W przejeździe na  rolkach na dystansie 10 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo

 ukończyła lat 15 (ur. 2004r.)

 

2. W przejeździe na rolkach na dystansie 1,7 km może wziąć udział osoba,  która rocznikowo ukończyła lat  10 tj. młodzież,  z rocznika:

Rocznik  - 2009

Rocznik  - 2008

Rocznik  - 2007

Rocznik  - 2006

Rocznik  - 2005

 

3. W przejeździe na rolkach na dystansie 500 metrów,  może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat  5 tj. dziecko z rocznika:

Rocznik  - 2014

Rocznik  - 2013

Rocznik  - 2012

Rocznik  - 2011

Rocznik  - 2010

 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.

 

5. Limit dorosłych uczestników I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO na dystansie 10 km wynosi 100 osób, organizator zastrzega sobie prawo  wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

 

6. Limit dzieci i młodzieży  I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO na dystansie 1,7 km wynosi 100 osób, organizator zastrzega sobie prawo  wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

 

7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie  zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które  będzie dostępne w biurze zawodów.

 

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

9. Zawodnik ma obowiązek startu w kasku ochronnym i w ochraniaczach na nadgarstki, zalecane są również ochraniacze na kolana i łokcie.

 

10. Dzieci i młodzież, ze względu na bezpieczeństwo mają obowiązek startu w kasku ochronnym, w ochraniaczach na nadgarstki oraz w ochraniaczach na kolana i na łokcie.

 

11. W ramach pakietu startowego każdy dorosły uczestnik przejazdu  wrotkarskiego otrzymuje:

 - imienny numer startowy

-  chip  wraz z czterema agrafkami

-  wodę na trasie i mecie zawodów

-  zestaw suplementów diety dla sportowców

 -  materiały informacyjne i reklamowe

 -  pamiątkowy medal na mecie

-  posiłek regeneracyjny

 - prawo do udziału w losowaniu nagród

 

12. W ramach pakietu startowego każde dziecko oraz młodzież  przejazdu  wrotkarskiego otrzymuje:

- imienny numer startowy

-  wodę na trasie i mecie zawodów

-  materiały informacyjne i reklamowe

 -  pamiątkowy medal na mecie

-  posiłek regeneracyjny

 

13. Podczas przejazdu wszyscy  dorośli uczestnicy muszą posiadać chipy oraz numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej lub na udzie  w sposób zgodny z  instrukcją organizatora. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest  niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

 

13. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

 

14. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 

VI. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia dzieci i młodzieży na adres mailowy : chrobry.gryfice@wp.pl

W wiadomości prosimy podać: NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCOWOŚĆ

Z opłaty startowej  zwolnieni są dzieci i młodzież oraz osoby 70 letnie i starsze

2. Zgłoszenia dorosłych  do I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO –na dystansie
10 km będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach https://www.sport-time.com.pl/zapisy-online do dnia 20 września 2019r., oraz osobiście w dniu zawodów  w przypadku wolnego limitu zgłoszeń.

2. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 35,00 zł. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Powiatowy Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 3916 0014 6218 2283 6430 0000 01 W tytule wpłaty prosimy podać:

z dopiskiem " I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO "

3. W przypadku wolnego limitu zgłoszeń w biurze zawodów, w dniu zawodów opłata wynosi  50zł, płatność gotówką.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 

5. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem  weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 

 

 

VII. KLASYFIKACJE, NAGRODY

W I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO będą prowadzone następujące klasyfikacje:

1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji OPEN na 10 km mężczyzn i kobiet otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe

3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji  dzieci i młodzież otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe

4. Nagroda główna zostanie rozlosowana pośród wszystkich uczestników, którzy ukończą przejazd wrotkarski zgodnie z regulaminem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszystkich uczestników  I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wydarzenia  i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z przejazdu.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

4. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w przejeździe.

5. I ROLLER CUP odbędzie się tylko i wyłącznie w przypadku stosownych do rozegrania przejazdu warunków atmosferycznych.  W przypadku opadów deszczu lub mokrej nawierzchni przejazdy zostaną odwołane.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy oraz na: https://www.sport-time.com.pl/wyniki

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

11. W sprawach nieobjętych regulaminem kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor  I ROLLER CUP POMORZA ZACHODNIEGO

Katarzyna Otoka

Tel. 722-33-56-35