Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "I „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI"

I „NIETUZINKOWY” CROSS LUBNIEWICKI (12 km)

 

I. ORGANIZATOR

Ul. Jana Pawła II 51

69-210 Lubniewice

NIP: 596-001-04-25

Lubniewickie Towarzystwo Sportowe „Aktywni”

ul. Jana Pawła II 51B

69-210 Lubniewice

Konto bankowe nr:46 8369 0008 7107 8168 2000 0010

ul. Leśna 1

Lubniewice 69-210

 

II. CELE

III. TERMIN I MIEJSCE

 

IV. LIMIT CZASU

 

V. ZGŁOSZENIA

 

VI. UCZESTNICTWO

 

VII. OPŁATY

Opłaty należy dokonać po zapisaniu się na Bieg na konto: Lubniewickiego Towarzystwa Sportowego „Aktywni” nr:  46 8369 0008 7107 8168 2000 0010 z dopiskiem: Bieg w Lubniewicach 13 października

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (I-III miejsce)
 2. Kategorie wiekowe (I-III miejsce)
 3. Kobiety:

K16 (16-19)

K20 (20-29)

K30 (30-39)

K40 (40-49)

K50 + (50 i więcej lat)

M16 (16-19)

M20 (20-29)

M30 (30-39)

M40 (40-49)

M50 (50-59)

M60 (60-69)

M70 + (70 i więcej lat)

 

 1. Najlepsza Mieszkanka Gminy Lubniewice
 2. Najlepszy Mieszkaniec Gminy Lubniewice

 

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Lubniewic, kontakt: urzad@lubniewice.pl.  W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub niezbędne do realizowania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 4. a) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lubniewice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Lubniewic.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości efektywnego załatwienia sprawy.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - tel. +48 728892199
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu
 3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 4. Wyniki zawodów umieszczone zostaną na stronie internetowej www.lubniewice.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.
 6. Oficjalne wyniki biegu opublikowane zostaną niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.