Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "II Roller Cup Koronowo - DZIECI"

Regulamin II Roller Cup  Koronowo  we  wrotkarstwie szybkim

 

Data wydarzenia: 04.10.2020r.

1. Cele zawodów 
1.1 Celami zawodów są:
a. promocja Miasta Koronowo w Polsce,
b. wyłonienie najlepszych zawodników w ramach  II Roller Cup,
c. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców,
d. promocja zdrowego trybu życia,
e. promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
f. profilaktyka antyalkoholowa,
g. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

 

2. Organizatorzy 

2.1. Organizatorem zawodów  jest :
a. Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo


Kontakt:
mobile +48 506 050 455
e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com

Koszty organizacji II Roller Cup Koronowo pokrywają: organizator, darczyńcy i partnerzy.

 

3. Termin i miejsce zawodów

3.1 Zawody odbędą się w dniu 04.10.2020r.


8:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów do WYŚCIGÓW DLA DZIECI 

9:00 - START WYŚCIGÓW DLA DZIECI

10:30 - wręczenie nagród, zakończenie zawodów dla dzieci

11:00 - otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów do WYŚCIGU FITNESS I PÓŁMARATONU

12:30 - rozgrzewka

13:00 - START WYŚCIGU NA DYSTANSIE PÓŁMARATONU

13:05 - START WYŚCIGU NA DYSTANSIE FITNESS

14:30 - zakończenie wyścigu fitness i półmaratonu oraz odblokowanie trasy

15:30 - wręczenie nagród na dystansie fitness i półmaratonu

16:15 - zakończenie imprezy fitness i półmaratonu

 

3.2. Zawody główne zostaną rozegrane w dniu 04.10.2020r. na trasie prowadzącej ulicami miasta Koronowo na wyznaczonym odpowiednio zabezpieczonym odcinku , który na czas trwania zawodów zostanie wyłączony z ruchu.
3.3. Start i meta zlokalizowane są przy hali MGOSiR w Koronowie ul. Wąskotorowa 4

 

 

4. Biuro zawodów/Zgłoszenia/Opłata startowa 

4.1. Biuro Organizatora Zawodów

a. Biuro Organizatora Zawodów mieści się w Koronowie, 86-010  Koronowo, ul. Wąskotorowa 4, tel. +48 506 050 455, e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com
b. W dniu zawodów Biuro Organizatora będzie mieściło się na terenie MGOSiR Koronowo,  8:00-8:45   wyścig dzieci oraz dla wyścigu fitness oraz półmaratonu  w godz. 11:00-12:30.


4.2. Zgłoszenia
a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do którego odnośnik znajduje się na www.sport-time.com.pl. W dniu imprezy nie będą przyjmowane zgłoszenia .

b. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie w systemie, wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującą opłatą startową.

c. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy . Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu elektronicznych zgłoszeń.
d. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się oznaczenia przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej zawodów.
4.3. Termin zgłoszeń upływa dnia 30.09.2020 godz 23:59

4.4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będą odbywać przed halą MGOSiR  ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo,

4.5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów w celu potwierdzenia startu, odbioru pakietu startowego z  numerami startowymi oraz pomiaru temperatury ciała. W przypadku podwyższonej temperatury uczestnik nie zostanie dopuszczony do startu. Pakiet startowy należy odebrać w wyznaczonych godzinach. Osoby bez numerów startowych będą usuwane z trasy wyścigu.

4.6 Opłata startowa wynosi:

Do dnia 16.09.2020r.:

Wyścigi dla dzieci – 20 zł

Wyścig fitness – 59zł

Wyścig półmaraton – 79zł

Do dnia 30.09.2020r.

Wyścigi dla dzieci – 30 zł

Wyścig fitness – 69zł

Wyścig półmaraton – 89zł

4.7 W wyścigu fitness obowiązuje limit-60  osób, w półmaratonie – 100 osób; w wyścigu dla dzieci limit-70 osób; decyduje kolejność zgłoszeń tj. rejestracja w systemie i wniesienie opłaty startowej.

4.8 Wniesienie opłaty bezpośrednio w Biurze Organizatora Zawodów za udział w zawodach nie jest możliwe.

4.9 Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział na liście osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wypełnienia ankiety dotyczącej COVID-19. W przypadku osób poniżej 18 lat weryfikacja odbywa się na podstawie legitymacji szkolnej.

4.10 W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom:
a. numer startowy + agrafki,
b. komplet informacji startowych,
c. napoje w pakiecie,
d. obsługę sędziowską,
e. obsługę medyczną,
f. obsługę Biura Organizatora Zawodów.

4.11 Impreza odbywa się bez UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI I ZOSTANIE PRZEPROWADZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W CZASIE ZAWODÓW ROZPORZĄDZENIAMI PREZESA RADY MINISTRÓW  I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI PANDEMII. 

5. Klasyfikacje wiekowe

5.1 Wyścigi dzieci:

 

Rok urodzenia

Nazwa wyścigu

Dystans

2014 i młodsi

KRASNALE

100m

2012-2013

SMERFY

300m

2010-2011

MUMINKI

500m

2009

ZUCHY

500m

2008

STARSZAKI

500m

 


5.2  W wyścigach dla dzieci obowiązują odrębne klasyfikacje dla chłopców i dziewczynek

 

5.3.

a. Wyścigi fitness – brak ograniczeń wiekowych, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na start w zawodach.

b. Wyścig na dystansie półmaratonu – wziąć udział w wyścigu mogą osoby urodzone w roku 2006 i starsze, z tym, że w przypadku osób poniżej 18 lat za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na start w zawodach.

 

5.4  Na dystansie fitness oraz półmaratonu prowadzona będzie klasyfikacja OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

5.5

a. Kategorie wiekowe w półmaratonie

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

2001-2006

2001-2006

1991-2000 K20

1991-2000 M20

1981-1990 K30

1981-1990 M30

1971-1980 K40

1971-1980 M40

1970 i starsi K50+

1961-1970 M50

 

1960 i starsi M60

 

b. Kategorie wiekowe na dystansie fitness

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

2007 i młodsi

2007 i młodsi

2004-2006

2004-2006

2001-2004

2001-2004

1991-2000 K20

1991-2000 M20

1981-1990 K30

1981-1990 M30

1971-1980 K40

1971-1980 M40

1970 i starsi K50+

1970 i starsi M50+

 

 

*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową.

 

5.6 Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

5.7 Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.

 

6. Limit czasu

6.1 Rolki fitness:  80 minut ; Rolki półmaraton : 90 minut

6.2 Osoby, która przekroczy limit jest zoobligowana do opuszczenia trasy zawodów.

 

7. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

8. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS”  mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 

10. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.

 

11. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie alkoholu, spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji.

 

12. Pomiar czasu 

12.1. Pomiar czasu na dystansie fitness oraz półmaratonu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego /przy pomocy „zwrotnych” chipów/.

12.2. Każdy uczestnik wyścigu fitness oraz półmaratonu podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip.

12.3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

12.4. Posiadanie chipa i numeru startowego jest warunkiem startu w zawodach oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
12.5. Chip winien zostać przymocowany do buta lub do kostki. Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.       
  *Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
12.6. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników biegu głównego na mecie zastosowany zostanie fotofinisz.
12.7. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza linię mety. *Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

 

13. Informacje organizacyjne
13.1 Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą tylko zawodnicy krajowi,
13.2 Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego.

13.3 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
13.4. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy przytwierdzony do lewej nogawki spodenek, kombinezonu i czip przymocowany do buta, poniżej kolana.

13.5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 04.10.2020r.
13.6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymacja szkolna /dzieci i młodzież/ oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
13.7 Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy.

14. Dyskwalifikacja
14.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego numeru startowego innej osobie,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,

15. Protesty
15.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
15.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie 7.3.. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie.
15.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.

 

16. Polityka Prywatności

a. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

b. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

c. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

d. Dane osobowe przekazywane przez Zawodników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

18. Postanowienia końcowe

18.1. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
18.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
18.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego zawodów.
18.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
18.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów.
18.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.
18.7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.

18.8. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

18.9. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

18.10. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z szeregiem ryzyk, w szczególności związanych z wysiłkiem fizycznym oraz ruchem pojazdów mechanicznych, które pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Niezależnie od ubezpieczenia OC Organizatora, uczestnicy Zawodów powinni rozważyć ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków lub szerszym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie należące do Zawodników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania poszczególnych Zawodników lub osób postronnych.