Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "VIII Gryficka Dziesiątka Festiwal Biegowy - Bieg 5 km"

GRYFICKA DZIESIĄTKA FESTIWAL BIEGOWY

 

Regulamin Biegu na 5 km -Biegnij z Nami

Sponsor Tytularny Biegu Bank Spółdzielczy w Gryficach

 

 

1. Cel zawodów:

 

2. Organizatorzy:

 

3. Współorganizator

 

4. Patronat honorowy

 

5. Patronat medialny

 

6. Termin i miejsce:

Bieg główny 5 km godz. 10:00

 

ODBIÓR PAKIETÓW 

31.07.2021 r. (sobota) – Hala Gryf Arena ul. Piłsudskiego 35 w godz. 16:00 - 19:00

01.08.2021 r. (niedziela) - w okolicach startu/mety w godz. 9:00 - 10:45 

 

7. Sponsorzy i partnerzy:

 

8. Zasady uczestnictwa:

 

9. Uczestnictwo:

- do 30.06 do godz. 23:59 – opłata 50 zł

- do 25.07 do godz. 23:59 – opłata 60 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 10:00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (250 osób) opłata 70 zł

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem „GRYFICKA DZIESIĄTKA - bieg na 5 km"

 

 

10. Trasa oraz dystans biegu:

 

11. Pomiar czasu:

 

12. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5KM

 

13.  Nagrody:

 

14. Zasady finansowania:

 

15. Postanowienia końcowe:

16. Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej) Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
dystansu społecznego
· zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
· pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l
III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt
z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;
g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
3. W ramach Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka start poszczególnych zawodów (dystansów) zgodnie z harmonogramem godzinowym zostanie podzielony. Limit startujących zawodników nie zostanie przekroczony, zgodnie z obowiązującym przepisami wystartuje nie więcej niż 250 zawodników.
IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
V. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
podczas zwodów organizowanych 1 sierpnia 2021 roku w Gryficach, w ramach Festiwalu
Biegowego Gryficka Dziesiątka. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Nadleśnictwa Gryfice podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

16. Kontakt: