Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "NA MIEJSCA, GOTOWI, START BIEGAMY I POMAGAMY"

Regulamin

NA MIEJSCA, GOTOWI, START

BIEGAMY I POMAGAMY

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406, REGON: 36953290 NIP: 9552456932    

Współorganizator:

 

II. CEL ZAWODÓW:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu, propagowanie biegania dzieci i młodzieży w Puszczy Bukowej
 2. rozwijanie odpowiedzialnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego w duchu poszanowania przyrody
 3. rozbudzanie zainteresowań sportowych, szczególnie wśród dzieci i  młodzieży, promocja województwa zachodniopomorskiego

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. 14 listopada 2021 roku w Szczecnie nad Jelenim Stawem/Kijewo
 2. Start biegów o godz11:00
 3. Dekoracje zwycięzców o godz. 13:15

IV.TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

Dystanse i grupy:

 1. D1  – do 5 lat (2019 - 2016) - dystans ok. 100 m
 2. D2  – 6-8 lat (2015 - 2013) – dystans ok. 300 m;
 3. D3  – 9-11 lat (2012 - 2010) – dystans ok. 600 m;
 4. D4  – 12-15 lat (2009 - 2006) – dystans ok. 1000 m;

V. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób 
 4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 7 listopada 2021 roku. Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc, przyjmowane od godz.10:30 w przypadku nie osiągnięcia wcześniej limitu startujących. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.
 5. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu zawodów tj. 14 listopada 2021  roku, w godz. 9:00-10:30, lokalizacja biura zawodów plac Jeleni Staw/ Kijewo Szczecin

 VI. UCZESTNICTWO:

 1. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik akceptuje regulamin oraz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują: numer startowy, pamiątkowy medal, słodki upominek, napój oraz posiłek regeneracyjny.

VII. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu biegu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl

VIII. OPŁATY:

 1. Opłata startowa za udział wynosi 35,00 zł.
 2. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY z siedziba w Szczecinie  nr konta: 57114020040000330278919586
  W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ
 3. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Nagrody w biegu głównym za miejsca I-III Open w kategoriach wiekowych - dyplomy, nagrody rzeczowe.

X. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

2.Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne

3.Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego

4.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

5.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

6.Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

8.Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

9.Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

10. Dzieci i młodzież startują tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZAWODNIKÓW

 1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
 2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
 3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
 4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział
  dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i
  zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
 6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne
  ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
 7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
  i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

Postanowienia szczegółowe

 1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
 2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz
  toaletach).
 3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać
  1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
  · rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  · osoby wspólnie mieszkające,
  · osoby niepełnosprawne,
  · osoby, które zasłaniają usta i nos.
  Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)
  Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
  Podczas rejestracji:
  · obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
  · na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
  · odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
  na stanowisku),
  Funkcjonowanie „Strefy Startu”
  · zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
  dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;

  III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
  1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
  2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia.
  IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
  1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
  a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;
  b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
  a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
  b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami
  wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
  wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
   

 

KONTAKT:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy”

 Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35  Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl