Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "MIKOŁAJKOWY CROSS POWIATU GRYFICKIEGO"

MIKOŁAJKOWY CROSS POWIATU GRYFICKIEGO

Regulamin Zawodów

 

1. Cel zawodów:

 

2. Organizator:

 

3. Współorganizator

 

 6. Termin i miejsce:

 

7. Zasady uczestnictwa:

 

8. Uczestnictwo:

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

Kategorie wg podziału płci oraz wieku

• I kategoria (przedszkolaki) do 5 lat – dystans ok. 100 m;

• II kategoria 6 – 8 lat – dystans ok. 300 m;

• III kategoria  9 – 11 lat – dystans ok. 500 m;

• IV kategoria 12-15 – dystans ok. 800 m

Trasa: teren wokół Gryf Areny

 

 10. Klasyfikacja końcowa:

 

11. Nagrody:

 

12. Zasady finansowania:

 

13. Postanowienia końcowe:

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać
się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez
władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom
Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych
strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak
znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się
do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i
zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych
Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez
Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne
ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób
biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych
przepisów przez organizatorów zawodów.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz
toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać
1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania
1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów”
Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),

III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością
o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego
wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt
z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe)
oraz środki do dezynfekcji;
g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur
stosowanych na imprezie;
j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób
pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca
udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.

IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami
wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w
wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
Uwaga !!!
Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 14. Kontakt:

Katarzyna Otoka tel. 722 335 635 email: chrobry.gryfice@wp.pl