Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II BIEG SZLAKIEM ZABYTKÓW KAMIENIA POMORSKIEGO

REGULAMIN

„II BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

 

1. CEL IMPREZY:

 • Promocja Miasta Kamień Pomorski w Polsce i na świecie.
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

 

2. ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w  Kamieniu Pomorskim
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
 • Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • 05 sierpnia 2017 roku (sobota), godz. 16:00
 • Start i meta: ulica Stary Rynek w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

 

4. TRASA:

 • Dystans 10 km (2 okrążenia po 5 km).
 • Trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym.
 • Nawierzchnia 98% utwardzona (asfalt, polbruk).
 • Na 3278 km, 4883 km, 7526 km oraz 9131 km ustawione zostaną punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.
 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
 • Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U.     Nr 101 poz. 1095).
 • Organizator zwraca uwagę Uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

      Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w biegu.

 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 10 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „II Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 28 lipca 2017 roku do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
 • Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 • Obowiązuje limit zgłoszeń 400 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
 • Opłata startowa płatna na konto 73 2030 0045 1110 0000 0411 4210 – Klub Biegacza Kamień Pomorski.
 • Tytuł wpłaty: startowe „WPISOWE NA BIEG, oraz IMIĘ I NAZWISKO STARTUJĄCEGO”.
 • Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):

·             40,00 złotych brutto do 30 kwietnia 2017 roku.

·             50,00 złotych brutto od 01 maja 2017 roku do 28 lipca 2017 roku.

·        70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy (w przypadku wolnych miejsc).

 • Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 28 lipca 2017 roku do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

 

7. POMIAR CZASU:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.

 

8. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
 • Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

            K18 (16-19) – rocznik 2001 – 1998              M18 (16-19) – rocznik 2001 - 1998

            K20 (20-29) – rocznik 1997 - 1988               M20 (20-29) – rocznik 1997 - 1988

            K30 (30-39) - rocznik 1987 - 1978               M30 (30-39) – rocznik 1987 - 1978

            K40 (40-49) – rocznik 1977 – 1968              M40 (40-49) – rocznik 1977 - 1968

            K50 (50-59) – rocznik 1967 - 1958               M50 (50-69) – rocznik 1967 – 1958

            K60 (60-69) – rocznik 1957 – 1948              M60 (60-69) – rocznik 1957 - 1948

            K70 (70 i więcej) – 1947 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1947 i starsi

 • Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja mieszkańców Gminy Kamień Pomorski (kobiet i mężczyzn) oraz Powiatu Kamieńskiego (kobiet i mężczyzn).
 • Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.sport-time.com.pl

 

9. NAGRODY:

 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar oraz dyplom.
 • W kategorii mieszkaniec Gminy Kamień Pomorski za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
 • W kategorii mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety  i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
 • W kategoriach wiekowych za miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
 • Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
 • Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • „II Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” odbędzie się bez względu  na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, szatnie depozytowe i toalety w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
 • Organizator zapewnia natryski na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 9 (na podstawie numeru startowego).
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
 • Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.
 • Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 • Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.

 

11. KONTAKT:

Lokalizacja/Data zawodów:
Kamień Pomorski
Zapisy do :
28/07/2017 23:59:00

Aktualności