Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II Mikołajkowy Bieg dla „Łobuziaków”

Regulamin

II Mikołajkowy Bieg dla „Łobuziaków”

9 grudnia 2018 r.  

Bieg charytatywny dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3
w Trzcińsku – Zdroju

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe  „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406
REGON: 36953290 NIP: 9552456932    

 

II. CEL ZAWÓDÓW:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport.
 2. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój i okolic oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 3. Wspieranie działań charytatywnych poprzez zbiórkę pieniędzy na wycieczkę 2-3 dniową do Warszawy dzieci
  z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.
 4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 6. Promocja drużyny Łobuziaków oraz  Stowarzyszenia Sportowego  „FANI FORMY”

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018  roku w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Start będzie miał miejsce przy z Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku-Zdroju (plac zabaw).
 3. Start biegów dziecięcych i młodzieżowych nastąpi o godzinie 12:00.
 4. Start biegu głównego na 5 km nastąpi o godz. 13:00

 

IV. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

 1. Biegi dziecięce dystans:
 • Około 100m  (dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych)
 • Około 200 m (dla dzieci z roczników 2008-2011)
 • Około 400-500 m ( dla dzieci  z roczników 2004-2007)

 

 1. Dystans biegu głównego wynosi: 5 km po nawierzchni mieszanej: drodze asfaltowej i kostce brukowej.

Start: ul Dworcowa 3, Promenada 1, Aleja Róż, Promenada 2, ul. Uzdrowiskowa, ul. Cmentarna, ul. Okólna,
ul. Uzdrowiskowa  1, Promenada 2, Aleja Róż, Promenada 1, ul. Dworcowa 3 meta.

 

 1. Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.
 2. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa zostanie  przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

V. LIMIT CZASU:

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 1 godzinę.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników biegu jest ograniczona - 200 osób w tym; 100 dorosłych oraz 100 dzieci.
 4. Rejestracje elektroniczne na bieg open – 5 km przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2018 roku. Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc, przyjmowane od godz.11:30 w przypadku nie osiągniecia wcześniej limitu startujących. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.
 5. Rejestracja dzieci na bieg odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres:faniformy@wp.pl.
  W zgłoszeniu należy podać następujące dane: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCOWOŚĆ
  z dopiskiem: II Mikołajkowy Bieg dla „ŁOBUZIAKÓW”
 6. Odbiór pakietów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu zawodów tj.  9 grudnia  2018  w godz.
  11:00-11:30, lokalizacja biura zawodów plac przed Placówką  Opiekuńczo - Wychowawczą nr 3
  w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Dworcowa 3.
 7. Odbiór pakietów startowych na bieg główny – 5 km będzie możliwy w dniu zawodów tj.  9 grudnia  2018 
  w godz.  11:30-12:00, lokalizacja biura zawodów plac przed Placówką  Opiekuńczo - Wychowawczą nr 3
  w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Dworcowa 3.

 

VII. UCZESTNICTWO:

 1. Prawo do uczestnictwa:
 • W biegu głównym na dystansie 5  km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy,
 • W biegach dziecięcych numer startowy odbiera rodzic lub opiekun, po złożeniu pisemnej  „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 1. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
  w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. W pakiecie startowym na bieg open wszyscy uczestnicy biegów otrzymują: numer startowy, chip, pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Dodatkowo dzieci otrzymają drobne upominki świąteczne/słodycze.
 3. Po biegu wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz upominki świąteczne.

 

VIII. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
 3. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

IX. OPŁATY:

 1. Opłata startowa za udział w obu biegach wynosi minimum 30,00 zł. W związku z ideą przedsięwzięcia biegacze za udział w biegu mogą dokonywać większych wpłat na konto Stowarzyszenia Sportowego „FANI FORMY”. Dochód z opłaty startowej zostanie w całości  przeznaczony na 2-3 dniową wycieczkę do Warszawy drużyny Łobuziaków -  dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, która planowana jest w czerwcu 2019 roku.
 2. Numer startowy 1 – „Honorowy” zostanie sprzedany  biegaczowi, który dokona najwyższej opłaty startowej. 6 grudnia 2018 roku zostanie on przyznany po weryfikacji uczestników oraz zaksięgowaniu wszystkich wpłat na konto.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY
  z siedziba w Szczecinie  nr konta:  67160014621818453240000001. W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem „II  Mikołajkowy Bieg dla „ŁOBUZIAKÓW”
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma Mikołajkowego SMS z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;
 6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na  podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 2. Nagrody w biegu głównym na dystansie 5 km -  OPEN dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary-statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 3. W biegu dzieci  dla wszystkich uczestników medale oraz drobne upominki świąteczne/paczki
 4. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na koniec odbędzie się losowanie nagród rzeczowych

 

XI. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka FANI FORMY
 8. Dane osobowe uczestników biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt.
   „II  Mikołajkowy Bieg dla „ŁOBUZIAKÓW”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

XIII KONTAKT:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy” Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35

 Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl.

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzcińsko-Zdrój
Zapisy do :
05/12/2018 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności