Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I ROLLER CUP KORONOWO WE WROTKARSTWIE SZYBKIM

REGULAMIN I ROLLER CUP  KORONOWO WE  WROTKARSTWIE SZYBKIM

 

Data wydarzenia: 28.04.2019r.

1. Cele zawodów 
1.1 Celami Mistrzostw są:
a. promocja Miasta Koronowo w Polsce,
b. wyłonienie najlepszych zawodników w ramach Roller Cup,
c. upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców,
d. promocja zdrowego trybu życia,
e. promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
f. profilaktyka antyalkoholowa,
g. stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

2. Organizatorzy 


2.1. Organizatorem zawodów  jest :
a. Klub Sportowy „Jastrzębie” Koronowo


Kontakt:
mobile +48 506 050 455
e-mail:jastrzebiekoronowo@gmail.com

Koszty organizacji I Roller Cup Koronowo pokrywają: organizator, darczyńcy i partnerzy.

3. Termin i miejsce zawodów


3.1 Zawody odbędą się w dniu 28.04.2019r.


10:30-12:00 – wyścigi dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych i dekoracja najlepszych zawodników

13:00-13:45 – wyścig Fitness na dystansie 6 km


3.2. Zawody główne zostaną rozegrane w dniu28.04.2019r. na trasie prowadzącej ulicami miasta Koronowo na wyznaczonym odpowiednio zabezpieczonym odcinku , który na czas trwania zawodów zostanie wyłączony z ruchu.
3.3. Start i meta zlokalizowane są przy hali MGOSiR w Koronowie ul. Wąskotorowa 4

 

 

4. Biuro zawodów/Zgłoszenia/Opłata startowa 


4.1. Biuro Organizatora Zawodów


a. Biuro Organizatora Zawodów mieści się w Koronowie,86-010 Koronowo, ul. Wąskotorowa 4, tel. +48 506 050 455, e-mail: jastrzebiekoronowo@gmail.com
b. W dniu zawodów Biuro Organizatora będzie mieściło się na terenie MGOSiR Koronowo, od godziny 8:00 do godziny 10:00 dla wyścigów dzieci i dla wyścigu fitness oraz w godz. 11:30-12:15 dla wyścigu fitness.


4.2. Zgłoszenia
a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do którego odnośnik znajduje się na www.sport-time.com.pl W dniu imprezy nie będą przyjmowane zgłoszenia .

b. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie w systemie, wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującą opłatą startową.

c. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy . Numery startowe zostaną nadane po zamknięciu elektronicznych zgłoszeń.
d. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się oznaczenia przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej zawodów.
4.3. Termin zgłoszeń upływa dnia 22.04.2019r g. 23:59

4.4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, upominków oraz materiałów związanych z zawodami będą odbywać się na hali MGOSiRul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo,

4.5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego z  numerami startowymi. Pakiet startowy należy odebrać w wyznaczonych godzinach. Osoby bez numerów startowych będą usuwane z trasy wyścigu.

4.6 Opłata startowa wynosi:

Wyścigi dla dzieci – 15 zł

Wyścig fitness – 35zł

Opłaty należy dokonać na konto: Jastrzębie nr rachunku 41 1050 1139 1000 0097 0010 1117 wpisując w tytule: Imię, Nazwisko i dystans ( Paweł Kowalski, 6km)

4.7 W wyścigu fitness obowiązuje limit 60 zawodników decyduje kolejność zgłoszeń tj. rejestracja w systemie i wniesienie opłaty startowej.

4.8 Wniesienie opłaty bezpośrednio w Biurze Organizatora Zawodów za udział w zawodach nie jest możliwe.

4.9 Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Organizatora Zawodów wymagany będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział na liście osób wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 lat weryfikacja odbywa się na podstawie legitymacji szkolnej.

4.10 W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom:
a. numer startowy + agrafki,
b. komplet informacji startowych,
c. napoje na mecie,
d. obsługę sędziowską,
e. obsługę medyczną,
f. obsługę Biura Organizatora Zawodów,
g. bezpłatny depozyt.

4.11 Zabrania się przekazywania swojego pakietu innej osobie.

5. Klasyfikacje wiekowe

 

5.1Wyścigi dzieci:

 

Rok urodzenia

Nazwa wyścigu

Dystans

2013 i młodsi

KRASNALE

100m

2011-2012

SMERFY

300m

2009-2010

MUMINKI

500m

2007-2008

ZUCHY

500m

2005-2006

STARSZAKI

500m

2003-2004

ŻAKI

500m

 


5.2  W wyścigach dla dzieci obowiązują odrębne klasyfikacje dla chłopców i dziewczynek

 

5.3. Wyścigi fitness – brak ograniczeń wiekowych, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na start w zawodach.

 

5.4 Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

5.5 Kategorie wiekowe w wyścigu fitness

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

2007 i młodsi

2007 i młodsi

2003-2006

2003-2006

 

 

1990-2002 K20

1990-2002 M20

1980-1989 K30

1980-1989 M30

1970-1979 K40

1970-1979 M40

 

1969 i starsi M50+

 

*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową.

 

5.6Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.

5.7 Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.

 

 

 

6. Limit czasu

6.1 Rolki fitness:  40 minut (6 km)

6.2 W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

 

7. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

8. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS”  mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 

10. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów.

11. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji.

 

 

12. Pomiar czasu 

12.1. Pomiar czasu na dystansie fitness będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego /przy pomocy „zwrotnych” chipów/.

12.2. Każdy uczestnik głównego wyścigu podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip.

12.3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.

12.4. Posiadanie chipa i numeru startowego jest warunkiem startu w głównym wyścigu oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
12.5. Chip winien zostać przymocowany do buta lub do kostki. Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.       
  *Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
12.6. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza linię mety. *Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem przynajmniej jednym kółkiem.

 

13. Informacje organizacyjne
13.1 Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.
13.2 Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania kasku ochronnego.

13.3 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.
13.4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy /do lewej, nogawki spodenek, kombinezonu/ i czip przymocowany do buta, poniżej kolana.

13.5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 28.04.2019 r.
13.6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymacja szkolna /dzieci i młodzież/ oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
13.7 Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy.
13.8  Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje.
14. Dyskwalifikacja
14.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:
a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
c. niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego,
d. przekazania swojego numeru startowego innej osobie,
e. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
g. złamania zasad bezpieczeństwa,
h. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
i. nie wykonywania poleceń sędziów i organizatora,

15. Protesty
15.1. Protest należy składać do wiadomości sędziego głównego zawodów.
15.2. Protest musi zostać zgłoszony sędziemu zawodów nie później niż 15 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników zawodów w odniesieniu do klasyfikacji i kategorii określonych w punkcie 7.3.. Formularz musi zostać wypełniony w całości, a składając go należy uiścić kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja zostanie zrefundowana tylko jeśli protest zostanie rozpatrzony pozytywnie.
15.3. Pisemny protest musi zostać przekazany sędziemu przez przedstawiciela pokrzywdzonego zawodnika. W czasie rozpatrywania protestu przez sędziów, kierownik drużyny oraz zawodnicy tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura sędziowskiego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego mają charakter ostateczny i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.

16. Imprezy towarzyszące
16.1. Dodatkowo w ramach organizowanych zawodów odbywać się będą :
a. inne imprezy towarzyszące Partnerów i Sponsorów imprezy.
16.2. Program imprez towarzyszących może ulegać zmianie.

17. Polityka Prywatności

a. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

b. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

c. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.

 

18. Postanowienia końcowe
18.1. W czasie trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
18.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
18.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do dyrektora i sędziego głównego zawodów.
18.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
18.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów.
18.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie zawodów.
18.7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.

Lokalizacja/Data zawodów:
Koronowo
Zapisy do :
22/04/2019 23:59:00

Aktualności