Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

LEŚNA GONITWA O PUCHAR SERCA PUSZCZY BUKOWEJ- WAKACYJNY EKO-BIEG

REGULAMIN

LEŚNA GONITWA O PUCHAR SERCA PUSZCZY BUKOWEJ- WAKACYJNY EKO-BIEG

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe  „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406, REGON: 36953290 NIP: 9552456932   

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY I SPONSORZY:

- Fundacja Kohorta

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

- Monia Gym - Trener Monika Bączyk

- Wielgowo Na Biegowo

- PLMKS Chrobry Gryfice

- Solidarność Agryf

- Animex Oddział Szczecin 

 

III. CEL ZAWODÓW:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport.
  • propagowanie biegania, joggingu, spacerów jako najzdrowszych i najtańszych form wypoczynku,
  • rozwijanie odpowiedzialnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego w duchu poszanowania przyrody
  • rozbudzanie zainteresowań sportowych,  szczególnie wśród dzieci i  młodzieży, promocja województwa zachodniopomorskiego

III. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg i marsz odbędzie się w dniu 6 czerwca 2021 roku w Szczecinie nad Jelenim Stawem/Kijewo

Start  biegu  i marszu Nordic Walking na 5km  o godz. 12:00

Dekoracje zwycięzców o godz. 13:30

IV.TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

Dystans biegu głównego wynosi: 5 km po nawierzchni mieszanej: ścieżka rowerowa, drodze asfaltowej, szutr.

Start:  Jeleni Staw – Szczecin Kjewo , ścieżka leśna Puszczy bukowej -Meta Jeleni Staw – Szczecin KIjewo.

Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.

V. LIMIT CZASU:

Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 1 godzinę.

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

 

VI. ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl,  opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Łączna liczba uczestników dla biegu oraz Marszu Nordic Walking  jest ograniczona do 150 osób

Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 30 maja  2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.

Odbiór pakietów startowych na bieg główny i Nordic Walking będzie możliwy w dniu zawodów tj. 6 czerwca 2021  roku, w godz. 10:00-11:30,  lokalizacja biura zawodów plac Jeleni Staw/ Kijewo Szczecin

 VII. UCZESTNICTWO:

W biegu głównym na dystansie 5  km oraz 5 km Marszu Nordic Walking  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy,

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

W pakiecie startowym na bieg 5 km oraz Marsz NORDIC WALKING  uczestnicy otrzymują: numer startowy, chip, pamiątkowy medal, suplementy diety dla sportowców firmy AKTIVON SPORT, napój oraz posiłek regeneracyjny.

VIII. POMIAR CZASU:

Pomiar czasu biegu oraz Marszu Nordic Walking oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

IX. OPŁATY:

Opłata startowa tylko za udział w biegu na 5 km oraz w 5 km Marszu Nordic Walking do 23 maja r. wynosi 45,00 zł.

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY z siedziba w Szczecinie  nr konta: 57114020040000330278919586 . W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ

Każdy zawodnik startujący w biegu oraz w Marszu Nordic Walking , który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma SMS z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;

Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy

Projekt finansowany „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

Klasyfikacja generalna odbywa się na  podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).

Nagrody w biegu głównym na dystansie 5 km -  OPEN  oraz w Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary-statuetki

Losowanie nagród dla wszystkich uczestników

Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

XI. ZWROTY I REKLAMACJE:

Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów

Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.

Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne

Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

 Dzieci i młodzież startują tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZAWODNIKÓW

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.

Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i

zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne

ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli

i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

Postanowienia szczegółowe:

Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz

toaletach).

Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać

1,5 metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

· osoby wspólnie mieszkające,

· osoby niepełnosprawne,

· osoby, które zasłaniają usta i nos.

Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.

Podczas rejestracji:

· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;

· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;

· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się

na stanowisku),

Funkcjonowanie „Strefy Startu”

· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego

dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;

III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia

1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.

2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:

a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;

b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt z publicznością;

c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;

d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;

e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;

f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;

g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur

stosowanych na imprezie;

j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób

pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;

k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca

udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.

IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia

1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:

a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;

b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem

epidemiologicznym;

2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:

a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami

wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w

wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

V. Treść oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID – 19 podczas zwodów organizowanych 30 maja 2021 roku w Szczecinie, w ramach wydarzenia pt. LEŚNA GONITWA O PUCHAR SERCA PUSZCZY BUKOWEJ- WAKACYJNY EKO-BIEG.  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania imprezy i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID. Jednocześnie oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia

koronawirusem,

2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną

koronawirusem,

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Uwaga !!!

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:

kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie

zawodów;

· powiadomić o tym fakcie Organizatora;

· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca

organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

 

KONTAKT:

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy”

 

 Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35  Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl.

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Kijewo - Jeleni Staw
Zapisy do :
30/05/2021 23:59:59

Aktualności