Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VIII BIEG Z RÓŻĄ

VIII  BIEG Z RÓŻĄ

Szczecin, 10 września 2022 r., godz. 13:00

Dystans: ok. 5 km


 

REGULAMIN BIEGU:

 

01.CEL

 1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
 2. Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.
 3. Promocja walorów turystycznych regionu Pomorza Zachodniego i aktywnego rodzinnego wypoczynku.
 4. Promocja zachowań ekologicznych i poszanowania niezwykłego ekosystemu i przyrody otuliny Puszczy Bukowej.

02.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Kocham Kijewo”

03.GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY

Sport Time (https://sport-time.com.pl/)

04.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r.
 2. Start biegu godzina 13:00.
 3. Start i meta biegu: teren Parku Leśnego Dąbie-Kijewo (Ptasi Zakątek).
 4. Biuro biegu: teren Parku Leśnego Dąbie-Kijewo (Ptasi Zakątek)

05.TRASA I POMIAR CZASU

 1. Trasa biegu prowadzi przez obszar Parku Leśnego Dąbie-Kijewo i wynosi około 5 km.
 2. Plan trasy będzie opublikowany na profilu Stowarzyszenia Kocham Kijewo w mediach społecznościowych (Facebook: https://www.facebook.com/kochamKijewo).
 3. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów.
 4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.
 5. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki lub na pasie biegowym w sposób widoczny. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

06.REJESTRACJA I ZAPISY

 1. Limit miejsc w biegu wynosi 100 uczestników.
 2. Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: Zapisy Online  
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
 6. Zapisy do biegu będą przyjmowane do dnia 02 września 2022 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

07.OPŁATY

 1. Opłata startowa wynosi 65 zł.
 2. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:
  1. numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,
  2. medal zaprojektowany dla biegu (wręczany na mecie po ukończeniu biegu),
  3. koszulkę zaprojektowaną dla biegu,
  4. wodę mineralną ,
  5. opiekę medyczną.
 3. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

08.UCZESTNICTWO

 1. W biegu startują uczestnicy pełnoletni, którzy w dniu 10 września 2022 r. mają ukończone 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w punkcie odbioru pakietów startowych. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
 3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
 4. Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych oraz złożenie oświadczeń w dniu biegu w punkcie odbioru pakietów startowych od godziny 10:30 do 12:30
 5. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

09.KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.
 2. Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia Sport Time.
 3. Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga Sport Time.
 4. Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni.
 5. Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w kategoriach: mieszkanka Kijewa i mieszkaniec Kijewa.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymują zwycięzcy poszczególnych kategorii.
 7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu.
 8. Odbiór nagród odbywa się tylko i wyłącznie podczas wręczenia nagród w dniu Biegu.

10.DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem
  w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub
  w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 2. Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.
 3. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania
  i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 5. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp.
 8. Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren biegu i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym.
 9. Depozyt dla uczestników jest przeznaczony na elementy ubioru; pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych rzeczy, pieniędzy jest zabronione.
 10. Depozyt odbiera się na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie Biegu oraz w depozycie.
 12. Wytyczne w związku z pandemią koronawirusa COVID19 zostaną zamieszczone przed biegiem na profilu Stowarzyszenia Kocham Kijewo na Facebook.
 13. W razie wystąpienia warunków nadzwyczajnych związanych z COVID19, niezależnych od organizatora, Bieg może zostać odwołany, przełożony albo odbyć się w zmienionej formie, a Uczestnikom nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenie do Organizatora.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 2. Kontakt do Organizatora: kontakt@kochamkijewo.org.pl lub przez profil na Facebook: https://www.facebook.com/kochamKijewo
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Kijewo
Zapisy do :
02/09/2022 23:59:00

Aktualności