Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Mały BIEG Z RÓŻĄ - BIEGI DZIECI

Mały  BIEG Z RÓŻĄ

Szczecin, 10 września 2022 r., godz. 10:30

Dystans: 300 m i 600 m


 

REGULAMIN BIEGU:

 

01.CEL

 1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży lokalnej społeczności, zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.
 3. Promocja walorów turystycznych regionu Pomorza Zachodniego  i aktywnego rodzinnego wypoczynku.
 4. Promocja zachowań ekologicznych i poszanowania niezwykłego ekosystemu i przyrody otuliny Puszczy Bukowej.

 

02.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Kocham Kijewo”

 

03.GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY

Sport Time (https://sport-time.com.pl/)

04.TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r.
 2. Początek: od 10:30 (wspólna rozgrzewka, potem biegi według kategorii).
 3.  Start i meta Biegu: teren Parku Leśnego Dąbie – Kijewo.
 4. Biuro Biegu: teren Parku Leśnego Dąbie-Kijewo.
 5. Biuro Biegu czynne od 9:00 do 10:15.

05.TRASA I POMIAR CZASU

 1. Bieg dla dzieci odbywa się w kategoriach wiekowych z podziałem na grupy:
  1. dziewczęta
  2.  chłopcy.
 2.  O przydziale do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia.
 3. Kategorie wiekowe i trasy:

i.   wiek 3-5 lat – trasa około 300 metrów

ii.   wiek 6-8 lat – trasa około 600 metrów.

 1. Trasa Biegu prowadzi przez obszar Parku Leśnego Szczecin Dąbie - Kijewo.
 2.  Plan trasy będzie dostępny w Biurze Biegu.
 3. Każdy zawodnik otrzymuje indywidualny numer startowy.

 

06.REJESTRACJA I ZAPISY

 1. Limit miejsc w Biegu we wszystkich kategoriach wynosi łącznie 100 uczestników.
 2.  Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: Zapisy Online 
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
 6. Zapisy do biegu będą przyjmowane do dnia 02 września 2022 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

07.OPŁATY

 1. Opłata startowa wynosi 20 zł.
 2. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

- numer startowy,

- pamiątkowy medal zaprojektowany dla Biegu,

- opiekę medyczną.

 1. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 2. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane   w sposób indywidualny.

08.UCZESTNICTWO

 1. Wszyscy uczestnicy oraz rodzice / opiekunowie prawni składający oświadczenia muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (na podstawie dowodu tożsamości).
 2. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu rodzica / opiekuna prawnego pod oświadczeniem o zgodzie na start dziecka w zawodach i na odpowiedzialność rodzica / opiekuna prawnego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do startu w Biegach Dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji Uczestnika w Biurze Zawodów.
 4. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz złożenie oświadczeń w Biurze Biegu w dniu Biegu od godziny 9:00 do 10:30.
 5. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

09.KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Warunkiem otrzymania medalu jest ukończenie Biegu.

 

10.DANE OSOBOWE

Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie,   w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia   z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion  i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach,  w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika,  a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 

11.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi  z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania    i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.
 5. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.
 7. Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp.
 8. Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce  w stanie nienaruszonym.
 9. Depozyt dla uczestników jest przeznaczony na elementy ubioru; pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych rzeczy, pieniędzy jest zabronione.
 10. Depozyt odbiera się na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie Biegu oraz w depozycie.

 

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 2. Kontakt do Organizatora: kontakt@kochamkijewo.org.pl lub przez profil na Facebook: https://www.facebook.com/kochamKijewo

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Kijewo
Zapisy do :
02/09/2022 23:59:00

Aktualności