Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "I Bieg „W pogoni za wiosną”"

REGULAMIN

I Bieg

„W pogoni za wiosną”

 

Organizatorzy:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna

Gmina Deszczno

 

Patronat medialny:

Radio Zachód

Radio Gorzów

Gazeta Lubuska

 

Opieka medialna:

TVP3 Gorzów Wielkopolski

 

Patronat honorowy:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – Andrzej Szelążek

 

Cel imprezy:

 1. Zachęcanie ludzi do aktywnego wypoczynku, popularyzacja biegania jako prostej formy rekreacji fizycznej,
 2. Prezentacja walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu Nadleśnictwa Skwierzyna i okolic jeziora Glinik,
 3. Popularyzacja i wzrost wiedzy przyrodniczo-leśnej, podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych.

 

 Termin i miejsce:

 1. Impreza odbędzie się w dniu 10 marca 2019 roku (niedziela) nad jeziorem Glinik (Glinik, gmina Deszczno). 
 2. Bieg przebiega nieutwardzonymi drogami leśnymi ścieżki rowerowej i nordic walking „Wokół Glinika” na dystansie 13 km (2 x pętla).
 3. Start o godz. 11:00 – Miejsce Postoju Pojazdów Nadleśnictwa Skwierzyna nad jeziorem Glinik (współrzędne geograficzne 52037’53,9’’N 15018’51,6’’E). 
 4. Meta – Miejsce Postoju Pojazdów Nadleśnictwa Skwierzyna nad jeziorem Glinik (współrzędne geograficzne 52037’53,9’’N 15018’51,6’’E).
 5. Punkt z wodą – 6,5 km.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnik biegu winien być osobą pełnoletnią lub w dniu zawodów powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. W zawodach udział może wziąć każdy zawodnik, który zgłosi swój udział, dokonując rejestracji na stronie www.sport-time.com.pl oraz uiści opłatę startową.
 3. W zawodach ustalony został limit uczestników do 200 osób. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia można składać w terminie do 06 marca 2019 r. do godz. 24:00 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, zgłoszenia będą przyjmowane w biurze organizatorów biegu w dniu biegu 10 marca 2019 r. w godzinach 09:45 – 10:45.
 5. Zawodnicy, którzy dokonali opłatę startową po 01 marca 2019 r. powinni zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu.
 6. Wniesienie opłaty startowej oznacza finalizację procesu zgłoszenia uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata nie podlega zwrotowi.
 7. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
 8. Każdy uczestnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu wraz z oświadczeniem o zdolności do udziału
  w biegu.
 9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
 10. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) leży w gestii zawodników.
 11. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 12. Każdy zawodnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w formie fotografii i/lub zapisu wideo, w celu promocji i dokumentacji Biegu „W pogoni za wiosną”. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
 13. Administratorem danych osobowych zawodników jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna z siedzibą przy ul. 2 Lutego 2, w Skwierzynie (kod pocztowy: 66-440), tel. 95 728 69 40, adres e-mail: skwierzyna@szczecin.lasy.gov.pl. Polityka prywatności prowadzona przez Nadleśnictwo Skwierzyna dostępna jest na stronie: www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl/polityka-prywatnosci.
 14. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, nordic walking oraz biegających z wózkami i ze zwierzętami.
 15. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, jak również zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych wszelkiego rodzaju.
 16. Uczestnikom zabrania się posiadania i zażywania wspomnianych środków i substancji zarówno przed jak i w trakcie biegu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, co do których stwierdzono posiadanie lub spożycie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych wszelkiego rodzaju.
 18. Odebranie numerów i chipów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem w biurze organizatorów biegu w dniu zawodów w godzinach 09:45-10:45.
 19. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów, który należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkuje dyskwalifikacją. Po biegu wydany chip należy zwrócić na stanowisko firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Zawodnicy nie posiadający na mecie elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą klasyfikowani.
 20. Za zgubienie chipa odpowiada zawodnik, który zostanie obciążony kosztami przez firmę obsługującą zawody.
 21. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

Klasyfikacja końcowa:

 1. Klasyfikacja odbywać się będzie na podstawie elektronicznego pomiaru czasu prowadzonego przez firmę Sport-time.
 2. W klasyfikacji OPEN nagrodzonych będzie pierwszych trzech zawodników i zawodniczek.
 3. W klasyfikacji wiekowej nagrodzeni będą pierwsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach: K20, K30, K40, K50, K60, K70+, M20, M30, M40, M50, M60, M70+.
 4. W klasyfikacji „Najszybszy Leśnik” nagrodzony będzie pierwszy zawodnik lub zawodniczka, którzy w procesie rejestracji oznaczyli pole „Leśnik”.
 5. W klasyfikacji „Najszybszy w Gminie Deszczno” nagrodzony będzie pierwszy zawodnik lub zawodniczka, którzy w procesie rejestracji oznaczyli pole „Mieszkaniec gminy Deszczno”.

 

Nagrody:

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal.
 2. W klasyfikacji OPEN – statuetka oraz karty podarunkowe o wartości 600 zł, 400 zł i 200 zł.
 3. W klasyfikacji wiekowej – dyplom w poszczególnych kategoriach: K20, K30, K40, K50, K60, K70+, M20, M30, M40, M50, M60, M70+ oraz karty podarunkowe o wartości 200 zł.
 4. W klasyfikacji „Najszybszy Leśnik” – statuetka oraz karta podarunkowa o wartości 500 zł.
 5. W klasyfikacji „Najszybszy w Gminie Deszczno” – statuetka oraz karta podarunkowa o wartości 500 zł.

 

Finansowanie:

 1. Opłata startowa do dnia 07 marca 2019 r. wynosi 20 zł. Opłata startowa wnoszona w biurze organizatorów biegu w dniu zawodów wynosi 40 zł.
 2. Opłatę startową należy dokonać przelewem na rachunek Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno: GBS Gorzów Wlkp. 64 8363 0004 0035 6918 2000 0001. W tytule należy wpisać: BIEG W POGONI ZA WIOSNĄ, IMIĘ I NAZWISKO, DATA URODZENIA
 3. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
 4. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Dodatkowe informacje dotyczące imprezy można uzyskać na stronie internetowej www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.plwww.deszczno.plwww.sport-time.com.pl oraz na Fan Page na Facebook’u.
 2. Organizatorzy zapewniają dla uczestników punkt z wodą oraz ciepły poczęstunek i napoje na mecie.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach biorących udział w biegu lub ich mieniu.
 5. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.
 7. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
 8. Kontakt: sebastianwierzbicki@gmail.com lub telefonicznie: 500 199 347.