Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "I Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec"

Regulamin Zawodów  I Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec

REGULAMIN IMPREZY

określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy;

I Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec

15.06.2019 

 

1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

- promocja działań Stowarzyszenia Nasze Kąty;

- promocja Bogdańca, Nadleśnictwa Bogdaniec.

 

2. Organizatorzy:

Główny organizator - Stowarzyszenie Nasze Kąty,
Współorganizator - Nadleśnictwo Bogdaniec;

  

3. Zasady uczestnictwa:

a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

b) zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

c) Zawodnicy oświadczają, że, zostali poinformowani iż:

- administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Nasze Kąty, ul. Słowackiego 75/6, 66-450 Łupowo;

- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy startujących w Biegu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.  b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.

 - istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Biegu.

d) uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu oraz dokumentowania zawodów.

 

4. Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

 www.sport-time.com.pl do dnia 12.06.2019 do godziny 21:00 lub do momentu osiągnięcia limitu 120 wpłat.

- w przypadku dostępnych pakietów startowych w dniu zawodów będzie istniała możliwość udostępnienia ich chętnym zawodnikom, za opłatą wynoszącą 70zł ;

- termin zgłoszeń internetowych do 12 czerwca 2019r. – zgłoszenie internetowe jest ważne po dokonaniu opłaty startowej,

- osoby, które wykonają przelew po 12 czerwca powinny ze sobą zabrać potwierdzenie dokonania przelewu w celu weryfikacji zgłoszenia w biurze zawodów;

- opłatę startową należy dokonać w formie przelewu:

Nr konta:  BNP PARIBAS 57 1600 1462 1841 9212 9000 0005

w tytule: wpłaty należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO oraz WPISOWE na I Bieg Doliną Młynów

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu Biegu 15.06 9:00 – 10:30.

- Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

- Limit uczestników: 120 osób, o udziale w biegu, decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej;

 

5. Termin i miejsce:

Bogdaniec, ul. Leśna 17 (plac zabaw obok Nadleśnictwa Bogdaniec); 15.06.2019

 

6.Program imprezy:

9:00-10:30- praca biura zawodów
10:00 – Bieg dla Lasu (Bieg Dzieci)
10:45 – Zumba z Moniką i Krzyśkiem (rozgrzewka)
11:00 – start Biegu Głównego
12:30 – dekoracje i losowanie nagród
 

 

7. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans: ok. 5 km (Trasa ścieżkami leśnymi Nadleśnictwa Bogdaniec)

 

8. Pomiar czasu:

- podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

- Na mecie oraz opcjonalnie na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

- Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację;

- zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

- każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

9. Klasyfikacja końcowa:

- klasyfikacja Open K i M (1,2,3);
- klasyfikacja wiekowa K i M 20,30,40,50,60+;
- klasyfikacja Najszybsza Zawodniczka z Gminy Bogdaniec, Najszybszy Zawodnik z Gminy Bogdaniec;

Nagrody w kategoriach nie dublują się.

ORGANIZATOR ZEZWALA NA START ZAWODNIKÓW NORDIC WALKING, LECZ NIE PRZEWIDUJE SIĘ OSOBNEJ KLASYFIKACJI.

 

10. Pakiet startowy

W skład pakietu startowego wchodzi: pamiątkowa koszulka techniczna, bon na posiłek, woda, słodki upominek, numer startowy, ew. gadżety od sponsorów.

 

11. Nagrody:

- wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymują pamiątkowe medale;

- pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej mężczyzn i kobiet otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe,  
- zdobywcy pierwszych 3 miejsc w poszczególnych kat. wiekowych mężczyzn i kobiet otrzymują statuetki.

 

12. Zasady finansowania:

- opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne na numer konta  – wpisowe płatne internetowo w terminie do 12 czerwca wynosi: 50 zł; W dniu zawodów 70zł.

- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;

- koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy;

- koszty organizacji pokrywają organizatorzy;

 

12. Numery i czipy startowe do Biegu Głównego odbieramy w dniu Biegu w biurze zawodów podczas weryfikacji.

 

13. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;

- organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;

- organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;

- decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;

- Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

Kontakt

Agnieszka Miller  515187342

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Nasze Kąty