Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IV Gryf Arena RUN"

„IV Gryf Arena Run 2021”

Regulamin

 

1. Cel zawodów:

popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

​2. Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Gryficach

 

3. Współorganizator

Sport-time Łukasz Przybysz
Klub Sportowy Chrobry Gryfice

Patronat: Nadleśnictwo Gryfice

 

4. Termin i miejsce:

Gryfice  13.06.2021 (niedziela) godz. 13:10 – Start Biegu OPEN
Biegi Dzieci od godz.11:00
Start / Meta – Hala Gryf Arena ul.Piłsudskiego 35

 

5. Partnerzy i media:

Superportal24
Egryfice.pl
Gryfickie Echa
AktivonSport

 

6. Zasady uczestnictwa:

w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,, IV Gryf Arena Run” oraz dokumentowania zawodów.

 

7. Uczestnictwo:

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.sport-time.com.pl
termin zgłoszeń internetowych:

- do 08.06.2021 (poniedziałek) do g. 23:59 – opłata startowa – 30 zł

W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10,00 – 12,15 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) –  40 zł
wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 5 km – 150 osób (opłaconych)
Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

 

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "IV Gryf Arena Run"

 

Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 30.05.2021 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
Opłata startowa nie podlega zwrotowi
Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 08.06.2021r. lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

 

8. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans: 5 km ulicami miasta Gryfice

 

9. Pomiar czasu:

Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

10. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5 KM

W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców powiatu Gryfice (kobiet i mężczyzn)
Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

 

11. Nagrody:

w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa
w kategorii powiat Gryfice za zajęcie I miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) – nagroda rzeczowa
każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal
każdy kto ukończy bieg otrzyma bon na posiłek regeneracyjny
każdy uczestnik otrzyma w pakiecie startowym suplementy od firmy AktivonSport
wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe
po biegu organizator przewiduje piknik rodzinny (grill, pieczenie kiełbasek)

 

12. Zasady finansowania:

koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

13. Postanowienia końcowe:

zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

14. Kontakt:

Przybysz Łukasz tel. 889 613 393 email: inzynier89@o2.pl
Dąbrowski Mariusz 665 133 137 email: gryfarena.sport@gmail.com

 

BIEGI DZIECI
 

1. Zgłoszenia, informacje dodatkowe  – Hala Gryf Arena, Mariusz Dąbrowski

tel. 665 133 137
Email: gryfarena.sport@gmail.com

 

2. Program minutowy:

10:40 przedszkolaki DZIEWCZYNKI (2014 i młodsi) – dystans 100 m
10:50 przedszkolaki CHŁOPCY (2014 i młodsi) – dystans 100 m
11:00 1-3 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2011-2013) – dystans 200m
11:10 1-3 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2011-2013) –  dystans 200m
11:20 4-6 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2008-2010) – dystans 400m
11:30 4-6 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2008-2010) – dystans 400m
11:40 7-8 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2006-2007) – dystans 600m
11:50 7-8 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2006-2007) – dystans 600m
12:00 DEKORACJE

 

3. Nagrody:

Każdy kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i słodki upominek
Za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej puchary lub nagrody rzeczowe