Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

BIEG TROPEM WILCZYM - Choszczno

REGULAMIN

BIEG TROPEM WILCZYM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
03.03.2019 r. CHOSZCZNO

 

1. Organizator: Klub Sportowy Aktywne Choszczno, Fundacja Wolność i Demokracja, Starostwo Powiatowe, Gmina Choszczno,   

                          Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej, UKS Junior Suliszewo, Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Miejskie  

                          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

PATRONAT MEDIALNY: E-cho Media, Ares, Grafit Agencja Rekalmy.

 

2. Cel zawodów: - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                             - udział w obchodach pamięci Żołnierzy Wyklętych,

                             - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                             - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

                             - promocja przyjaznego dla biegaczy i amatorów rekreacji Miasta Choszczno.

 

3. Biuro zawodów:  Hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie
                                   (
przy basenie Wodny Raj), godziny otwarcia w dniu zawodów 8:00 – 11:30,  

 

4. Termin, miejsce, dystans:  3 marzec 2019 r. (niedziela), Choszczno

godz. 12.00 – bieg na dystansie 1963 m,                            

godz. 12.20 – bieg na dystansie 5 km,

Start i meta: Plac Witosa,  

 

5. Uczestnictwo:

-  w biegu uczestniczyć mogą osoby, które zarejestrowały się na stronie: http://www.sport-time.com.pl/zapisy-online oraz dokonały opłaty za pakiet startowy w wysokości:

 - 30 zł – dorośli;

- 20 zł – dzieci, które ukończyły 12 rok życia, z podpisanym oświadczeniem rodzica/opiekuna w Biurze Zawodów,

na konto: BGŻ BNP Paribas 74 2030 0045 1110 0000 0423 1950 w tytule należy wpisać:
                IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA  z dopiskiem BIEGTROPEM WILCZYM.

ZAPISY TRWAJĄ DO DNIA 28 LUTY 2019R. Po tym terminie osoby zapisanie bez opłaty startowej  zostaną usunięte z listy.

- w przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w biurze zawodów na hali sportowej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę pakietów startowych możliwość udziału w biegu jest tylko na jednym dystansie.

 

6. Pakiety startowe:

pakiet startowy składać się będzie z: numeru startowego, koszulki z podobiznami Żołnierzy Wyklętych, pamiątkowego medalu, torby papierowej i materiałów promocyjnych

- pakiety startowe wydawane będą w dniu biegu w biurze zawodów po wcześniejszym uiszczeniu opłaty startowej.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU,  CIEPŁY POSIŁEK REGENARYCYJNY, BUŁKĘ NA WYPASIE, SŁODKI POCZĘSTUNEK ORAZ CIEPŁĄ HERBATĘ LUB KAWĘ,

 

7. Ograniczenia wiekowe

Dzieci: powyżej 12 roku życia stawiają się w Biurze Zawodów z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu weryfikacji i podpisania „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”.

Dorośli:. W trakcie rejestracji muszą posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu nie zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

8.  Różne

  • Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie www.tropemwiczym.pl 
  • W miejscu zawodów będzie znajdować się punkt medyczny.
  • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem projektu: Kamil Dzietczyk tel. 600 041 983 (po godzinie 16:00), kontakt@aktywnechoszczno.pl lub w biurze organizacyjnym .

 

9. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Regulamin może ulec zmianie.

Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.


www.tropemwilczym.pl

 

ORGANIZATOR

Klub Sportowy Aktywne Choszczno tel. 600 041 983

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
28/02/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności