Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

V Bieg Dookoła Jeziora - Bieg 11,6 km

Regulamin Zawodów "V Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2019"

Regulamin Zawodów na dzień 26.01.2019r.

Bieg Główny - Dystans ok. 11,6 km.

Biegi dla dzieci i młodzieży – Dystans 100 – 1000 metrów.

 

1. Cel zawodów:

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 • Popularyzacja biegów przełajowych.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Promocja, walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Chociwel.
 • Propagowanie sportu oraz wszelkiej aktywności ruchowej, jako główny sposób spędzania czasu wolnego, zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

 

2. Organizatorzy:

 • TKKF „Przełąj” Chociwel

 

 • Urząd Miasta i Gminy Chociwel

3. Sponsor główny:

 

3a.    Sponsorzy:

 

4a.  Patronat Honorowy:

 

4b. Patronat medialny:

 

5. Termin i miejsce:

 • 18.05.2019 rok, godzina 12.00 start biegu – ok. 11,6 km. Chociwel, trasa wokół jeziora Starzyc.
 • 18.05.2019 rok, godzina 10.00 start biegu dla dzieci – kategoria przedszkole i sukcesywnie następne kategorie. Chociwel, trasa przy hali sportowej, jeziorze Starzyc.

 

6. Trasa oraz dystans biegu – ok. 11.6 km.:

 • Bieg na dystansie około 11,6 km. (dobieg do jeziora, 2 okrążenia po ok. 5,3 km., dobieg do mety), po polnych drogach, ścieżkach nad jeziorem i krótki odcinek po asfalcie i kostce brukowej.
 • Na ok. 3, 6 oraz 9 km. ustawiony zostanie  punkt nawadniania - woda mineralna niegazowana.

 

Dla dzieci i młodzieży organizator przewiduje następujące odległości do przebiegnięcia –samodzielnie dla poszczególnych kategorii:

 

- przedszkolaki – ok. 100 metrów.

- klasy „0”- I – ok. 200 metrów.

- klasy II – III – ok. 400 metrów.

- klasy IV – V – ok. 500 metrów.

- klasy VI – VII – ok. 800 metrów

- klasy VIII i Gimnazjum – ok. 1000 metrów.

 

7. Zasady uczestnictwa, uczestnictwo:

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, marszu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • W zawodach dla dzieci i młodzieży mogą brać udział w/w po zapisaniu się w dniu zawodów w miejscu wyznaczonym przez organizatora (miejsce startu/mety), od godziny 8.00 do 9.30.

Tylko opłaceni zawodnicy mogą brać udział w zawodach.

 • Zawodnicy w wieku 16-18 lat, (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 

 • Dane uczestnika biegu, mogą być wykorzystane przez organizatora i sponsora głównego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku.
 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:

www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 • Termin zgłoszeń internetowych:

- do 31.03.2019 (niedziela) do godzina 23:59 – opłata 40 zł

- do 28.04.2019 (niedziela) do godzina 23:59 – opłata 50 zł

 

Uwaga!!!! Liczy się dzień otrzymania przelewu, a nie dzień wykonania przelewu!!!

Uwaga!!!! Po terminie 28.04.2019 organizator NIE ZAPEWNIA medali okolicznościowych!!!

Uwaga!!!! Brak możliwości zwrotów opłat startowych.

 

- W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach: 8: 00 – 10: 00, jeżeli wcześniej nieosiągnięty zostanie limit 400 zawodników razem (dla biegów 11,6 km., 6,2 km, i marszu Nordic Walking).– opłata 60 zł

 • Zwolnieni z opłaty startowej:

- Osoby powyżej 70 roku życia.

- Dzieci, młodzież biorąca udział w biegu na dystansach 100 – 1000 metrów.

 • Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 11,6 km. – 200 osób.

 

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Przełaj” Chociwel.

Nr  konta  21 9375 1041 5506 7898 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy podać:

IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA z dopiskiem „WPISOWE NA BIEG - 11,6 km”.

 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się i dokona wpłaty do 05.05 będzie mógł sam zdecydować, co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE DO 15 ZNAKÓW.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowego), po biegu, marszu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 12.05 lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty.

 

8. Weryfikacja:

 • 18.05.2019 , od 8:00 do 11:00 , w Biurze zawodów, Hala Widowiskowo – Sportowa, Chociwel , ul. H. Dąbrowskiego 15.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 

9. Pomiar czasu:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

 

10. Klasyfikacja końcowa, BIEG ok. 11,6 km KATEGORIE:

 • W klasyfikacji „OPEN” dekorowanych będzie: pierwsze trzy zawodniczki i pierwszych trzech zawodników.
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja „MIESZKANIEC GMINY CHOCIWEL” (kobiet i mężczyzn) – miejsca I, II, III.
 • „MIESZKANIEC GMINY CHOCIWEL”  (są to mieszkańcy, którzy mieszkają na stałe w Gminie CHOCIWEL – organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania informacji o miejscu zamieszkania w Urzędzie Gminy CHOCIWEL)
 • KATEGORIE WIEKOWE:

Kategoria                    - K/M – 16 – 29 lat (2003 – 1990)

Kategoria                     - K/M – 30 – 39 lat (1989 – 1980)

Kategoria                     - K/M – 40 – 49 lat (1979 – 1970)

Kategoria                     - K/M – 50 - 59 lat  (1969 - 1960)

Kategoria                     - K/M – 60 lat + (1959 - ….)

UWAGA!!!

Klasyfikacja „OPEN” oraz „MIESZKANIEC GMINY CHOCIWEL” są klasyfikacjami nadrzędnymi, jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany i nagrodzony w w/w kategoriach, nie będzie dekorowany i nagradzany w „KATEGORIACH WIEKOWYCH”.

Klasyfikacja „OPEN” jest wyższa od klasyfikacji „MIESZKANIEC GMINY CHOCIWEL”.

Po biegu, marszu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz będzie dostępna na stronie www.sport-time.com.pl

 

11. Klasyfikacja dzieci i młodzieży:

Warunkiem sklasyfikowania zawodniczek i zawodników jest oddanie na linii start/meta kartki potwierdzającej zapisanie się do biegu. Kartki będą wydawane podczas zapisów w Biurze Zawodów.

 

12. Nagrody:

 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (11,6 km.).
 • W kategorii „Mieszkaniec Gminy Chociwel” za zajęcie I, II i III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (11,6 km.).
 • W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III (kobiety i mężczyźni) -  puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (11,6 km.).
 • Medal okolicznościowy dla wszystkich zawodniczek i zawodników, którzy ukończyli bieg, a także dokonali wpłaty do 28.04.2019.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny.
 • Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, marsz rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe (6,2 km. i 11,6 km., Nordic Walking).

 

13.  Zasady finansowania:

 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

14.  Postanowienia końcowe:

 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu, marszu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu, marszu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu, marszu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu, marszu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu, marszu
 • Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 • Regulamin będzie dostępny do wglądu w biurze zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.
 • Wszystkie kwestie sporne nieopisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator przewiduje na zakończenie biegu, marszu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek
 • Pakiet startowy dla uczestników biegu na ok. 6,2 km. jest taki sam jak na ok. 11,6 km. i uczestników marszu Nordic Walking.
 • Informacje odnośnie biegu, marszu będą w miarę możliwości zamieszczane także na profilu facebook: Bieg Dookoła Jeziora – Chociwel.

 

15. Kontakt:

Michał Baran tel. 782 073 870, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com

Lesław Baran tel. 608 649 702, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com

Michał Stramski tel. 606 233 938, e-mail: biegdookolajeziora@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Chociwel
Zapisy do :
08/05/2019 20:00:00

Aktualności