Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Zimowy NoCny PoYeb

Regulamin Biegu Zimowy NoCny PoYeb

1. CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY:

- rekreacja i dobra zabawa na świeżym powietrzu

- popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie;

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie

sprawności ruchowej.

 

 

2. ORGANIZATOR

 Monika Bączyk

Adam Bączyk

Michał Mucha

 

3. KONTAKT

Strona facebook:  NoCny PoYeb

https://m.facebook.com/105237008404076

Monika tel. 513014688

Adam tel.   517806834

Michał tel.  515088071

 

 

4. TERMIN I MIEJSCE

· Data: 15.01.2022 (sobota)

· Start i meta przy Polanie Harcerskiej przy ul. Chłopskiej

(przy ogródkach działkowych - początek trasy do Głazu Serce Kamienia Puszczy Bukowej)

 

5. PROGRAM ZAWODÓW:

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym co najmniej 5 dni przed zawodami (odprawa)

 

6. TRASA BIEGU

Trasa biegu całościowo przebiega szlakami Puszczy Bukowej (podłoże mieszane: ściółka leśna, kostka brukowa, szutr)

 Dystans:

około 14 km - jedno okrążenie

około 28 km -  dwa okrążenia

około 42 km - trzy okrążenia

Przewyższenia to około 460m na jednym okrążeniu.

 

⇒ Ostateczny przebieg i profil tras zostanie podany w komunikacie na facebooku na profilu NoCny PoYeb.

⇒ Trasy będą w całości oznakowane przez organizatora (taśmy na drzewach, taśmy fluorenscencyjne, oraz oznaczenia poziome na trasie biegu).

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie oznaczeń przez osoby trzecie w przeddzień lub w dniu zawodów.

 

7. Punkt odżywczy

Punkt odżywczy dla zawodników będzie mieścił się na starcie, 14km, 28km i mecie.

 

8. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

» latarka czołówka

» tel. komórkowy

» folia NRC

» własny kubek

 

9. GODZINY STARTÓW I LIMITY CZASOWE:

START

14km – 19:00

28km – 17:00

42km – 16:00

LIMITY

DYSTANS 14 km wynosi 3 godziny

DYSTANS 28 km + 2 godziny

DYSTANS 42 km + 1 godzIna

 

Limit Dla całego dystansu 6 godzin!!!!

Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani I nie otrzymają medalu!!

 

10. LIMIT OSÓB

Limit osób – 250  na całą imprezę.

enlightened 150 miejsc - 1 okrążenie

enlightened 50 miejsc – 2 okrążenia

enlightened 50 miejsc- 3 okrążenia

Organizator ma prawo zmienić (zwiększyć) limit bez zmiany regulaminu.

 

 

11. RYWALIZACJE I NAGRODY

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Nagrodzeni zostaną:  pierwsza 3 zawodników i zawodniczek na każdym dystansie.

 Na mecie każdy z Zawodników otrzyma okolicznościowy medal za pokonanie dystansu w limicie czasowym.

 

 

 

12. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY

Start zapisów 20.09.2021 godzina 19:00

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę  SPORT-TIME

Zgłoszenia do dnia 31.12.2021 r.  lub do wyczerpania limitu miejsc.

Jeżeli będą dostępne pakiety  będzie można zapisać się w biurze zawodów przed dzień startu.

Start w biegu jest odpłatny.

Opłata za bieg wynosi:

= Dla dystansu 14 km (jedno okrążenie) opłata startowa wynosi: 70 zł do dnia 31.12.2021

= Dla dystansu 28 km (dwa okrążenia) opłata startowa wynosi:  90 zł do dnia 31.12.2021

= Dla dystansu 42 km (trzy okrążenia) opłata startowa wynosi: 90 zł do dnia 31.12.2021

Opłata powinna być dokonana do 31.12.2021 po tym terminie osoby nieopłacone zostają usunięte z listy startowej.

Ostateczny czas rejestracji upływa dnia 31.12.2021.

Wpłaty po tym terminie nie gwarantują otrzymania pakietów startowych, i medali.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 31.12.2021. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu

wpisowego.

Opłaty proszę wpłacać na konto: 

Monika Bączyk

ul. Botaniczna 110/6

70-786 Szczecin 

nr. konta 94 1140 2004 0000 3902 3986 0509

w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

13. UCZESTNICTWO

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

Aby wziąć udział w biegu należy:

► być osobą pełnoletnią w dniu zawodów,

► należy być w dobrej kondycji fizycznej ( psychicznej :P)

► bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania biegów)

► posiadać niezbędne doświadczenie w biegach przełajowych

► wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika

► odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów

 

14. BIURO ZAWODÓW

BLS-AUTO 

ul. Potok 11

SZCZECIN PRAWOBRZEŻE

Biuro czynne będzie w dniu poprzedzający start od godziny 18:00 - 21:00

 

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

Pakiety można również odebrać w dniu startu do godziny przed startem danego dystansu na terenie imprezy.

Organizator nie przewiduje rozsyłania nieodebranych pakietów

 

Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w biurze zawodów.

Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na

własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w

zawodach.

   Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy.

Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

   Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu,  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

·

15. DANE OSOBOWE

Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer

telefonu, płeć.

Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania jego zgody, umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie,

telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół

całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach

reklamowych innego typu.

 

16. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

~ manualny pomiar czasu

~ medal za ukończenie biegu w limicie czasowym

~ woda, owoce, izotonik w punkcie odżywczym

~ posiłek regeneracyjny po biegu

 

17.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone z przodu w widocznym miejscu

W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym

Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu do ukończenia biegu

Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci

należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy, palenie ognisk itp.;

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy

zawodów

Zawodnicy łamiący zasady określone punkcie 10 otrzymają kary od czasowych w wysokości 30 min., do dyskwalifikacji włącznie.

 

 

 

 

 18. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla

uczestników.

Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ekwipunku do panujących warunków.

 

19. BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od

organizatorów.

Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.

Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania któregoś z organizatorów – telefon 513014688

lub – telefon 517806837

Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej

Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.

Dla takich osób w miarę aktualnych możliwości organizator może zaproponować transport odpłatny.

Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny, lub do

drogi i poinformować organizatora.

 

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb zabezpieczających trasę biegu;

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Przybycie na miejsce startu we własnym zakresie.

DEPOZYT

Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na

podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy

zagubione lub pozostawione bez opieki.

WYNIKI

Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń w wydarzeniu NoCny PoYeb na facebook oraz na stronie NoCny PoYeb

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
01/01/2022 00:01:00

Aktualności