Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego - 5 km

REGULAMIN

„III BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

 

I.          CEL IMPREZY:

 • Promocja Miasta Kamień Pomorski w Polsce i na świecie.
 • Popularyzacja biegów masowych.
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

 

II.       ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w  Kamieniu Pomorskim
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim
 • Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski

 

III.    TERMIN I MIEJSCE:

 • 04 sierpnia 2018 roku (sobota), godz. 16:00
 • Start i meta: ulica Stary Rynek w Kamieniu Pomorskim, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

 

IV.    TRASA:

 • Dystans ok. 5 km (1 okrążenie).
 • Trasa oznakowana znakami poziomymi co 1 kilometr.
 • Trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym.
 • Nawierzchnia 98% utwardzona (asfalt, polbruk).
 • Na 1579 m. oraz 3722 m. ustawione zostaną punkty odżywiania – woda mineralna niegazowana.

 

V.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok życia oraz osoby powyżej 16 roku życia posiadający  pisemną zgodę rodziców, bądź  prawnych opiekunów i zweryfikowali się w biurze zawodów.
 • W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów, które w dniu zawodów będzie mieścić się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
 • Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać: dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 • Uczestnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w III Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu na dystansie 5 km i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w „III Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi biegu, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i służ odpowiedzialnych                  za kierowaniem ruchem drogowym, w tym Policji, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
 • Decyzje obsługi medycznej dotyczące braku możliwości kontynuowania biegu           są ostateczne i niepodważalne.
 • Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

VI.    ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną do dnia 30 lipca 2018 roku                 do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online
 • Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.
 • Obowiązuje limit zgłoszeń 300 osób. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na innego zawodnika.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przekazu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70. roku życia.
 • Opłata startowa płatna na konto 73 2030 0045 1110 0000 0411 4210 – Klub Biegacza Kamień Pomorski.
 • Tytuł wpłaty: startowe „WPISOWE NA BIEG, oraz IMIĘ I NAZWISKO STARTUJĄCEGO”.
 • Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia (decyduje data wpływu na konto):

·             35,00 złotych brutto do 30 kwietnia 2018 roku.

·             45,00 złotych brutto od 01 maja 2018 roku do 30 lipca 2018 roku.

·             70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy       (w przypadku wolnych miejsc).

 • Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 30 lipca 2018 roku             do godziny 23:59 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/ nazwisko / pseudonim - OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy),            po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

 

VII.POMIAR CZASU:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.

      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują     pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym, dyskwalifikację oraz możliwość nie uczestniczenia w losowaniu nagród.

 

VIII.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek.
 • Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet                i mężczyzn:

            K18 (16-19) – rocznik 2002 – 1999              M18 (16-19) – rocznik 2002 - 1999

            K20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989               M20 (20-29) – rocznik 1998 - 1989

            K30 (30-39) - rocznik 1988 - 1979               M30 (30-39) – rocznik 1988 - 1979

            K40 (40-49) – rocznik 1978 – 1969              M40 (40-49) – rocznik 1978 - 1969

            K50 (50-59) – rocznik 1968 - 1959               M50 (50-69) – rocznik 1968 – 1959

            K60 (60-69) – rocznik 1958 – 1949              M60 (60-69) – rocznik 1958 - 1949

            K70 (70 i więcej) – 1948 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1948 i starsi

 • Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja mieszkańców Gminy Kamień Pomorski (kobiet i mężczyzn) oraz Powiatu Kamieńskiego (kobiet i mężczyzn).
 • Dodatkowo organizatorzy przewidują nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami             oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych: www.sport-time.com.pl

 

IX.    NAGRODY:

 • W kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar oraz dyplom.
 • W kategorii mieszkaniec Gminy Kamień Pomorski za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
 • W kategorii mieszkaniec Powiatu Kamieńskiego za zajęcie I-III miejsca (osobno kobiety  i mężczyźni) - puchar oraz dyplom.
 • W kategoriach wiekowych za miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar.
 • Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej, nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej, tym samym nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z klasyfikacją generalną.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg oraz oddadzą chip pomiarowy za linią mety będą mieli szansę wylosować jedną z licznych nagród specjalnych. Lista nagród specjalnych będzie na bieżąco uzupełniana na stronie internetowej.
 • Wylosowaną nagrodę specjalną należy odebrać osobiście przed trzykrotnym wyczytaniu numeru startowego przez Organizatora. W przypadku nie odebrania wylosowanej nagrody specjalnej następuje losowanie kolejnego numeru.
 • Przy odbiorze nagrody specjalnej należy posiadać przy sobie numer startowy.

 

X.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • „III Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego” odbędzie się bez względu          na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu).
 • Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie, szatnie depozytowe i toalety w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim,                       ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski.
 • Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty        z przodu na piersiach.
 • Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego             w całości lub w części i skracanie trasy.
 • Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w Biurze Zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc (np.: holowanie, prowadzenie) będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu                  i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji        w wysokości 100,00 złotych brutto. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 • Organizator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy (przed Urzędem Miejskim w Kamieniu Pomorskim) przed rozpoczęciem imprezy.

 

XI.    KONTAKT:

 

 

 

 

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Kamień Pomorski
Zapisy do :
30/07/2018 23:59:00

Aktualności